Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do prawa karnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-WdPK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawa karnego
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W07

K_U07

K_K01

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu:

wprowadzenie w tematykę prawa karnego, znajomość podstawowych zasad i pojęć prawa karnego, znajomość zasad prawa karnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, znajomość systemu kar i środków karnych. Umiejętność posługiwania się aktami prawnymi dotyczącymi sfery prawa karnego.

Wymagania wstępne:

Znajomość ogólnych zasad prawa, podstawowa znajomość terminologii prawniczej i umiejętność posługiwania się aktami prawnymi.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładzie.

1.Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie prawa karnego. Funkcje prawa karnego. Miejsce prawa karnego w systemie prawa.

2.Zasady prawa karnego.

3.Rozwój prawa karnego. Kierunki w prawie karnym.

4.Historia polskiego prawa karnego. Źródła prawa karnego. Prawo karne a ustrój państwa.

5.Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu, miejsca i osób. Pojęcie immunitetów.

6.Pojęcie przestępstwa i winy. Rodzaje przestępstw.

7.Elementy przestępstwa.

8.Formy stadialne popełnienia przestępstwa: przygotowanie, usiłowanie, dokonanie. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa.

9.Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną.

10.Zbieg przepisów ustawy i przestępstw.

11.Pojęcie kary i jej cele. Rodzaje kar.

12.Pojęcie środka karnego. Rodzaje środków karnych.

13.Zasady sądowego wymiaru kary i środków karnych. Przesłanki nadzwyczajnego złagodzenia kary i jej zawieszenia.

14.Okoliczności wpływające na zmianę kary orzeczonej. Pojęcia ułaskawienia i amnestii.

15. Istota i cel środków zabezpieczających. Rodzaje przedawnienia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2015, wyd. 19.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553

Literatura uzupełniająca:

Prawo Karne, A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016, wyd. 11.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięć efektów kształcenia student potrafi:

1) wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego oraz określić specyfikę tej gałęzi prawa w obrębie systemu prawnego

2) opisać kształtowanie się prawa karnego w Rzeczypospolitej Polskiej

3) przedstawić źródła prawa karnego i omówić szczegółowo zasady prawa karnego

4) wyjaśnić pojęcia kary i środka karnego

5) zdefiniować pojęcia kary, przestępstwa i czynu zabronionego

6) wypowiedzieć się na temat obowiązującej w Polsce klasyfikacji przestępstw, oraz omówić systemy kar i środków karnych

7) omówić formy popełniania przestępstwa

8) scharakteryzować okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną.

K_W07

Posiada wiedzę na temat zachodzących w Europie na różnych poziomach (politycznym, społecznym, gospodarczym) procesów integracji, jak również dezintegracji, w ujęciu historycznym i współczesnym.

K_U07

Potrafi właściwie dobrać metodę badawczą do analizowanego problemu badawczego, jak również potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi nauki społecznych.

K_K01

Dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i

uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest egzamin pisemny składający się z 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 3 pytań otwartych (opisowych). Czas trwania egzaminu: 50 minut.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Pawlik
Prowadzący grup: Kazimierz Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)