Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Udział w konferencji z referatem (tutoring)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-UwKzR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Udział w konferencji z referatem (tutoring)
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_U01, BW1_U02,

BW1_U08

Wymagania wstępne:

Napisany i zaakceptowany artykuł napisany na zajęciach "Projekt Badawczy".

Skrócony opis:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu na podstawie artykułu napisanego na zajęciach "Projekt Badawczy" oraz przygotowanie posteru związanego z prezentacją.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studentów do wygłoszenia referatu z przygotowanego na poprzednich zajęciach "Projekt badawczy" artykułu oraz do przygotowania związanego z prezentacją naukowego posteru.

W dalszej części zajęć studenci prezentują przygotowany referat. Prowadzący dokonuje oceny prezentacji a następnie pozostali studenci wyrażają własne opinie nt. usłyszanej prezentacji i posteru.

Literatura:

Właściwa dla pojętego tematu przez konkretnego studenta.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa państwa.

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk

społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także

dyscyplin powiązanych, w tym głównie nauk o bezpieczeństwie oraz

pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w

wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnymi globalnym.

Student potrafi sporządzać analizy i prognozy

1 punkt ECTS udział w zajęciach. 1 punkt ECTS przygotowanie i wygłoszenie prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest ocena przygotowanej i przedstawionej na zajęciach prezentacji oraz przygotowanego posteru do prezentacji.

Ocena końcowa: prezentacja - 80%, poster - 20%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)