Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dialog społeczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-DSpoł
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dialog społeczny
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W03

K_W05

K_K02

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania instytucji dialogu społecznego w Polsce.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z głównymi aktorami dialogu społecznego (związki zawodowe, organizacje pracodawców, strona rządowa/samorządowa), historią i ewolucją dialogu społecznego w Polsce, regulacjami prawnymi obowiązującymi w tej dziedzinie i bieżącą praktyką. Ponadto uwzględnione będą niektóre rozwiązania stosowane w wybranych krajach europejskich i na poziomie UE.

Literatura:

Adamczyk S., Surdykowska B., Szymański M., Przewodnik po dialogu społecznym, Warszawa 2018.

"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", wydania dostępne na: https://www.cpsdialog.pl/index.php/pages/publikacje/kwartalnik-dialog

Gardawski J., Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka, Warszawa 2009.

Gardawski J., Związki zawodowe na rozdrożu, Warszawa 2001.

Gilejko L., Towalski R., Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Warszawa 2002.

Męcina J. (red.), Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy. Między zasadami a realiami, Warszawa 2009.

Towalski R. (red.), Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Warszawa 2007.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,

Ustawa z dn. 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,

Ustawa z dn. 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,

Ustawa z dn. 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Zybała A. (red.), Polska w dialogu. Tradycja. Zmiany. Porównanie. Perspektywy, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK 1 - Student zna terminologię opisującą dialog społeczny

EK 2 - Student orientuje się w przepisach regulujących funkcjonowanie dialogu społecznego w Polsce

EK 3 - Student posiada wiedzę o głównych aktorach i instytucjach dialogu społecznego w Polsce i w Unii Europejskiej

Umiejętności

EK 4 - Student potrafi zidentyfikować uczestników dialogu społecznego i określić ich role

EK 5 - Student potrafi określić i scharakteryzować formy, metody i techniki stosowane w procesie uzgadniania stanowisk uczestników dialogu społecznego

Kompetencje

EK 6 - Student jest przygotowany do pracy lub współpracy eksperckiej w podmiotach uczestniczących w dialogu społecznym

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność (niezależnie od przyczyny). Każda następna powoduje obniżenie oceny końcowej o 1 punkt.

2. Przygotowanie prezentacji i udział w dyskusjach jako warunek dopuszczenia do testu końcowego. Udział w dyskusji weryfikuje efekty kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji.

3. Zaliczenie ustne na ocenę. Zestawy pytań do wyboru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)