Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-SL Kod Erasmus / ISCED: 15.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W14

K_U02, K_U08

K_K01, K_K06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego i napisanie przez nich pracy licencjackiej. Zapoznanie z metodologią badań z zakresu bezpieczeństwa oraz zasadami pisania prac dyplomowych - poziom licencjacki. Wypracowanie planu przedsięwzięć badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Seminarium licencjackie prowadzone jest ze studentami kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Przebieg zajęć podzielono na następujące etapy:

Przygotowanie;

Realizacja badan i udokumentowanie ich wyników;

Pisanie pracy;

Poprawa ewentualnych mankamentów i zdanie pracy;

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Zaliczenie poszczególnych etapów odbywać się będzie w uzgodnieniu z promotorem.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego i napisanie przez nich pracy licencjackiej. Zapoznanie z metodologią badań z zakresu bezpieczeństwa oraz zasadami pisania prac dyplomowych - poziom licencjacki.

Szczegółowy zakres seminarium skupia się na realizacji następujących

przedsięwzięć:

- określenia zainteresowań badawczych;

- wyboru tematu pracy;

- zapoznaniu się z podstawowymi metodami, technikami i narzędziami

badawczymi z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego;

- opracowania planu pracy i przedsięwzięć badawczych;

- zgromadzeniu źródeł i wyboru literatury przedmiotu;

- przeprowadzenia badan i udokumentowania ich wyników;

- napisaniu pierwszego rozdziału i zdaniu go do sprawdzenia;

- usunięciu ewentualnych mankamentów;

- napisaniu całej pracy i zdaniu jej promotorowi;

- przygotowaniu do egzaminu dyplomowego.

Kryteria oceniania: terminowość i zgodność z obowiązującymi wymogami.

Zaliczenie seminarium odbywa się poprzez realizacje poszczególnych etapów w terminach i uzgodnieniu z promotorem.

Literatura:

Antoszewski A., Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce. Lublin 2009.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2007.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań 2001.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001,

Sołoma L., Metody i techniki badań socjologicznych, wybrane zagadnienia. Olsztyn 2002.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2005.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich. Warszawa 2005.

Pozostałe pozycje literatury w uzgodnieniu z promotorem, adekwatnie do tematu pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W14, K_U02, K_U08, K_K01,

K_K06

OKREŚLANIE TEMATÓW I SPRAWDZANIE EFEKTÓW:

ETAP I

-dyskusja nad zainteresowaniami naukowymi studentów;

-próba sprecyzowania obszaru badawczego, który może być podjęty w przyszłej pracy licencjackiej;

ETAP II

- opracowanie koncepcji pracy: konkretnych opracowań dot. sformułowania tematu i struktury oraz metodologii pracy licencjackiej oraz planowanych badań;

- określenie literatury z zakresu podejmowanej tematyki badawczej;

ETAP III

- prezentacja podczas seminarium efektów w pisaniu pracy;

- omawianie poszczególnych rozdziałów prac.

PUNKTY ECTS: 3

Seminarium - 30 godz.

Przygotowanie pracy - 60 godz.

Suma godzin: [90 / 30 (25) = 3]

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach zgodnie z planem pracy wytyczonym przez promotora. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań. O ile promotor nie przyjmie innych ustaleń - nieobecność na więcej niż trzech zajęciach skutkuje otrzymaniem punktacji ujemnej – 0,5 za każdą nieobecność powyżej trzech przewidzianych w warunkach zaliczenia. Punktacja ujemna odejmowana jest od oceny końcowej w semestrze.

2. Wybór obszaru badawczego pracy dyplomowej musi zostać dokonany podczas pierwszych zajęć.

3. Wybór tematu pracy musi nastąpić do końca października (terminem końcowym rozliczenia jest data ostatnich zajęć w październiku). W innym wypadku student podejmuje temat spośród propozycji przedłożonych przez promotora.

4. Plan musi być przygotowany do końca listopada (terminem końcowym rozliczenia jest data ostatnich zajęć w listopadzie).

5. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest rozliczenie zadań z punktów 3 i 4 oraz oddanie na ostatnich zajęciach semestru zimowego pierwszego rozdziału pracy.

6. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego w drugim terminie jest oddanie pierwszego rozdziału pracy w wyznaczonym przez promotora terminie w sesji poprawkowej. W drugim terminie nie mogą być rozliczane zadania z punktów 3 i 4.

7. Student, który nie zaliczy semestru zimowego - nie ma możliwości kontynuowania pracy w semestrze letnim.

8. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w pierwszym terminie jest przekazanie promotorowi pełnej wersji pracy najpóźniej podczas pierwszych zajęć w maju.

9. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w drugim terminie jest przekazanie promotorowi pełnej wersji pracy najpóźniej do końca pierwszego tygodnia lipca (z wyłączeniem soboty i niedzieli, dokładny termin określa indywidualnie promotor).

10. Promotor podejmuje decyzję w jakiej wersji chce otrzymywać poszczególne zadania (papierowa - przekazywana podczas zajęć lub elektroniczna - przekazywana drogą mailową).

11. Formalne wymogi pracy licencjackiej określa podręcznik: Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Abgarowicz, Krzysztof Cebul, Jarosław Drozd, Tadeusz Kamiński, Zbigniew Mikołajczyk, Andrzej Rudowski
Prowadzący grup: Grzegorz Abgarowicz, Krzysztof Cebul, Jarosław Drozd, Tadeusz Kamiński, Zbigniew Mikołajczyk, Andrzej Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.