Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-NOPE
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie i polityce
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

K_W03

K_W05


Umiejętności

K_U01

K_U03

K_U06

Skrócony opis:

POZIOM PRZEDMIOTU:

Podstawowy.

CELE PRZEDMIOTU:

Wykład pełni funkcję drogowskazu dającego najbardziej podstawową orientację w tej niezwykle złożonej materii i narzędzia - ułatwiającego prawidłowe rozbudowywanie wiedzy, samodzielną pracę oraz wstępne profilowanie zainteresowań badawczych. W trakcie zajęć zostaną omówione oraz przedstawione w ujęciu porównawczym zagadnienia związane z problematyką życia społecznego, ustrojów państwowych, funkcjonowania organów państwa, partii politycznych. Studenci poznawać będą także – metody analizy rzeczywistości politycznej. Badanie życia politycznego wymaga równoczesnego opanowania umiejętności rozróżniania oraz opisu podstawowych kategorii politologicznych,a także znajomości sposobów badania tej zmiennej, złożonej rzeczywistości. Dodatkowym celem zajęć jest zapoznanie studentów w podstawowym zakresie z metodami analizy, pozwalającymi wyjaśniać, rozumieć, diagnozować, prognozować i formułować propozycje rozwiązań.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Brak.

Pełny opis:

TREŚCI MERYTORYCZNE:

1. Pojęcie polityki i charakterystyka nauki o polityce: co to jest polityka (podejście potoczne i naukowe), czym jest nauka, zakres przedmiotowy i funkcje nauki o polityce.

2. Władza polityczna: dlaczego władza istnieje, definicje władzy (behawioralne, teleologiczne, instrumentalne, strukturalne, influencyjne, konfliktowe), władza polityczna (rozkazodawca – adresat rozkazu, posłuch, aparat przymusu, legitymizacja).

3. Ideologie polityczne: pojęcie ideologii, ideologia a polityka, funkcje ideologii, konserwatyzm, liberalizm, socjalizm, faszyzm, anarchizm, feminizm, fundamentalizm religijny.

4. Definiowanie, geneza i funkcje państwa: definicje (funkcjonalne, normatywne, elementarne, psychologiczne, socjologiczne, klasowe, aksjologiczne), koncepcje genezy państwa (doktryny średniowieczne: teologiczna, patriarchalna, patrymonialna i nowożytne: umowy społecznej, podboju, rozwarstwienia klasowego, socjologiczne, psychologiczne), funkcje państwa (wewnętrzne i zewnętrzne), procesy integracji i dezintegracji państw.

5. Poziomy i pionowy podział władzy: czynniki decydujące o formie sprawowania władzy (środki i metody sprawowania władzy, struktura organów władzy, ustrój terytorialno-administracyjny państwa), poziomy podział władzy (zasada trójpodziału władzy, monarchie, republiki, systemy: paralamentarny, prezydencki, półprezydencki, parlamentarno-komitetowy), pionowy podział władzy (władza centralna i władza lokalna, konfederacja, federacja, państwo unitarne, centralizacja, decentralizacja, samorządność i autonomia).

6. Ustroje państwowe: demokracja [historia demokracji: prehistoria, starożytność, od średniowiecza do oświecenia, rewolucja francuska, od XIX do poczatków XX wieku (strategie demokratyzacji), współczesne definiowanie demokracji]; autorytaryzm [różnice pomiędzy demokracją a autorytaryzmem i totalitaryzmem, rodzaje reżimów autorytarnych], totalitaryzm [powstanie i cechy państwa totalitarnego, władza i ideologia w państwie totalitarnym].

7. System prawny państwa: prawo i polityka, sposoby definiowania prawa, źródła prawa, system prawa (konstytucje, prawo, sądownictwo), prawo i wartości, cel i skuteczność prawa, państwo prawa.

8. Partie i systemy partyjne: geneza partii politycznych, typy partii politycznych, systemy partyjne, instytucjonalizacja partii, systemy wyborcze i polityczne konsekwencje systemów wyborczych.

9. Grupy interesu i ruchy społeczne: procesy polityczne, zmiana polityczna, działania polityczne, stosunki polityczne, potrzeby polityczne, interesy polityczne, cele polityczne, podmiotowość polityczna.

10. Wprowadzenie do badań politologicznych: politologia jako nauka empiryczna, paradygmaty i teorie, wyjaśnianie w nauce, rzeczywistość polityczna a metody prowadzenia badań (analiza systemowa, decyzjonizm, komparatystyka, bahawioryzm).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Bankowicz Marek, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

2. Cebul Krzysztof, Zenderowski Radosław, Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.

3. Heywood Andrew, Politologia, przekł. B. Maliszewska, M. Masojć, N. Orłowska, D. Stasiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

4. Społeczeństwo i polityka. Zarys wykładu, Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.

5. Żyro Tomasz, Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, ARCHE, Gdańsk 2001.

2. Baszkiewicz J., Władza, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1999.

3. Bobbio N., Prawica i lewica, przekł. A. Szymanowski, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.

4. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.

5. Crick B., W obronie polityki, przekł. A. Waśkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Dahl R.A., O demokracji, przekł. M. Król, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.

6. Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

7. Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

8. Filipowicz S., Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

9. Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, ARCHE, Gdańsk 2003.

10. Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2013.

11. Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

12. Heywood A., Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, przekł. P. Kronobis, K. Wolański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

13. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, LIBER, Warszawa 2004.

14. Jarosz M. Władza. Przywileje. Korupcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

15. Kaczorowski P., Państwo w czasach demokracji. Rudolf Smend i Carl Schmitt o istocie porządku państwowego Europy kontynentalnej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005.

16. Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

17. Krauz-Mozer B., Szostak W., Teoria polityki. Podstawy metodologiczne politologii empirycznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993.

18. Lipset Seymour M., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, przekł. G. Dziurdzik-Kraśniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

19. Minoque K., Polityka, przekł. M. Tabin, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.

20. Pawełczyńska A., Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia, Wydawnictwo Test, Lublin 2004.

21. Poggi G., Państwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

22. Politics and the Social Sciences, S.M. Lipset (ed.), Oxford University Press, New York-London 1969.

23. Sartori G., Teoria demokracji, przekł. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

24. Seidler G.L., Groszyk H., Pieniążek A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.

25. Shively W.P., Sztuka prowadzenia badań politycznych, przekł. E. Hornowska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Kraków 2001.

Słownik politologii, przekł. M. Kornobis, P. Kornobis, K. Wolański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

26. Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

27. Sokół W., Legitymizacja systemów politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.

28. Sójka-Zielińska K., Drogi i bezdroża prawa, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2000.

29. Społeczeństwo obywatelskie, W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

30. Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, B. Dobek-Ostrowska, K. Majdecka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

31. Szahaj A., Jakubowski M.N., Filozofia polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

32. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

33. Śpiewak P., Ideologie i obywatele, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1991.

34. Tinder G., Myślenie polityczne, przekł. A. Dziurdzik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

35. Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, LIBER, Warszawa 1998.

36. Winczorek P., Prawo i polityka w czasach przemian, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.

37. Władza i struktura społeczna. Księga dedykowana Włodzimierzowi Wesołowskiemu, A. Jasińska-Kania, K.M. Słomczyński (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.

38. Wnuk-Lipiński E., Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Collegium Civitas Press, Warszawa 2003.

39. Wojtaszczyk K.A., Integracja europejska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.

40. Wojtaszczyk K.A., Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, LIBER, Warszawa 1999.

41. Współczesne teorie polityki – od logiki do retoryki, T. Klementewicz (red.), Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.

42. Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, M. Marody (red.), Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2002.

43. Zachowania polityczne, t. 1-2, R.J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), R. Markowski (red. nauk. wyd. polskiego), przekł. A. Brzóska, T. Płudowski, A. Stencel, K. Wojtas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

44. Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2005.

45. Znamierowski Cz., Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.

46. Żyro T. Wola polityczna. Siedem prób z filozofii praktycznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PEK_W01 – Student identyfikuje zakres przedmiotowy i funkcje nauki o polityce.

PEK_W02 – Student definiuje podstawowe kategorie nauki o polityce odnoszące się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa.

PEK_W03 – Student opisuje koncepcje genezy i funkcje państwa, ideologie polityczne, ustroje państwowe, poziomy i pionowy podział władzy, system prawny państwa, procesy integracji i dezintegracji państw, genezę, typy partii politycznych oraz funkcjonowanie systemów partyjnych, grup interesu i ruchów społecznych.

PEK_W04 – Student wyjaśnia znaczenia koncepcji genezy państwa oraz role pełnione przez państwo, przyczyny oraz następstwa procesów integracyjnych i dezintegracyjnych państw, uwarunkowania powstania i znaczenie ideologii politycznych, zasady funkcjonowania ustrojów państwowych w odniesieniu do poziomego i pionowego podziału władzy, rolę systemu prawnego państwa, uwarunkowania i konsekwencje funkcjonowania systemów partyjnych, grup interesu oraz ruchów społecznych.

PEK_W05 – Student wybiera rozwiązania odnoszące się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa umożliwiające zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Umiejętności:

PEK_U01 – Student opracowuje referat zawierający wyjaśnienie funkcjonowania wybranego wycinka rzeczywistości politycznej.

PEK_U02 – Student porządkuje elementy warunkujące funkcjonowanie wybranego wycinka rzeczywistości politycznej.

PEK_U03 – Student analizuje znaczenie funkcjonowania danego wycinka rzeczywistości politycznej dla jednostki.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie – 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 40 godz.

Czas na samodzielną lekturę oraz napisanie referatu – 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 50 godz.

Liczba ECTS: 180 godz. / 30 (25) godz. = 6 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

ORAZ SPOSÓB OCENIANIA:

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń. Osoby, które nie zaliczą ćwiczeń – nie mogą podchodzić do egzaminu.

2. Podstawą przygotowania do egzaminu są treści wykładu oraz literatura obowiązkowa. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej – studenci otrzymają arkusz zawierający pięć otwartych pytań. Za każde pytanie można otrzymać od 0 do 1 pkt – maksymalnie 5 pkt. Czas trwania egzaminu – 60 minut.

PUNKTACJA:

4,6-5,0 bdb

4,1-4,5 db+

3,6-4,0 db

3,1-3,5 dst+

2,6-3,0 dst

0-2,5 ndst

3. Osobom, które z ćwiczeń uzyskają punktację w granicach 4,3-4,85 pkt – przysługuje podwyższenie oceny końcowej z egzaminu o pół oceny, natomiast osobom, które uzyskają z ćwiczeń 5 pkt – przysługuje podwyższenie oceny końcowej o całą ocenę. Podwyższenia nie stosuje się w przypadku otrzymania przez studenta oceny negatywnej z egzaminu.

WIEDZA:

PEK_W01 – Student identyfikuje zakres przedmiotowy i funkcje nauki o polityce.

Na ocenę 2 (ndst): Nie umie identyfikować zakresu przedmiotowego i funkcji nauki o polityce.

Na ocenę 3 (dst): Poprawnie identyfikuje część zakresu przedmiotowego oraz część funkcji nauki o polityce.

Na ocenę 4 (db): Poprawnie identyfikuje zakres przedmiotowy oraz funkcje nauki o polityce.

Na ocenę 5 (bdb): Potrafi poprawnie identyfikować zakres przedmiotowy, funkcje nauki o polityce oraz wskazać na możliwości poznawcze nauki o polityce w odniesieniu do rzeczywistości społecznej.

PEK_W02 – Student definiuje podstawowe kategorie nauki o polityce odnoszące się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa.

Na ocenę 2 (ndst): Nie umie definiować podstawowych kategorii nauki o polityce odnoszących się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa.

Na ocenę 3 (dst): Poprawnie definiuje część podstawowych kategorii nauki o polityce odnoszących się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa.

Na ocenę 4 (db): Poprawnie definiuje podstawowe kategorie nauki o polityce odnoszące się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa.

Na ocenę 5 (bdb): Potrafi poprawnie definiować podstawowe kategorie nauki o polityce odnoszące się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa oraz wskazać na zależności między nimi.

PEK_W03 – Student opisuje koncepcje genezy i funkcje państwa, ideologie polityczne, ustroje państwowe, poziomy i pionowy podział władzy, system prawny państwa, procesy integracji i dezintegracji państw, genezę, typy partii politycznych oraz funkcjonowanie systemów partyjnych, grup interesu i ruchów społecznych.

Na ocenę 2 (ndst): Nie umie opisywać koncepcji genezy i funkcje państwa, ideologii politycznych, ustrojów państwowych, poziomego i pionowego podziału władzy, systemu prawnego państwa, procesów integracji i dezintegracji państw, genezy, typów partii politycznych oraz funkcjonowania systemów partyjnych, grup interesu i ruchów społecznych.

Na ocenę 3 (dst): Poprawnie opisuje niektóre koncepcje genezy i funkcje państwa, ideologie polityczne, ustroje państwowe, częściowo opisuje poziomy i pionowy podział władzy, system prawny państwa, procesy integracji i dezintegracji państw, genezę, typy partii politycznych oraz funkcjonowanie systemów partyjnych, grup interesu i ruchów społecznych.

Na ocenę 4 (db): Poprawnie opisuje koncepcje genezy i funkcje państwa, ideologie polityczne, ustroje państwowe, poziomy i pionowy podział władzy, system prawny państwa, procesy integracji i dezintegracji państw, genezę, typy partii politycznych oraz funkcjonowanie systemów partyjnych, grup interesu i ruchów społecznych.

Na ocenę 5 (bdb): Potrafi poprawnie opisywać w ujęciu porównawczym koncepcje genezy i funkcje państwa, ideologie polityczne, ustroje państwowe, poziomy i pionowy podział władzy, system prawny państwa, procesy integracji i dezintegracji państw, genezę, typy partii politycznych oraz funkcjonowanie systemów partyjnych, grup interesu i ruchów społecznych.

PEK_W04 – Student wyjaśnia znaczenia koncepcji genezy państwa oraz role pełnione przez państwo, przyczyny oraz następstwa procesów integracyjnych i dezintegracyjnych państw, uwarunkowania powstania i znaczenie ideologii politycznych, zasady funkcjonowania ustrojów państwowych w odniesieniu do poziomego i pionowego podziału władzy, rolę systemu prawnego państwa, uwarunkowania i konsekwencje funkcjonowania systemów partyjnych, grup interesu oraz ruchów społecznych.

Na ocenę 2 (ndst): Nie umie wyjaśniać znaczeń koncepcji genezy państwa oraz ról pełnionych przez państwo, przyczyn oraz następstw procesów integracyjnych i dezintegracyjnych państw, uwarunkowań powstania i znaczeń ideologii politycznych, zasad funkcjonowania ustrojów państwowych w odniesieniu do poziomego i pionowego podziału władzy, roli systemu prawnego państwa, uwarunkowań i konsekwencji funkcjonowania systemów partyjnych, grup interesu oraz ruchów społecznych.

Na ocenę 3 (dst): Poprawnie wyjaśnia niektóre znaczenia koncepcji genezy państwa oraz role pełnione przez państwo, przyczyny oraz następstwa procesów integracyjnych i dezintegracyjnych państw, uwarunkowania powstania i znaczenie ideologii politycznych, zasady funkcjonowania ustrojów państwowych w odniesieniu do poziomego i pionowego podziału władzy, częściowo wyjaśnia rolę systemu prawnego państwa, uwarunkowania i konsekwencje funkcjonowania systemów partyjnych, grup interesu oraz ruchów społecznych.

Na ocenę 4 (db): Poprawnie wyjaśnia znaczenia koncepcji genezy państwa oraz role pełnione przez państwo, przyczyny oraz następstwa procesów integracyjnych i dezintegracyjnych państw, uwarunkowania powstania i znaczenie ideologii politycznych, zasady funkcjonowania ustrojów państwowych w odniesieniu do poziomego i pionowego podziału władzy, rolę systemu prawnego państwa, uwarunkowania i konsekwencje funkcjonowania systemów partyjnych, grup interesu oraz ruchów społecznych.

Na ocenę 5 (bdb): Potrafi szczegółowo wyjaśniać znaczenia koncepcji genezy państwa oraz role pełnione przez państwo, przyczyny oraz następstwa procesów integracyjnych i dezintegracyjnych państw, uwarunkowania powstania i znaczenie ideologii politycznych, zasady funkcjonowania ustrojów państwowych w odniesieniu do poziomego i pionowego podziału władzy, rolę systemu prawnego państwa, uwarunkowania i konsekwencje funkcjonowania systemów partyjnych, grup interesu oraz ruchów społecznych.

PEK_W05 – Student wybiera rozwiązania odnoszące się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa umożliwiające zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Na ocenę 2 (ndst): Nie umie wybierać rozwiązań odnoszących się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa umożliwiających zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Na ocenę 3 (dst): Poprawnie wybiera niektóre rozwiązania odnoszące się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa umożliwiające zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Na ocenę 4 (db): Poprawnie wybiera rozwiązania odnoszące się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa umożliwiające zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Na ocenę 5 (bdb): Potrafi wybierać rozwiązania odnoszące się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa umożliwiające zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego oraz szczegółowo uzasadniać dokonane wybory.

UMIEJĘTNOŚCI:

PEK_U01 – Student opracowuje referat zawierający wyjaśnienie funkcjonowania wybranego wycinka rzeczywistości politycznej.

Na ocenę 2 (ndst): Nie umie opracować referatu zawierającego wyjaśnienie funkcjonowania wybranego wycinka rzeczywistości politycznej.

Na ocenę 3 (dst): Częściowo poprawnie opracowuje referat zawierający wyjaśnienie funkcjonowania wybranego wycinka rzeczywistości politycznej.

Na ocenę 4 (db): Poprawnie opracowuje referat zawierający wyjaśnienie funkcjonowania wybranego wycinka rzeczywistości politycznej.

Na ocenę 5 (bdb): Potrafi opracowywać referat zawierający szczegółowe wyjaśnienie funkcjonowania wybranego wycinka rzeczywistości politycznej.

PEK_U02 – Student porządkuje elementy warunkujące funkcjonowanie wybranego wycinka rzeczywistości politycznej.

Na ocenę 2 (ndst): Nie umie porządkować elementów warunkujących funkcjonowanie wybranego wycinka rzeczywistości politycznej.

Na ocenę 3 (dst): Częściowo porządkuje elementy warunkujące funkcjonowanie wybranego wycinka rzeczywistości politycznej oraz niedokładnie uzasadnia przyjęte kryteria porządkowania.

Na ocenę 4 (db): Poprawnie porządkuje elementy warunkujące funkcjonowanie wybranego wycinka rzeczywistości politycznej oraz uzasadnia przyjęte kryteria porządkowania.

Na ocenę 5 (bdb): Potrafi porządkować elementy warunkujące funkcjonowanie wybranego wycinka rzeczywistości politycznej oraz szczegółowo uzasadniać przyjęte kryteria porządkowania.

PEK_U03 – Student analizuje znaczenie funkcjonowania danego wycinka rzeczywistości politycznej dla jednostki.

Na ocenę 2 (ndst): Nie umie analizować znaczenia funkcjonowania danego wycinka rzeczywistości politycznej dla jednostki.

Na ocenę 3 (dst): Częściowo analizuje znaczenie funkcjonowania danego wycinka rzeczywistości politycznej dla jednostki.

Na ocenę 4 (db): Poprawnie analizuje znaczenie funkcjonowania danego wycinka rzeczywistości politycznej dla jednostki.

Na ocenę 5 (bdb): Potrafi szczegółowo analizować znaczenie funkcjonowania danego wycinka rzeczywistości politycznej dla jednostki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)