Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Decydowanie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-DP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Decydowanie polityczne
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W04

K_U02

K_K02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu:

Zdobycie umiejętności z zakresu kwestii decydowania politycznego, zrozumienie procesów i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych; zrozumienie konsekwencji decyzji politycznych w wymiarze wewnątrzpaństwowym i zewnętrznym.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć takich jak: ośrodek decyzyjny narodowy i międzynarodowy, decyzja polityczna, implementacja polityczna. Wiedza na temat reguł rządzących stosunkami międzynarodowymi (współzależności, adaptacja, homeostaza itd.) oraz umiejętność wskazania praktycznego zastosowania omawianych definicji i reguł.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Całość materiału z zakresu Decydowania politycznego podzielona została na trzy działy: a) decydowanie polityczne w ujęciu systemowym, b) decydowanie polityczne w teorii gier oraz c) emocjonalne decydowanie polityczne. Decydowanie polityczne przedstawione więc zostanie jako istotny element zachowań człowieka, decydowanie polityczne jako istota zachowania i przejaw działania politycznego. Przestrzenie decydowania politycznego (wewnątrzpaństwowa i międzynarodowa). Omówione zostaną zagadnienia takie jak: decyzja polityczna, sytuacja decyzyjna, mechanizmy podejmowania decyzji politycznej. Rodzaje i skutki decyzji politycznych. Poziomy decydowania politycznego, optymalizacja decyzji politycznych, strategie decydowania politycznego. Modele decydowania politycznego w systemach politycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków

1998.

2. Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania

decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

3. Bodnar A.: Decyzje polityczne. Elementy teorii. Warszawa

1985.

4. Lamentowicz W., Procesy decyzyjne w systemach

politycznych; w: Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek

P., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.

5. W. Parsons, Public policy. An introduction to the Theory

and Practice of Policy Analysys, Cambrige 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. Bodnar A., Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 1985.

2. Cziomer E., Pietraś Z. J., Teoria i praktyka decydowania w polityce

zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec, Kraków

1986.

3. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1977.

4. Nye J. S., Przyszłość siły, Warszawa 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student poznaje aktorów, decydentów, elity polityczne odpowiedzialne za decyzje polityczne, zapoznaje się z podstawowymi kategoriami decydowania politycznego, zachowaniami w ośrodkach decyzyjnych, zdobywa wiedzę o różnych środkach, metodach i technikach w procesie podejmowania decyzji przez podmioty polityki.

Potrafi analizować procesy podejmowania decyzji politycznych.

Umiejętności:

Student nabiera umiejętności rozwiązywania podstawowych konfliktów politycznych za pomocą podejmowania decyzji. Potrafi organizować proces decyzyjny. Wzbogaca własnych umiejętności niezbędne do optymalizacji procesu decyzyjnego.

Postawy

Student aktywnie uczestniczy w procesach decyzyjnych, radzi sobie w sytuacjach kryzysowych i ryzykownych, przyjmuje postawę negocjacyjną jako sposób funkcjonowania w grupie.

3 ECTS = zapoznanie się z literaturą obowiązkową, opanowanie materiału, pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Test zaliczeniowy (pisemny) na koniec semestru. Zajęcia w formie wykładu, trwają 90 minut. Zaliczenie przedmiotu odbywa się zgodnie z ustalonym przez rektora kalendarzem akademickim. Terminy odbiegające od regulaminowych możliwe są tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach i należy je wcześniej osobiście ustalić z wykładowcą za zgodą dziekana.

Z testu można uzyskać maksymalnie 60 pkt.

Ocena:

b.dobra (5): 60-55 pkt.

dobry plus (4+): 53-54 pkt.

dobry (4): 52-44 pkt.

dostateczny plus (3+): 42-43

dostateczny (3): 42-32

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć, definicji i teorii z zakresu systemów politycznych i stosunków międzynarodowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.