Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Korupcja w życiu publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-KZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Korupcja w życiu publicznym
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy: Zajęcia do wyboru 2 rok (Bezpieczeństwo wewnętrzne I st)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

wiedza: BW1_W10

umiejętności: BW1_U02

kompetencje: BW1_K04


Skrócony opis:

Wykład ma na celu pokazanie, czym w swojej istocie jest zjawisko korupcji, jakie może przybierać oblicza, czym jest uwarunkowane. W trakcie wykładu zostanie dokonana analiza korupcji w różnych obszarach życia publicznego. W każdym z tych obszarów zostaną wskazane sytuacje najbardziej korupcjogenne, a także jakie już wprowadzono rozwiązania antykorupcyjne i jakie jeszcze postuluje się wprowadzić.

Pełny opis:

W trakcie wykładu zostaną podjęte następujące zagadnienia:

1) Definicja korupcji

2) Typy i formy zachowań korupcyjnych

3) Negatywne skutki korupcji

4) Uwarunkowania korupcji w Polsce

5) Korupcja i mechanizmy jej przeciwdziałania w wybranych obszarach:

a. władza ustawodawcza

b. władza wykonawcza

c. administracja państwowa

d. samorząd terytorialny

e. korupcja związana z funduszami UE

f. sądownictwo

g. organy ścigania (prokuratura, policja)

h. partie polityczne

i. Siły Zbrojne RP

j. Straż Graniczna

k. Służba Celna

l. ochrona zdrowia i przemysł farmaceutyczny

m. sektor gospodarczy (prywatny)

6) Kronizm i nepotyzm

7) Whistle-blowing

8) Narzędzia elektroniczne w przeciwdziałaniu korupcji

9) Instytucje państwowe zwalczające korupcję

10) Mapa korupcji w Polsce

Literatura:

1. A. Kobylińska, G. Makowski, M. Solon-Lipiński (red.), Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce, ISP, Warszawa 2012

2. C. Trutkowski, P. Koryś, Przeciwdziałanie korupcji w praktyce, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2013

3. M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010

4. J. Bil, A. Wawrzusiszyn, Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji, WSPol, Szczytno 2012

5. J. Bil, Korupcja w (prywatnym) sektorze gospodarczym. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, WSPol, Szczytno 2015

6. P. Polak, Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna sektora farmaceutycznego w Polsce, Nomos, Kraków 2011

7. A. Melezini, Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

8. Z. Dobrowolski, Korupcja w życiu publicznym, Organon, Zielona Góra 2001

9. A. Wojciechowska-Nowak, Ochrona prawna sygnalistów w doświadczeniu sędziów sądów pracy, Warszawa 2011

10. J. Kowalczyk, Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia, CeDeWu, Warszawa 2012

Efekty kształcenia:

Wiedza: student posiada wiedzę na temat mechanizmów korupcyjnych, najbardziej korupcjogennych sytuacjach w różnych obszarach życia publicznego w Polsce, na temat sposobów przeciwdziałania i zapobiegania korupcji oraz istniejących wciąż deficytów w tym zakresie.

Umiejętności: student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do analizowania zjawisk korupcyjnych, a także potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania zapobiegające i zwalczające korupcję.

Kompetencje: student ma przekonanie o konieczności działania w sposób etyczny i angażowania się w zwalczanie zjawisk nieetycznych (korupcyjnych).

Punkty ECTS = 2 w tym:

- 30 godz. udział w wykładach = 1 punkt

- 20 godz. lektura literatury = 0,66 punkta

- 10 godz. przygotowanie się do egzaminu = 0,34 punkta

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny po zakończeniu wykładów. Oceniana będzie znajomość zagadnień poruszonych w trakcie wykładu. Student może rozszerzyć wiedzę na podstawie podanej literatury.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.