Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium z języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-NH-HI-TranŁAC
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka łacińskiego
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

4

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W12, HI2_U09, HI2_K02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Cele przedmiotu:

ćwiczenie w sprawności przekładu tekstów na język polski,zaznajomienie z różnymi rodzajami tekstów.

Wymagania wstępne:

podstawowy kurs (lektorat) języka łacińskiego dla studentów Wydziału Historii.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wstęp do translatorium.

2. Sallustiusz, Bellum Iugurthinum.

3. Gajusz Juliusz Cezar, De bello Gallico.

4. Seneka, Epistulae Morales ad Lucilium.

5. Marek Tuliusz Cycero, In Catilinam.

6. Tytus Liwiusz, Ab urbe condita.

7. ŚW. Augustyn, Confessiones.

8. Ugeburga, Vita Willibaldi.

9. Liber manualis Dhuodane quem ad filium suum transmisit Wilhelmum

10. Legenda antiqua sancti Francisci

11. Trotula, De ornatu mulierum.

12. Roswita z Gandersheim, Calimachus/ Leon Battista Alberti, Uxoria

13. Liber monstrorum

14. Hildegarda di Bingen, Scivias. Krystyna z Markyate, Vita.

15. Piotr Abelard i Heloisa, Epistulae.

Metody oceny:

samodzielne przetłumaczenie z pomocą słownika fragmentu wybranego tekstu łacińskiego (ok. 1/2 strony)

Literatura:

Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. 1-5, Warszawa 1998.

Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1995.

Słownik kościelny łacińsko-polski,Alojzy Jougan, Miejsce Piastowe 1948.

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, pod red. M. Plezi, Kraków 1952-

J. Sondel, Słownik

Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej,pod red. D. Gwisa, E. Jung-Palczewskiej, Warszawa 2000.

M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1992.

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student jest w stanie samodzielnie przetłumaczyć tekst źródłowy i dokonać analizy gramatycznej.

Student zna podstawową terminologię z zakresu retoryki.

Student potrafi wyszukać w tekście i analizować łacińskie terminy retoryczne i przekładać je na język polski

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na którą składa się:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach, (student ma prawo do trzech nieobecności).

2. zaliczenie wszystkich kartkówek z gramatyki łacińskiej

3. przygotowanie na egzamin wybranych przez siebie dwóch fragmentów przerobionych na zajęciach tekstów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)