Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-OOM
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W12, BW1_U04, BW1_K02

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów, podstawowych zagadnień dotyczących ochrony fizycznej i technicznej, form i sposobów planowania ochrony obiektów i osób, służb i podmiotów działających w zakresie ochrony osób, obiektów i mienia oraz świadczenia usług detektywistycznych. Student będzie potrafił: zdefiniować formacje ochrony osób, mienia i obiektów oraz rozpoznawać zagrożenia z nią związane; opracować plan ochrony, politykę i strategię bezpieczeństwa firmy; wymienić i opisać instytucje krajowe zajmujące się problematyką ochrony.

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów, podstawowych zagadnień dotyczących ochrony fizycznej i technicznej, form i sposobów planowania ochrony obiektów i osób, służb i podmiotów działających w zakresie ochrony osób, obiektów i mienia oraz świadczenia usług detektywistycznych. Student będzie potrafił: zdefiniować formacje ochrony osób, mienia i obiektów oraz rozpoznawać zagrożenia z nią związane; opracować plan ochrony, politykę i strategię bezpieczeństwa firmy; wymienić i opisać instytucje krajowe zajmujące się problematyką ochrony.

Szczegółowa problematyka przedmiotu skupia się na następujących zagadnieniach:

1. Pojęcia związane z problematyką przedmiotu.

2. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

3. Zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony;

4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;

5. Wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony;

6. Nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia;

7. Zasady ochrony transportowanej broni, amunicji, materiałów wybuchowych, uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego.

8. Usługi detektywistyczne.

9. Zasady planowania i prowadzenia ochrony specjalnej.

10. Zabezpieczenia imprez patriotycznych, religinych.

11. Zabezpieczenia imprez kultularno-rozrywkowych.

12. Zabezpieczenia imprez sportowych.

13. Planowanie ochrony obiektów.

14. Polityka bezpieczeństwa organizacji.

15. Strategia bezpieczeństwa firmy.

Literatura:

• Bejgier Waldemar, Ochrona osób i mienia. Warszawa 2010.

• Boratyński Jacek, Ochrona fizyczna osób i mienia Zagadnienia prawne. 2009.

• Gozdór Grzegorz, Ustawa o ochronie osób i mienia. 2005.

• Kaczyński Jarosław, Taktyka działań ochronnych. Ochrona osób. 2009.

• Kodeks postępowania karnego

• Kodeks wykroczeń

• Kodeks cywilny

• Kodeks pracy

• Krupa Lech, Ochrona osób i mienia. Broń palna i środki przymusu bezpośredniego. 2014.

• Kurzępa Bolesław, Ochrona osób i mienia. 2000.

Markiewicz Marek, Służby porządku publicznego w zabezpieczeniu imprez masowych. "Rocznik Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji", Szczytno 2011, nr 2, s. 345-377.

• Pokruszyński Witold, Sekuritologia.

• Radziejewski Ryszard, Siudalski Stefan Jerzy, Ochrona osób i mienia. Warszawa 2013.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie szczegółowych warunków postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 6 sierpnia 1998r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie rodzajów dyplomów

i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób

i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

• Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie określania szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych formacji ochronnych

z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi /miejskimi.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 września 1998r. w sprawie określenia rodzajów obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 listopada 1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 maja 1998 roku w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1998 roku w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 czerwca 1998 roku w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony.

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1998r. w sprawie wysokości

i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony.

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999r.

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony.

• Rozporządzenie MON z dnia 2 czerwca 1999 roku w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

• Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

• Skaźnik Marian, Ochrona przeciwpożarowa dużych obiektów. 1999

• Sławiński Maciej, Ochrona osób i mienia. 1998.

• Sokołowski Andrzej, Ochrona informacji komputerowych.

• Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Dz.U.

• Vademecum. Ochrona osób i mienia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK-1. BW1_W12

student będzie posiadał wiedzę w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów; będzie miał uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących ochrony fizycznej i technicznej; będzie znał formy i sposoby planowania ochrony obiektów i osób; posiadał wiedzę na temat służb i podmiotów działających w zakresie ochrony osób, obiektów i mienia oraz świadczenia usług detektywistycznych, będzie świadom działań realizowanych przez te służby i podmioty.

Umiejętności:

EK-2. BW1_U04

student będzie potrafił zdefiniować formacje ochrony osób, mienia i obiektów oraz rozpoznawać zagrożenia z nią związane; będzie potrafił opracować plan ochrony, politykę i strategię bezpieczeństwa firmy; będzie potrafił wymienić i opisać instytucje krajowe zajmujące się problematyką ochrony;

Kompetencje:

EK-3, BW1_K02

student zostanie przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi w zakresie ochrony obiektów; będzie potrafił opracować i wprowadzić do działania przedsięwzięcia w zakresie zapobiegania określonym rodzajom przestępczości; będzie potrafił opracować politykę bezpieczeństwa organizacji, strategię bezpieczeństwa firmy i plan ochrony.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

konsultacje: 15 godz.

przygotowanie egzaminu: 50 godz.

suma godzin: [95/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

Według wymogów WSE.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)