Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-PSPWPI
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patologie społeczne w polityce wewnętrznej państwa
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Literatura:

- A. Podgórecki, Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976,

- U. Świętochowska, Joanna Leska-Slęzak, Przemiany cywilizacji współczesnej, Toruń 1996,

- Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy, T. Sołtysiak (red.), Bydgoszcz 1995,

- Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, J. Brągiel, S. Badora, (red.), Opole 2005,

- Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2007,

- http://www.iniejawna.pl/pomoce/przyc_pom/SBN_RP.pdf,

- W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. ARTE, 2012,

- P. Wawrzyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Warszawa 2012,

- "Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, część ogólna", W. Kitler, M. Czuryk,M. Karpiuk (red.), Warszawa 2013,

- J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne, studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. WIEDZA

PEK_W01 Student posiada wiedzę na temat wybranych patologii społecznych, co jest przydatne w dalszych etapach studiowania

B. UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01 Student potrafi właściwie analizować problemy społeczne i dokonywać ich weryfikacji oraz podejmować naukowe wyjaśnienie genezy i ich profilaktyki

PEK_U02 Student posiada umiejętność przygotowania opracowań naukowych z właściwym wykorzystaniem różnych źródeł.

C. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01 Student potrafi współpracować w grupie podczas prezentowania swoich poglądów i konfrontować je z opiniami alternatywnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Test obejmujący zakres omawianej podczas wykładów problematyki

/30 pytań/

punktacja

30-29 -5,0

28-26 - 4,5

25-22 -4,0

21-19 - 3,5

18--17 - 3,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)