Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (III r. I st.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-BW-ZSK
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (III r. I st.)
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BWL_W10, BWL_U04

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu zarządzanie w sytuacjach kryzysowych je wprowadzenie w problematykę funkcjonowania państwa w sytuacjach kryzysowych. W trakcie kursu studenci zapoznają się z przepisami i zasadami zarządzania kryzysowego, narzędziami wykorzystywanymi podczas sytuacji kryzysowych oraz sposobami reagowania w czasie zaistnienia zagrożeń.

Pełny opis:

Przedmiot zarządzanie w sytuacjach kryzysowych ma na celu zaprezentowanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zapobiegania kryzysom, przygotowania i reagowania w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz przywracania stanu równowagi po zdarzeniu. Kurs koncentruje się na sposobie zorganizowania administracji publicznej i jej działania w sytuacjach ekstraordynaryjnych zakłócających jej normalne funkcjonowania. Treści programowe sprowadzają się do przedstawienia zagadnień:

1. Kryzys - pojęcie i charakterystyka zjawiska

2. Cechy sytuacji kryzysowej

3. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego

4. Fazy zarządzania kryzysowego

5. Funkcje i zadania centr zarządzania kryzysowego

6. Funkcje i Zadania zespołów i organów zarządzania kryzysowego

7. Zarządzanie informacją i proces podejmowania decyzji

8. Zadania organów zarządzania kryzysowego

9. Analiza przypadku sytuacji kryzysowej

10. Planowanie działań - plan zarządzania kryzysowego

11. Infrastruktura Krytyczna

Literatura:

1. K. Sienkiewicz-Małyjurek, Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2014.

2. G. Bennis, A. Heifetz, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2007.

3. J. Ziarko, J. Walas Trębacz, Podstawy zarządzana kryzysowego cz. 1 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Kraków 2010.

4. M. Stec, J. Płoskonka, St. Prutis, System zarządzania państwem w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 1999.

5. Wsparcie logistyczne działań służb ratowniczych przez organy zarządzania kryzysowego, red. G. Abgarowicz, Warszawa 2014.

6. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny; Raport Instytutu Kościuszki; Kraków 2014.

7. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

8. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, RCB, Warszawa 2013.

9. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, RCB, Warszawa, 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

student definiuje zadania organów zarządzania kryzysowego oraz podmiotów wykonawczych

- charakteryzuje pojęcie oraz wyjaśnia istotę kryzysu i sytuacji kryzysowej

- ilustruje i podaje przykłady sytuacji kryzysowych i kryzysów w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego

- analizuje zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz szacuje ich możliwe skutki

- projektuje scenariusze rozwoju zdarzeń niepożądanych

- proponuje rozwiązania sytuacji kryzysowych (będących następstwem zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego) w oparciu o kompetencje organów zarządzania kryzysowego oraz organów wykonawczych

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

konsultacje: 10 godz.

przygotowanie prac na zajęcia i pracy semestralnej: 40 godz.

suma godzin: [80/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Zaliczenie: ocenianie ciągłe, prace semestralne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)