Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-SLII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W14

K_U02, K_U08

K_K01, K_K06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego i napisanie przez nich pracy licencjackiej. Zapoznanie z metodologią badań z zakresu bezpieczeństwa oraz zasadami pisania prac dyplomowych - poziom licencjacki. Wypracowanie planu przedsięwzięć badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Seminarium licencjackie prowadzone jest ze studentami kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Przebieg zajęć podzielono na następujące etapy:

Przygotowanie;

Realizacja badan i udokumentowanie ich wyników;

Pisanie pracy;

Poprawa ewentualnych mankamentów i zdanie pracy;

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Zaliczenie poszczególnych etapów odbywać się będzie w uzgodnieniu z promotorem.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego i napisanie przez nich pracy licencjackiej. Zapoznanie z metodologią badań z zakresu bezpieczeństwa oraz zasadami pisania prac dyplomowych - poziom licencjacki.

Szczegółowy zakres seminarium skupia się na realizacji następujących

przedsięwzięć:

- określenia zainteresowań badawczych;

- wyboru tematu pracy;

- zapoznaniu się z podstawowymi metodami, technikami i narzędziami

badawczymi z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego;

- opracowania planu pracy i przedsięwzięć badawczych;

- zgromadzeniu źródeł i wyboru literatury przedmiotu;

- przeprowadzenia badan i udokumentowania ich wyników;

- napisaniu pierwszego rozdziału i zdaniu go do sprawdzenia;

- usunięciu ewentualnych mankamentów;

- napisaniu całej pracy i zdaniu jej promotorowi;

- przygotowaniu do egzaminu dyplomowego.

Kryteria oceniania: terminowość i zgodność z obowiązującymi wymogami.

Zaliczenie seminarium odbywa się poprzez realizacje poszczególnych etapów w terminach i uzgodnieniu z promotorem.

Literatura:

Antoszewski A., Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce. Lublin 2009.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2007.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań 2001.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001,

Sołoma L., Metody i techniki badań socjologicznych, wybrane zagadnienia. Olsztyn 2002.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2005.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich. Warszawa 2005.

Pozostałe pozycje literatury w uzgodnieniu z promotorem, adekwatnie do tematu pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W14, K_U02, K_U08, K_K01,

K_K06

OKREŚLANIE TEMATÓW I SPRAWDZANIE EFEKTÓW:

ETAP I

-dyskusja nad zainteresowaniami naukowymi studentów;

-próba sprecyzowania obszaru badawczego, który może być podjęty w przyszłej pracy licencjackiej;

ETAP II

- opracowanie koncepcji pracy: konkretnych opracowań dot. sformułowania tematu i struktury oraz metodologii pracy licencjackiej oraz planowanych badań;

- określenie literatury z zakresu podejmowanej tematyki badawczej;

ETAP III

- prezentacja podczas seminarium efektów w pisaniu pracy;

- omawianie poszczególnych rozdziałów prac.

PUNKTY ECTS: 7

Seminarium - 30 godz.

Konsultacje - 30 godz.

Przygotowanie pracy - 150 godz.

suma godzin: [210 / 30 (25) = 7]

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach zgodnie z planem pracy wytyczonym przez promotora. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań. Dopuszczalne są trzy nieobecności.

2. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w pierwszym terminie jest oddanie najpóźniej na pierwszych zajęciach w maju kompletnej pracy licencjackiej.

3. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w drugim terminie jest oddanie najpóźniej na ostatnich zajęciach w semestrze letnim kompletnej pracy licencjackiej. Zachowanie tego terminu jest konieczne, aby promotor mógł nanieść poprawki oraz omówić je ze studentem, który zobowiązany jest przedstawić poprawioną pracę w wyznaczonym przez promotora terminie w sesji poprawkowej semestru letniego we wrześniu. Nie ma możliwości konsultowania w terminie poprawkowym we wrześniu prac, które nie zostały przekazane do sprawdzenia na ostatnich zajęciach w semestrze.

4. Promotor podejmuje decyzję w jakiej wersji chce otrzymywać poszczególne zadania (w formie wydruku lub w wersji elektronicznej wysyłanej drogą mailową).

5. W przypadku powtarzania roku niezbędna jest zgoda dotychczasowego promotora na kontynuację przez studenta prac nad rozpoczętym tematem. W przedmiotowej sprawie student powinien złożyć podanie do promotora, pod którego kierunkiem przygotowywał pracę.

6. Oddanie do sprawdzenia pracy lub części pracy, która okaże się plagiatem – skutkuje bezzwłocznym zgłoszeniem tego faktu do Komisji Dyscyplinarnej za pośrednictwem Dziekana.

7. Formalne wymogi pracy magisterskiej są omówione w podręczniku: Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)