Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-STAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1A_W01 student posiada podstawową wiedzę z zakresu statystyki, jej działach i relacji do nauk społecznych

S1A_W03 student potrafi określić współzależność i podać sposób ich statystycznego pomiaru w skali mezo i makro

S1A_K01 samodzielnie podejmuje poszukiwania rozwiązań postawionych problemów analizy ilościowej; rozumie potrzebę prezentacji wyników takiej analizy w przystępnej i poprawnej polszczyźnie

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:Wykład obejmuje metody statystycznego opisu struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych oraz estymacji parametrów struktury. Realizacja programu kształtuje umiejętności interpretacji parametrów statystycznych i oceny ich walorów poznawczych.

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu pojęć matematycznych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:Geneza statystyki i jej rozwój, klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej, statystyczne miary zróżnicowania, asymetrii i koncentracji, miary współzależności zjawisk, analiza regresji,estymacja parametrów struktury,indeksy statystyczne.

Literatura:

Sobczyk M., 2008, Statystyka, PWN, Warszawa

Nawojczyk M. , Przewodnik po statystyce dla socjologów. SPSS Polska, Kraków 2010.

Uzupełniająca:

Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2004

Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa, 1996.

Starzyńska W., Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa 2002.

Malarska A., Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska, Kraków 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę z zakresu statystycznej analizy zagadnień społecznych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego oraz potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa z wykorzystaniem technik statystycznej analizy zjawisk.

Udział w zajęciach - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 25 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uzyskanie nei więcej niż dwóch nieobecności na zajęciach.

Wstępny test e-learningowy: 10 pytańZaliczenie pisemne: 3 zadania z analizy statystycznej wraz z interpretacją wyników

Część zajęć może odbywać się zdalnie z zastosowaniem platformy moodle; zajęcia mogą odbywać się z zastosowaniem metody tutoringu.

procentowa, sumaryczna poprawność zaliczenia:

0-50% niedostateczy

51%-60% dostateczny

61% - 66% dostateczny plus

67% - 77% dobry

78% - 80% dobry plus

81%-100% bardzo dobry

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)