Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-FIL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie studentom podstawowej problematyki filozoficznej. Na treść wykładu składać się będą podstawowe zagadnienia poruszane w poszczególnych dyscyplinach filozoficznych, w szczególności w Europejskiej filozofii społecznej i politycznej

Pełny opis:

1. Filozofia i główne jej zagadnienia

2. Rozwój problematyki filozoficznej w różnych okresach historycznych

3. Filozofia Platona

4. Filozofia Arystotelesa

5. Św. Augustyn o państwie Bożym

6. Św. Tomasz z Akwinu o rzeczywistości i społeczeństwie

7.Hobbes o umowie społecznej

8. Rousseau o umowie społecznej

9. Kant o państwie i prawie

10. Hegel o fenomenologii Ducha społeczeństwie i państwie

11. Marks o zmianie społecznej

12. Habermas o społeczeństwie komunikacyjnym i systemie

13. Foucault o władzy dominacji

14. Simon o dobru wspólnym

15. Podsumowanie wiadomości

Literatura:

1. D. Boucher, P. Kelly, Myśliciele polityczni od Sokratesa do współczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

2. L. Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego Fronda PL, Warszawa 2010.

3. A. B. 3. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin: TN KUL 1995.

4. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków: WAM 2003.

5. Wprowadzenie do filozofii, M.A. Krąpiec, S. Kamiński i inni, Lublin: RW KUL 1992.

6. S. Kamiński, Jak filozofować?, Lublin: TN KUL 1989.

7. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Warszawa 1983.

8. J.Węgrzecki, Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy i ich struktura, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne

Rozumie pluralizm stanowisk filozoficznych, jego przyczyny i konsekwencje

Umiejętności:

Potrafi zająć samodzielnie stanowisko w dyskusji nad problemami filozoficznymi

poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną z zakresu problematyki wykładu.

Kompetencje społeczne

Jest krytyczny wobec różnych poglądów dotyczących świata i człowieka, oraz jest ostrożny w wypowiadaniu jednoznacznych i ostatecznych twierdzeń

Zachowuje otwartość na różne argumenty filozoficzne

Ma świadomość, że bogactwo rzeczywistości w której żyjemy nie pozwala na zamknięcie jej w jednoznacznych i ostatecznych odpowiedziach

Punkty ECTS:

Udział w wykładzie - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 25 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Suma godzin - 90 (90 :30(25) = 4 pkt ECTS)

Punkty ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena niedostateczna (2) - student nie zna podstawowych zagadnień omówionych na wykładzie

ocena dostateczna (3) - student pobieżnie orientuje się w problematyce wykładu, wymienia omówione zagadnienia, nie potrafi jednak dokonać głębszej analizy prezentowanych problemów

Ocena dobra (4) - student zna wszystkie poruszane na zajęciach zagadnienia, szczegółowo charakteryzuje kluczowe pojęcia związane z poruszanymi problemami

ocena bardzo dobra (5) - student zna szczegółowo rozwiązania wszystkich omawianych zagadnień, oraz twórczo i krytycznie potrafi odnieść się do każdego z nich.

Umiejętności:

ocena niedostateczna (2) -student nie umie wyjaśnić podstawowych problemów poruszonych na wykładzie

ocena dostateczna (3) - student potrafi bez głębszego zrozumienia posługiwać się kluczowymi terminami związanymi z problemami poruszanymi na wykładzie

ocena dobra (4) - student precyzyjnie przedstawia problematykę wykładu, sprawnie porównuje rożne stanowiska filozoficzne

ocena bardzo dobra (5) - student dokonuje szczegółowych i samodzielnych analiz poszczególnych stanowisk filozoficznych omówionych na wykładzie

Kompetencje społeczne:

oceniana jest chęć do pracy w zespole, umiejętność dyskusji, krytycznego patrzenia na problemy.

Metody oceniania:

egzamin zaliczający

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)