Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy z historii PRL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-PHPRL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy z historii PRL
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

3

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Dudek, Z. Zblewski, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, Warszawa - Bielsko-Biała 2008.

R. Terlecki, Tarcza i miecz komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007.

Komunizm w Polsce. Zdrada, zbrodnie, zakłamanie, zniewolenie, Kraków 2005.

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007.

J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2006.

Ł. Kamiński, Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948, Toruń 2000.

T. Wolsza, Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje, Warszawa 2013.

Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa–Lublin 2015.

J. Wrona, System partyjny w Polsce 1944–1952, Lublin 1995.

T. Torańska, Oni, Warszawa 2004.

Z. Landau, Gospodarka Polski Ludowej, Warszawa 1994.

J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006.

A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003.

P. Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006.

J. Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, Kraków 2009.

R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010.

S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk–Warszawa–Kraków 2008.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)