Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rola policji w systemie bezpieczeństwa państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-RPSBP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rola policji w systemie bezpieczeństwa państwa
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KW10, KU05, KK02

Skrócony opis:

Przedmiot nakreśla rolę policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Charakteryzuje historię i zadania ustawowe formacji. Przedstawia strukturę organizacyjną policji oraz jej poszczególnych komend, komisariatów, posterunków oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych policji. Nakreśla zasady pełnienia służby przez policjantów i zakres uprawnień jakie im przysługują. Pokazuje główne działania jakie realizuje policja.

Pełny opis:

Przedmiot nakreśla rolę policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Charakteryzuje historię i zadania ustawowe formacji. Przedstawia strukturę organizacyjną policji oraz jej poszczególnych komend, komisariatów, posterunków oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych policji. Nakreśla zasady pełnienia służby przez policjantów i zakres uprawnień jakie im przysługują. Pokazuje główne działania jakie realizuje policja. Szczegółowa treść przedmiotu skupia się na następujących zagadnieniach:

1. Historia powstania policji i jej miejsce w systemie

bezpieczeństwa państwa.

2. Definicja, bandera, sztandar i odznaka Policji oraz jej zadania

ustawowe, etat i koszty funkcjonowania.

3. Organy policyjne szczebla centralnego, wojewódzkiego,

powiatowego i gminnego.

4. Szczegółowe zasady organizacji komend, komisariatów i innych

jednostek Policji.

• Komenda Główna Policji;

• Centralne Biuro Śledcze Policji;

• Centrum Usług Logistycznych / Centralne Laboratorium

Kryminalistyczne Policji;

• Komenda Wojewódzka Policji / Komenda Stołeczna Policji;

• Komenda Miejska Policji / Komenda Powiatowa Policji /

Komenda Rejonowa Policji;

• Komisariat Policji;

• Posterunek Policji;

• Oddział Prewencji Policji / Samodzielny Pododdział Prewencji

Policji;

• Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;

• Centrum Szkolenia Policji.

5. Uzbrojenie, mundurowanie i wyposażenie Policji.

6. Zakres uprawnień Policji, zasady użycia broni i środków

przymusu bezpośredniego.

7. Służba w Policji, uposażenie i należności mieszkaniowe

policjantów.

8. Korpusy i stopnie policyjne.

9. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji.

10. Służba kryminalna:

• działalność dochodzeniowo-śledcza;

• działalność operacyjno-rozpoznawcza;

• technika kryminalistyczna.

11. Służba prewencyjna:

• służba ruchu drogowego;

• służba patrolowa;

• służba obchodowa;

• służba konwojowa;

• służba asystencyjna;

• służba dyżurna.

12. Służba wspomagająca:

• kadry;

• szkolenie;

• komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;

• finanse;

• transport;

• zaopatrzenie;

• inwestycje;

13. Policja sądowa, komisariaty specjalistyczne, lotnictwo policyjne.

14. Działalność profilaktyczna policji.

15. Działalność sztabów i zabezpieczenia imprez.

16. Działania policyjne w sytuacjach kryzysowych.

Literatura:

OPRACOWANIA

1. B a b i ń s k i A., Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa

policyjnego. Wyd. 27. Szczytno 2013.

2. C i e l e c k i T., Realizacja przez policję strategii prewencyjnej

w zwalczaniu przestępczości i innych patologii. Słupsk 1999.

3. F i e b i g J., P ł y w a c z e w s k i W., T y b u r s k a A.,

Policyjne strategie działań zapobiegawczych. Szczytno 2004.

4. G i z m a j e r M., Kronika życia Kapusty Stefana sierżanta Policji

Państwowej od roku 1895 do 1939. Warszawa 2010.

5. H e m p e l A., Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji „granatowej”

w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Warszawa 1990.

6. H o ł y s t B., Policja na świecie. Warszawa 2011.

7. H o ł y s t B., Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze.

Warszawa 2014.

8. H o ł y s t B., Bezpieczeństwo jednostki. Warszawa 2014.

9. H o ł y s t B., Bezpieczeństwo społeczeństwa. Warszawa 2015.

10. H o ł y s t B., Zagrożenia ładu społecznego. Warszawa 2013.

11. K r u k o w s k a – K r u t k i T., Policja w systemie

bezpieczeństwa państwa. Warszawa 2003.

12. L e i n w a n d A., Pogotowie Bojowe i Milicja Ludowa

w Polsce 1917-1919. Warszawa 1972.

13. M i s i u k A., Administracja porządku i bezpieczeństwa

publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe. Warszawa 2008.

14. M i s i u k A., Historia policji w Polsce. Od X wieku do

współczesności. Warszawa 2008.

15. M a j c h e r – O c i e s a E., Z dziejów policji polskiej w latach

1919-1945. Kielce 2010.

16. R o l k a A., K u n c e A., Sytuacje kryzysowe w ujęciu

policyjnym, zgromadzenia i imprezy masowe. Szczytno 2006.

17. W a r m i ń s k i A., Instytucjonalizacja ochrony i bezpie-

czeństwa wewnętrznego państwa w okresie transformacji

ustrojowej. Siedlce 2011.

18. W a w r z y k P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii

Europejskiej. Warszawa 2009.

CZASOPISMA

19. „Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji”. R.: 2010 – 2014.

20. „Przegląd Policyjny”. R.: 2010 – 2014.

21. „Policja 997”. R.: 2010 – 2014.

AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji. Dz. U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687, Dz. U. z 2014 r. nr 10, poz. 09, zm. Dz. U. z 2014 r. nr 1199.

2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. Dz. Urz. KGP z 15 października 2007 r. nr 18, poz. 135.

3. Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji. Dz. Urz. KGP z 17 grudnia 2013 r., poz. 99.

4. Zarządzenie nr 72 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich Dz. Urz. KGP z 2.01.2015 r., poz. 1.

5. Zarządzenie nr 73 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji. Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 2.

6. Zarządzenie nr 74 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia. Dz. Urz. KGP z 2 stycznia 2015 r., poz. 3.

7. Decyzja nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji. Dz. Urz. KGP z 2 stycznia 2015 r., poz. 5.

8. Zarządzenie nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 142, ogłoszony: 2014-12-23.

9. Zarządzenie nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie sposobu uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 140, ogłoszony: 2014-12-18.

10. Zarządzenie nr 66 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 października 2014r. w sprawie szczegółowych zasad użytkowania materiałów pędnych i smarów w Policji Dz. Urz. z 2014 r., poz. 130, ogłoszony: 2014-10-10.

11. Zarządzenie nr 57 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji. Dz. Urz.

z 2014 r., poz. 125, ogłoszony: 2014-10-09.

12. Zarządzenie nr 54 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2014r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji. Dz. Urz. z 2014 r. poz. 121, ogłoszony: 2014-10-09.

13. Decyzja nr 387 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o badaniach psychologicznych SYNAPS

14. Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014r. zmieniające wytyczne w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo - śledczych przez policjantów. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 116, ogłoszony: 2014-10-09.

15. Decyzja nr 379 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014r. zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. Dz. Urz. 2014.111, ogłoszony: 2014-10-09.

16. Decyzja nr 364 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014r. zmieniająca decyzję w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 98, ogłoszony: 2014-10-09.

17. Zarządzenie nr 47 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 92.

18. Zarządzenie nr 45 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 90.

19. Zarządzenie nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 89.

20. Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 81.

21. Zarządzenie nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 74.

22. Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 65, ogłoszony: 2014-09-25.

23. Zarządzenie nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 64, ogłoszony: 2014-09-24.

24. Zarządzenie nr 18 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 41, ogłoszony: 2014-05-28.

25. Zarządzenie nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 37, ogłoszony: 2014-05-13.

26. Zarządzenie nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie sposobu sprawowania przez Policję nadzoru prewencyjnego. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 36, ogłoszony: 2014-04-25.

27. Zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 kwietnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 35, ogłoszony: 2014-04-15.

28. Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 33, ogłoszony: 2014-04-15.

29. Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 26.

30. zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 24.

31. zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 21.

32. zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Usług Logistycznych”. Dz. Urz. z 2014 r., poz. 6.

33. zarządzenie nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 100.

34. zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 99.

35. wytyczne nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2013r. zmieniające wytyczne w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych. Dz. Urz.

z 2013 r., poz. 97.

36. zarządzenie nr 28 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 listopada 2013r. o zmianie zarządzenia zmieniającego zarządzenie

w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 96.

37. zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 92.

38. zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 października 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń. Dz. Urz.

z 2013 r., poz. 88.

39. decyzja nr 402 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 2013r. w sprawie warunków i sposobów korzystania

w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 83.

40. zarządzenie nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań związanych z realizacją eskort policyjnych. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 78.

41. obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych. Dz. Urz. 2013 r., poz. 75.

42. obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych. Dz. Urz.

z 2013 r., poz. 74.

43. obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji służby dyżurnej

w jednostkach organizacyjnych Policji. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 73.

44. obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie przydzielania oraz postępowania z identyfikatorami umożliwiającymi użytkownikom dostęp do części jawnej centralnych systemów teleinformatycznych Policji. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 72.

45. obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 71.

46. zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 64.

47. zarządzenie nr 18 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 44.

48. decyzja nr 173 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 kwietnia 2013r. uchylająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw popularyzacji historii i tradycji Policji. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 39.

49. obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 38, ogłoszony: 2013-04-30.

50. decyzja nr 147 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Dz. Urz. z 2013r., poz. 36.

51. decyzja nr 129 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 kwietnia 2013r. w sprawie prowadzenia zbioru danych o nazwie „Centralna Registratura Daktyloskopijna”. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 32, ogłoszony: 2013-04-10.

52. decyzja nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 28, ogłoszony: 2013-04-06.

53. zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 kwietnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Komendy Głównej Policji. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 27.

54. zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2013r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 25.

55. obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 22, ogłoszony: 2013-03-12.

56. zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 18.

57. decyzja nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 stycznia 2013r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów oraz osób, które zaliczą z wynikiem pozytywnym test wiedzy obejmujący treści kształcenia wybrane ze szkolenia zawodowego podstawowego policjantów. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 6.

58. zarządzenie nr 134 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2012r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka. Dz. Urz. z 2012 r., poz. 59.

59. zarządzenie nr 139 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań w izbie dziecka. Dz. Urz. z 2012 r., poz. 1.

60. zarządzenie nr 137 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych. Dz. Urz. z 2012 r., poz. 63.

61. decyzja nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Dz. Urz. z 2012 r., poz. 55.

62. decyzja nr 315 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012r. zmieniająca decyzję w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej. Dz. Urz. z 2012 r., poz. 54.

63. zarządzenie nr 131 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 września 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Dz. Urz. z 2012 r., poz. 46.

64. zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Dz. Urz. z 2012 r., poz. 42.

65. zarządzenie nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych

w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym. Dz. Urz. z 2012r., poz. 31.

66. zarządzenie nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych

w pokoju przejściowym. Dz. Urz. z 2012 r., poz. 30.

67. zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby

o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Dz. Urz. z 2012 r., poz. 29.

68. zarządzenie nr 122 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ceremoniału policyjnego. Dz. Urz. z 2012 r., poz. 27.

69. zarządzenie nr 115 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 kwietnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych. Dz. Urz. z 2012 r., poz. 17.

70. wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych przez policjantów. Dz. Urz. z 2012 r., poz. 7.

71. wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2012r. zmieniające wytyczne w sprawie zasad organizacji i funkcjo-nowania posterunku Policji. Dz. Urz. z 2012 r., poz. 5.

72. wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty". Dz. Urz. z 2011, poz. 77.

73. porozumienie Komendanta Głównego Policji z dnia 2 maja 2007r. w sprawie określenia zasad współpracy Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dz. Urz. z 2011, poz. 70.

74. zarządzenie nr 1147 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2011r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji. Dz. Urz. z 2011 r., poz. 57.

75. zarządzenie nr 1074 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dz. Urz. z 2011, poz. 51.

76. wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie sposobu postępowania przy naprawianiu szkód

w mieniu, powstałych w wyniku siłowego pokonywania przez policjantów przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających przeprowadzenie czynności służbowych. Dz. Urz. z 2011, poz. 45.

77. Zarządzenie nr 738 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dz. Urz. z 2011, poz. 34.

78. Zarządzenie nr 453 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych. Dz. Urz.

z 2011, poz. 27.

79. decyzja nr 194 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca decyzję w sprawie przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny wyników wywiadu. Dz. Urz. z 2011, poz. 32.

80. Decyzja nr 120 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 marca 2011r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Dz. Urz. z 2011, poz. 22.

81. zarządzenie nr 1834 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich. Dz. Urz. z 2010 r., nr 12, poz. 74.

82. Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań

o charakterze prewencyjnym.

83. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1604 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań

w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

84. Zarządzenie nr 1386 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych.

85. Zarządzenie Nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

86. Zarządzenie nr 884 Komendanta Głównego Policji z dn. 21 lipca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia

87. Stanowisko w zakresie przewożenia małoletnich do placówek interwencyjnych lub opiekuńczych na żądanie kuratora sądowego wykonującego postanowienie sądu rodzinnego o przymusowym odebraniu dziecka w trybie art. 598 kodeksu postępowania cywilnego.

88. Zarządzenie nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów. Dz. Urz. nr 13 z 2007 r., poz. 100.

89. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

90. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym.

91. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane.

92. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.

93. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

94. Zarządzenie nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

95. Zarządzenie nr 497 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia służby przez policjantów wykorzystujących przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego.

96. Zarządzenie nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Dz. Urz. z 2013 r., poz. 100.

97. Zarządzenie nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policje czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1. (KW10), WIEDZA

Student posiada wiedze o zagrożeniach w obszarze bezpieczeństwa,

szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa związanego

z zapewnieniem porządku publicznego oraz o systemach bezpieczeństwa, w tym szczególnie o miejscu policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

EK 2. (KU05), UMIEJĘTNOŚCI

Student posiada umiejętność rozumienia zasad organizacji policji

oraz zasad realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych przez policję.

EK 3. (KK02), KOMPETENCJE

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa

w grupach, organizacjach i instytucjach odpowiedzialnych

za bezpieczeństwo w szczególności w formacji policyjnej.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

konsultacje: 5 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

suma godzin: [65/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Metoda i kryteria oceniania: egzamin ustny.

Główne elementy podlegające ocenie to znajomość:

- struktury instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa państwa;

- aktów prawnych normujących funkcjonowanie policji;

- organów policyjnych, ich zadań i zasad funkcjonowania;

- struktury organizacyjnej i zadań przypisanych poszczególnym

komendom, komisariatom, posterunkom i innym jednostkom;

- uprawnień policji i zakresu działania poszczególnych służb - w

szczególności zadań przypisanych poszczególnym służbom;

- korpusów, stopni i stanowisk policyjnych oraz zasad i wymogów

dotyczących wyznaczania na stanowiska i stopnie policyjne;

- przedsięwzięć realizowanych przez policję oraz procedur

stosowanych w sytuacjach kryzysowych i podczas zabezpieczeń

specjalnych.

Praktyki zawodowe:

Według wyboru studenta zgodnie w wymogami WNHiS.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)