Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywództwo polityczne a kwestie bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-KWB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przywództwo polityczne a kwestie bezpieczeństwa
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: K_W06

Umiejętności: U_W07

Kompetencje: K_K06

Skrócony opis:

Charakterystyka przywództwa (sytuacji, metod działania, narzędzi, uwarunkowań procesów decyzyjnych) w różnych stanach zagrożenia i naruszenia bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Każdy przywódca w zależności od okoliczności w których przyszło mu funkcjonować, a także od posiadanej wiedzy, kompetencji, umiejętności oraz możliwości oddziaływania, a także dzięki sile poparcia społecznego przetwarza żądania inputs w outputs. Skuteczność jego działań, zwłaszcza w w sytaucjach zagrożenia ma zasadnicze znaczenie w zakresie bezpieczeństwa. Jednakże różne rodzaje przywództwa w odmienny sposób realizują politykę bezpieczeństwa, co sprawia, iż w niektórych uwarunkowaniach jest ona bardziej lub mniej skuteczna, a co więcej niektóre narzędzia i metody przez niego praktykowane (np. hard power, czy koncentracja tylko na soft power) nie zawsze znajdują zrozumienie zarówno w wewnętrznym kręgu ośrodka decyzyjnego, jak i wśród obywateli, czy koalicjantów.

Literatura:

Literatura podsatwowa:

1. Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J., Bezpieczeństwo - Teoria - praktyka, Józefów 2015.

2. Hartliński M., Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn 2012.

3. Pawłowski J. (red.), Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa): 4. Podręcznik akademicki, Warszawa 2017.

5. Pokruszyński W., Bezpiczeństwo. Teoria i praktyka, Kraków 2017.

6. Wasiuta O., Klepka R., Kopeć R., Vademecum bezpieczeństwa, Kraków 2018.

7. Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Difin 2011.

8. Żukrowska K. (red. nauk.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Wyd. IUSatTAX , Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2015.

2. Clausewitz C. , O wojnie, Lublin 1995.

3. Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI

wieku, Toruń 2006.

4. Sun Tzu , Sztuka wojny, Warszawa 1994.

Strony Internetowe:

1. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

2. Ministerstwo Obrony Narodowej

3. Akademia Obrony Narodowej

4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

5. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

6. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

7. Agencja Wywiadu

8. Centralne Biuro Antykorupcyjne

9. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności:

1. Student posiada niezbędną wiedzę na temat teorii przywództwa realizowanego w kontekście bezpieczeństwa zarówno w aspekcie narodowym międzynarodowym i globalnym.

2. Student potrafi sięgać do różnych źródeł informacji, weryfikować je i przetwarzać zgodnie z potrzebami i wymogami zajęć.

3. Student potrafi na podstawie zdobytych informacji zbudować modele teoretyczne przywództwa politycznego realizowanego na różnych płaszczyznach decyzyjnych i wróżnych kontekstach związanych z bezpieczeństwem

4. Student ptrafi opisać i dokonać analizy przywództwa politycznego w kontekście bezpieczeństwa zarówno poprzez pryzmat jego elementów składowych (statycznych), ale również jako proces (czynniki dynamiczne).

Łączna suma możliwych do zdobycia punktów w tym semestrze to 2 ECTS.

1. Uczestnictwo w zajęciach: 30 h oraz 1 ECTS

2. Przygotowywanie prac cząstowkych: 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, a zatem: na ocenę końcową zajęć składać się będą oceny z prac cząstkowych. Każda praca cząstkowa będzie indywidualnie sprawdzana i oceniana, tak by Student widział efekty swojej pracy.

Na każde zajęcia Student zobligowany będzie do przygotowania, na podstawie podanej literatury, krótkiej pracy i przesłania jej w wyznaczonym terminie poprzez platformę e-learningową do Wykładowcy.

Prace cząstkowe przyjmowane będą tylko i wyłącznie poprzez wspomnianą platformę (nie zaś drogą mailową).

Prace oddane po terminie nie będą sprawdzane i uwzględniane.

Dopuszczalne są 3 nieobecności na zajęciach, co w formie e-learningu oznacza możliwość trzykrotnego nie oddania pracy w ciągu semestru. Przekroczenie tego progu oznacza brak zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Charakterystyka przywództwa (sytuacji, metod działania, narzędzi, uwarunkowań procesów decyzyjnych) w różnych stanach zagrożenia i naruszenia bezpieceństwa.

Pełny opis:

Każdy przywódca w zależności od okoliczności w których przyszło mu funkcjonować, a także od posiadanej wiedzy, kompetencji, umiejętności oraz możliwości oddziaływania, a także dzięki sile poparcia społecznego przetwarza żądania inputs w outputs. Skuteczność jego działań, zwłaszcza w w sytaucjach zagrożenia ma zasadnicze znaczenie w zakresie bezpieczeństwa. Jednakże różne rodzaje przywództwa w odmienny sposób realizują politykę bezpieczeństwa, co sprawia, iż w niektórych uwarunkowaniach jest ona bardziej lub mniej skuteczna, a co więcej niektóre narzędzia i metody przez niego praktykowane (np. hard power, czy koncentracja tylko na soft power) nie zawsze znajdują zrozumienie zarówno w wewnętrznym kręgu ośrodka decyzyjnego, jak i wśród obywateli, czy koalicjantów.

Literatura:

Literatura podsatwowa:

1. Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J., Bezpieczeństwo - Teoria - praktyka, Józefów 2015.

2. Hartliński M., Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn 2012.

3. Pawłowski J. (red.), Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa): 4. Podręcznik akademicki, Warszawa 2017.

5. Pokruszyński W., Bezpiczeństwo. Teoria i praktyka, Kraków 2017.

6. Wasiuta O., Klepka R., Kopeć R., Vademecum bezpieczeństwa, Kraków 2018.

7. Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Difin 2011.

8. Żukrowska K. (red. nauk.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Wyd. IUSatTAX , Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2015.

2. Clausewitz C. , O wojnie, Lublin 1995.

3. Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI

wieku, Toruń 2006.

4. Sun Tzu , Sztuka wojny, Warszawa 1994.

Strony Internetowe:

1. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

2. Ministerstwo Obrony Narodowej

3. Akademia Obrony Narodowej

4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

5. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

6. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

7. Agencja Wywiadu

8. Centralne Biuro Antykorupcyjne

9. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Wymagania wstępne:

Umiejętność obsługi platformy moodle oraz dostęp do komputera i Internetu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.