Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-HIE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia integracji europejskiej
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EL_W07

EL_W05

EL_U02

EL_K03

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu:

W trakcie zajęć studenci:

- poszerzają swoją wiedzę na temat współczesnej historii politycznej Europy po II wojnie światowej;

- zdobywają wiedzę z zakresu historii integracji europejskiej, zwłaszcza w jej wymiarze politycznym, instytucjonalno-prawnym i gospodarczym, zachodzącej w ramach Wspólnot Europejskich do roku 1992;

- zapoznają się z podstawową wiedzą na temat historii Unii Europejskiej, jej organizacji i funkcjonowania w latach 1993-2015;

- wyrabiają nawyk systematycznego uczenia się i przygotowywania do zajęć poprzez konieczność czytania zadanych lektur i opracowywania wskazanych zagadnień;

- rozwijają umiejętność publicznego prezentowania prac oraz swoich pogladów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze złożonymi procesami integracyjnymi, zachodzącymi w Europie po II wojnie światowej. Analizy obejmują kształtowanie się idei, projektów i instytucji integracyjnych, oraz działania najważniejszych państw i polityków, którzy znacząco na ten proces wpłynęli. Eksponowane są głównie procesy historyczne i politologiczne, choć w niezbędnym zakresie ukazane zostają też aspekty gospodarcze i prawne integracji.

Program zajęć obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

- genezę powstania EWWiS, EWG oraz EuroAtomu,

- nieudane próby integracji politycznej w latach 50-tych (EWO i EWP) oraz 60-tych (plan Foucheta),

- rozwój integracji w ramach EWG - tworzenie głównych polityk wspólnotowych,

- poszerzanie EWG (akcesja Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii),

- projekty Unii Europejskiej z lat 80-tych,

- przyjęcie Jednolitego Aktu Europejskiego,

- powołanie Unii Europejskiej na mocy traktatu z Maastricht,

- reformy UE: amsterdamską i nicejską,

- poszerzenie UE na wschód i południe w 2004 i 2007,2013

- przyjęcie traktatu z Lizbony.

Ponadto, w trakcie zajęć studenci zapoznają sie z ważnymi dla procesu jednoczenia się Europy po II wojnie światowej dokumentami źródłowymi.

Literatura:

Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska, Oficyna Wolters Kliwer Polska, Warszawa 2007

Blair A., Nowy przewodnik po Unii Europejskiej, „Książka i wiedza”, Warszawa 2002

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

Dokumenty Europejskie, tom I-III, w opr. A. Przyborowskiej-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelskiej, Wyd. „Morpol”, Lublin 1996-1999

Doliwa-Klepacki Z. M., Integracja europejska (po Amsterdamie i Nicei), Temida 2, Białystok 2001

Integracja europejska. Podręcznik akademicki, pod red. nauk. A. Marszałek, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2004

Integracja Europejska. Wstęp, pod red. nauk. K. A. Wojtaszczyka, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006

Integracja Europejska w dokumentach, wybór i oprac. S. Parzymies, PISM, Warszawa 2008

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006

Łukaszewski J., Cel: Europa. Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Noir sur Blanc, Warszawa 2002

Marszałek A., Integracja europejska. Podręcznik, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2004

Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996

Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945- 1999, Warszawa 1999

Popowicz K., Historia integracji europejskiej, SGH, Warszawa 2006

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, PWN, Warszawa 2007

Strik P. M., A History of the European Integration since 1914, London 1996

Urwin D., The Community of Europe. A History of European Integration since 1945, London 1996

Zorgbibe C., Historia integracji europejskiej, Łódź 1998

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W trakcie zajęć studenci:

- poszerzają swoją wiedzę na temat współczesnej historii politycznej Europy po II wojnie światowej (EL_W07),

- zdobywają wiedzę z zakresu historii integracji europejskiej, zwłaszcza w jej wymiarze politycznym, instytucjonalno-prawnym i gospodarczym, zachodzącej w ramach Wspólnot Europejskich do roku 1992 (EL_W05),

- zapoznają się z podstawową wiedzą na temat historii Unii Europejskiej, jej organizacji i funkcjonowania w latach 1993-2017 (EL_W07),

- uczy się ukazywać relacje pomiędzy ekonomicznymi, politycznym, prawnymii i społeczno-kulturowymi aspektami procesu integracji europejskiej (EL_U02)

- wyrabiają nawyk systematycznego uczenia się i przygotowywania do zajęć poprzez konieczność czytania zadanych lektur i opracowywania wskazanych zagadnień (EL_K04),

- rozwijają umiejętność opracowywania zagadnień w ramach prac grupowych oraz publicznego prezentowania efektów tych prac (EL_K03).

Opis ECTS:

4 ECTS:

1 ECTS- udział w zajęciach - 30 h

1 ECTS - zapoznanie się z lekturą obowiązkową na zajęcia - 30h

1 ECTS - przygotowanie wystąpień indywidualnych (lub grupowych) - 30 h

1 ECTS - przygotwanie się do zaliczenia końcowego i wejściówek - 30 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Laszuk
Prowadzący grup: Patrycja Laszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Na ocenę końcową będą składać się następujące elementy:

- obecność i aktywność podczas zajęć (dopuszczalne są dwie nieobecności)

- prace indywidualne przygotowywane po każdych zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym

- praca pisemna na temat zaproponowany przez prowadzącą

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.