Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-BP Kod Erasmus / ISCED: 15.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo państwa
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W02, BW1_W10, BW1_U05, BW1_U06

Skrócony opis:

Przedmiot bezpieczeństwo państwa ma na celu wprowadzić studenta w problematykę bezpieczeństwa. Ukazać interdyscyplinarny charakter nauk o bezpieczeństwie. Zapoznać z podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, problematyką bezpieczeństwa państwa w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Dostarczyć informacji na temat instytucjonalnego systemu bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w problematykę bezpieczeństwa. Ukazanie interdyscyplinarnego charakteru nauk o bezpieczeństwie. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, problematyką bezpieczeństwa państwa w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Treści programowe sprowadzają się do przedstawienia zagadnień tj.:

1. Tło historyczne bezpieczeństwa państwa.

2. Interdyscyplinarny charakter bezpieczeństwa. Możliwości

rozwoju osobistego.

3. Definicje państwa i bezpieczeństwa.

4. Typologia bezpieczeństwa.

5. Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.

6. Kryteria bezpieczeństwa państwa.

7. Uwarunkowania prawne problematyki bezpieczeństwa państwa.

8. System bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

9. System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

10. Definicja i klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

11. Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

12. Zagrożenia wewnętrzne bezpieczeństwa państwa, społeczności lokalnej, instytucji, jednostki.

13. Nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

14. Instytucjonalizacja systemu bezpieczeństwa państwa. Działania prowadzone na rzecz bezpieczeństwa państwa.

15. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) K. A. W o j t a s z c z y k, Bezpieczeństwo państwa: wybrane problemy. Warszawa 2009.

2) A. S z y m o n i k, Zarządzanie bezpieczeństwem. Organizacja

i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Warszawa 2011.

3) W. P o k r u s z y ń s k i, Współczesne bezpieczeństwo narodowe. Józefów 2009.

4) K. S i e n k i e w i c z – M a ł y j u r e k, Z. T. N i c z y p o r u k, Bezpieczeństwo publiczne – zarys problematyki. Gliwice 2011.

5) A. M i s i u k, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe. Warszawa 2008.

6) B. W i ś n i e w s k i, S. Ż a l e w s k i, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej. Bielsko-Biała 2006.

Literatura uzupełniająca:

1) C. T. S z y j k o, Kształtowanie bezpieczeństwa europejskiego. Wybrane problemy instytucjonalno-prawne. Warszawa 2008.

2) P. W a w r z y k, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej. Warszawa 2009.

3) W. J. M a l i s z e w s k i, Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych. Bydgoszcz 2005.

4) A. W a r m i ń s k i, Instytucjonalizacja ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w okresie transformacji ustrojowej. Siedlce 2011.

5) P. T y r a ł a, A. O l a k, Prakseologia w edukacji dla bezpieczeństwa. Rzeszów 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student ma wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o bezpieczeństwie oraz jej powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi; ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień bezpieczeństwa państwa;

- posiada wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa państwa i instytucji działających w tym zakresie oraz posiada wiedzę na temat zagrożeń występujących w obszarze bezpieczeństwa państwa

- student potrafi definiować poszczególne rodzaje bezpieczeństwa i wskazać różnice pomiędzy stanem a procesem bezpieczeństwa;

- potrafi wymienić akty prawne normujące system bezpieczeństwa państwa i określić zakresy działań prowadzonych

w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie państwa, województwa, powiatu i gminy;

- student potrafi opisać system bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz wymienić instytucje działające w tym zakresie;

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

konsultacje: 5 godz.

przygotowanie egzaminu: 45 godz.

suma godzin: [80/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: wykład.

Egzamin pisemny - kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.