Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwalczanie przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-ZP
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwalczanie przestępczości
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KW12, KU04, KK02

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża wiedzę z kryminologii i kryminalistyki w zakresie zwalczania przestępczości. Jego celem jest nabycie przez studenta uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień dotyczących przestępczości, a w szczególności jej geografii, dynamiki, intensywności, struktury. Przedstawia formy zbierania danych statystycznych na temat przestępczości, na temat służb działających w zakresie zwalczania przestępczości oraz działaniach realizowanych przez podmioty przeciwdziałające zjawisku przestępczości.

Pełny opis:

Przedmiot przybliża wiedzę z kryminologii i kryminalistyki w zakresie zwalczania przestępczości. Jego celem jest nabycie przez studenta uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień dotyczących przestępczości, a w szczególności jej geografii, dynamiki, intensywności, struktury. Przedstawia formy zbierania danych statystycznych na temat przestępczości, na temat służb działających w zakresie zwalczania przestępczości oraz działaniach realizowanych przez podmioty przeciwdziałające zjawisku przestępczości. Szczegółowa problematyka przedmiotu dotyczy zagadnień takich jak:

1. Definicja przestępstwa i przestępczości.

2. Cechy przestępczości (intensywność, dynamika, struktura, geografia).

3. Źródła informacji o przestępczości. Statystyka sądowa, prokuratorska, policyjna.

4. Organy zwalczające przestępczość

- Policja

- Żandarmeria Wojskowa

- ABW

- CBA.

5. Stan przestępczości w Polsce.

6. Polityka karna.

7. Polityka profilaktyczna.

8. Współpraca międzynarodowa

– ONZ

– Interpol

– Europol

9. Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej.

10. Działania realizowane wobec wybranych grup przestępstw kryminalnych:

- przestępstwa przeciwko mieniu,

- przestępstwa rozbójnicze,

- przestępstwa narkotykowe.

11. Działania realizowane wobec przestępstw gospodarczych.

12. Działania realizowane wobec przestępstw w ruchu drogowym.

13. Zwalczanie przestępczości w oparciu o Koncepcję Ruchomych Przestrzeni.

14. Metodyka badania miejsca zdarzenia przestępczego w ujęciu ogólnym.

15. Przebieg postępowania karnego - dochodzenie, śledztwo.

Literatura:

OPRACOWANIA

1. B a ł a n d y n o w i c z A., Zapobieganie przestępczości: studium prawno-porównawcze z zakresu polityki kryminalnej. Warszawa 1998;

2. F i l i p k o w s k i W., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym. Kraków 2004;

3. G ł o w a c k i R., Europejska sieć prewencji kryminalnej. 2008;

4. G r a b a r c z y k G., Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce. Toruń 2003;

5. H o ł y s t B., Kryminologia. Warszawa 1994;

6. H o ł y s t B., Kryminalistyka. Warszawa 2004;

7. H o ł y s t B., Policja na świecie. Warszawa 2011;

8. H o ł y s t B., Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2004;

9. H o ł y s t B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2, Warszawa 2007;

10. H o ł y s t B., Terroryzm. T. 1 i 2, Warszawa 2009;

11. J a s t r z ę b s k i B., Podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa i administracji publicznej. Płock 1999;

12. L i s i e c k i M., System bezpieczeństwa publicznego państwa. „Przegląd Policyjny”. R: 1995, nr 4;

13. M i k o ł a j c z y k Z., Zapobieganie zagrożeniom i zwalczanie przestępczości w oparciu o Koncepcję Ruchomych Przestrzeni. W: Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. Red. K. C e b u l, A. R u d o w s k i, Warszawa 2014, s. 121-131;

14. M i k o ł a j c z y k Z., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Materiały pokonferencyjne: Bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym. Międzynarodowe Centrum Dialogu Miedzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 24.04.2013 r., mps.

15. M i s i u k A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – ustrojowe. Warszawa 2008;

16. P i k u l s k i St., Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Warszawa 1996;

17. R a u Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie. Kraków 2002;

18. W a r m i ń s k i A., Instytucjonalizacja ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w okresie transformacji ustrojowej. Siedlce 2011;

19. U r b a n A., Prewencja kryminalna. Szczytno 2008.

AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. (DzU. z 2007 r. nr 65, poz. 437);

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (DzU. z 2012 r. poz. 567);

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592);

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU. z 2001 r. nr 142, poz. 1590);

5. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

6. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (DzU. z 2011 r. Nr 278, poz.1687; nr 217, poz. 1280, nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908);

7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (DzU.

z 2012 r., poz. 621);

8. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (DzU. z 2011 r. nr 116, poz. 675);

9. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych(DzU. Nr 62, poz. 504);

10. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (DzU. z 2010 r. Nr 29, poz.154, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677, Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, poz. 908);

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU. z 2009 r. nr 12, poz. 68)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK KW12

student będzie posiadał wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości; będzie miał uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących przestępczości, a w szczególności jej geografii, dynamiki, intensywności, struktury; będzie znał formy zbierania danych statystycznych na temat przestępczości; posiadał wiedzę na temat służb działających w zakresie zwalczania przestępczości oraz będzie świadom działań realizowanych przez te służby

Umiejętności:

EK KU04

student będzie potrafił zdefiniować przestępczość i rozpoznawać zagrożenia z nią związane, jej rodzaje i poszczególne cechy; będzie potrafił wskazać statystyki prowadzone w zakresie przestępczości; będzie potrafił wymienić i opisać instytucje krajowe i zagraniczne zajmujące się problematyką przestępczości;

Kompetencje:

EK KK02

student zostanie przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi; będzie potrafił opracować i wprowadzić do działania przedsięwzięcia w zakresie zwalczania i zapobiegania określonym rodzajom przestępczości;

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

wykład: 30 godz.

konsultacje: 15 godz.

przygotowanie egzaminu: 50 godz.

suma godzin: [95/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

kryteria oceniania:

-jakość prezentacji grupowej

- sprawdzenia zakresu wiedzy z poszczególnych zajęć

- egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

Według wyboru studenta.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)