Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demokracja lokalna w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-DLwE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demokracja lokalna w Europie
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbol Stopień realizacji

K_W02 niski średni X wysoki

K_W03 niski średni X wysoki

K_W04 niski średni wysoki X

K_W05 niski średni wysoki X

K_W07 niski X średni wysoki

K_W10 niski średni X wysoki

K_U02 niski średni X wysoki

K_U03 niski średni wysoki X

K_U08 niski średni wysoki X

K_K01 niski średni wysoki X

K_K04 niski średni wysoki X

K_K06 niski średni X wysoki


Efekty kształcenia i opis ECTS:

Symbol Treść

PEK_W01 Student posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć dotyczących samorządu terytorialnego.

PEK_W02 Student posiada wiedzę na temat europejskich modeli samorządu terytorialnego oraz podstaw prawnych funkcjonowania samorządu w Europie.

PEK_W03 Student posiada wiedzę na temat międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionów i ich wpływu na politykę lokalną.

PEK_W04 Student posiada ogólną wiedzę na temat polskiego samorządu terytorialnego i polityki lokalnej.

PEK_W05 Student posiada wiedzę na temat samorządów terytorialnych i polityki lokalnej w wybranych krajach europejskich: Anglii, Czechach, Francji, Litwie, Niemczech, Słowacji oraz Szwajcarii.

B. UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01 Student posiada umiejętność rozróżniania zadań i kompetencji przypisanych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego w wybranych państwach europejskich.

PEK_U02 Student posiada świadomość istnienia wielu sposobów finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz wielości prowadzonych przez nie lokalnych polityk.

C. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01 Student posiada zdolność konceptualizacji w zakresie: (a) rozumienia różnic historycznych i kulturowych w europejskiej samorządności; (b) umiejętność „poruszania się” w ramach struktur samorządowych w przypadku wyjazdu do wybranych krajów europejskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kęsik
Prowadzący grup: Grzegorz Kęsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wiedza z zakresu samorządu terytorialnego w ramach przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie (szkoła średnia).

Umiejętność selekcji informacji i krytycznej analizy źródeł wiedzy oraz umiejętność precyzyjnego artykułowania argumentów.

Znajomość podstawowych reguł narracji naukowej oraz zasad dyskusji naukowej.

Świadomość rozproszenia źródeł wiedzy o samorządzie terytorialnym i polityce lokalnej.

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z samorządem terytorialnym w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich - Anglii, Republice Czeskiej, Francji i Republice Litwy. Studenci ponadto poznają rozwiązania prawne dotyczące funkcjonowania samorządu w Europie, kwestię współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego oraz europejskie modele samorządności - niecentralizacyjny i decentralizacyjny.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

Barański M. (red.), Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, Toruń-Katowice 2009.

Jeżewski J. (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach, Wrocław 1999.

ZALECANA

Ganowicz E., Rubisz L. (red.), Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Toruń 2008.

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)