Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia najnowsza powszechna, Polski i Kościoła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-SLHNajPPKos
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia najnowsza powszechna, Polski i Kościoła
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

11

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI1_U03

HI1_U07

HI1_K03

HI1_K06

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Student powinien:

1. umieć samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności

badawcze (umieć samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł; samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego).

2. posiadać umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych w

zakresie historii, zarówno na temat zagadnień ogólnych, jak i

szczegółowych (umieć samodzielnie przygotować pisemną pracę historyczną z pełnym aparatem naukowym).

3. mieć przekonanie o sensie, wartości i potrzebie realizacji misji

historyka w społeczeństwie. Jest gotowy do podejmowania wyzwań

zawodowych i społecznych.

4. uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym, korzystając z różnych

mediów i uwzględniając ich zróżnicowane formy oraz wzbogacając je

specyfiką swego wykształcenia.

Opis ECTS:

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 60

kwerendy biblioteczne i archiwalne - 90

samodzielna lektura 90

przygotowanie pracy licencjackiej 150

suma godzin 300

liczba ECTS 390 godz./25(30) = 14

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas seminarium student zaznajamia się z metodyką pracy licencjackiej i nabywa umiejętność pisania pracy naukowej.

Pełny opis:

Seminarium ma celu sprecyzowanie zainteresowań studentów w kontekście rozprawy licencjackiej. Zajęcia mają pozwolić studentowi zdobyć umiejętności konieczne do zebrania informacji dotyczących wybranego obszaru badawczego, analizy owych danych oraz sformułowania wniosków i weryfikacji hipotez badawczych. Podczas seminarium student zaznajamia się z metodyką pracy licencjackiej i nabywa umiejętność pisania pracy naukowej. Przygotowuje się do obrony pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. K. Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998; 2. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013; 3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005; 4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca: 1. H. E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989; 2. H. Seweryniak, Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000; 3. A. Świerzawski, Warsztat naukowy historyka, Częstochowa 1999; 4. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998; 5. W. Gierz, Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie Proseminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)