Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (II rok)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-BSL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (II rok)
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

BWL_W10,

Umiejętności:

BWL_U05,

BWL_U09

Skrócony opis:

Przedmiot bezpieczeństwo społeczności lokalnych ma na celu zaprezentowanie studentom zagadnień związanych z kształtowaniem bezpiecznych postaw w przestrzeni publicznej. W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z zapobieganiem przestępczości i kompetencjami lokalnych władz w zakresie kształtowania właściwych postaw obywatelskich.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w problematykę bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, zapoznanie go z pojęciami z zakresu porządku publicznego, zadaniami administracji samorządowej i rządowej w tym zakresie. W trakcie kursu student zapozna się z metodami zapobiegania przestępczości, sposobami aktywizacji grup społecznych, tworzenia koalicji na rzecz bezpieczeństwa. Treści programowe sprowadzają się do przedstawienia zagadnień tj.:

1.Bezpieczeństwo społeczności lokalnych - podstawowe pojęcia

2. Statystyki i charakterystyka przestępstw i wykroczeń

3. Przestępczość kryminalna

4. Przemoc w rodzinie

5. Rodzaje aktywności obywatelskiej

6. Zapobieganie przestępczości - pojęcia

7. Zadania administracji samorządowej

8. Strategie przeciwdziałania przestępczości

9. Modele działania policji

10. Community policing

Literatura:

1. B. Czarnecki, W. Siemiński, Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004.

2. A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009.

3. A. Gumieniak, L. Owczarek, M. Leszczyński Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary, Warszawa 2009.

4. Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 2001.

5. M. Stefański, Uspołecznienie Policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Kierunki rozwoju służb prewencyjnych policji w Polsce, Szczytno 2007

6. R.Głowacki, Europejska sieć prewencji kryminalnej (EUCPN), Szczytno 2009.

7. Tworzenie i funkcjonowanie grup osiedlowych oraz miejskich map bezpieczeństwa. Poradnik, MSWiA Dep. Analiz i Nadzoru, KGP, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK-1: student charakteryzuje rodzaje zachowań antyspołecznych, wykroczenia oraz przestępstwa mające bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej

EK-2: student rozróżnia oraz właściwie dobiera metody ograniczania przestępczości i redukcji niepożądanych zachowań przy określaniu lokalnych strategii na rzecz bezpieczeństwa

EK-3: student formułuje propozycje rozwiązania problemów społeczności lokalnych

EK-4: student rozróżnia kompetencje organów administracji samorządowej, rządowej oraz organizacji społecznych i woluntariatu w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli

Umiejętności:

EK-5: student posługuje się narzędziami służącymi identyfikacji zagrożeń dla społeczności lokalnej

EK-6: student sporządza strategie oraz programy poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej

ECTS

udział w wykładach: 30 godz.

przygotowanie pracy: 10 godz.

przygotowanie do egzaminu 20 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: wykład informacyjny

Egzamin: kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kęsik
Prowadzący grup: Grzegorz Kęsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)