Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-MBS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: EL_W12

Umiejętności: EL_U10

Kompetencje: EL_K06


Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

zaprezentowanie studentom czym jest nauka i prowadzenie badań naukowych, zapoznanie ze specyfiką nauk społecznych, zapoznanie z poszczególnymi etapami procesu badawczego, nauczenie sporządzania projektu badawczego i prezentowania wyników badań.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1) czym jest nauka, badania naukowe, proces badawczy, plan badań

2) specyfika nauk społecznych

3) sposoby formułowania problemów badawczych i hipotez badawczych

4) jak dokonać przeglądu literatury

5) badania ilościowe, jakościowe, mieszane

6) kategorie analityczne

7) pole badawcze

8) jednostki analizy

9) koncepcje, teorie, paradygmaty (w tym behawioryzm, racjonalny wybór, instytucjonalizm)

10) dobór próby

11) zmienne (zależne i niezależne)

12) wskaźniki pomiaru

13) metody badawcze (w tym: obserwacja, wywiad, ankieta, eksperyment, teoria ugruntowana itd.)

14) techniki i narzędzia badawcze (formularz ankiety, scenariusz wywiadu itp.)

15) sposób analizy danych (analiza zawartości, analiza dyskursu, regresja, korelacja itd.)

16) sposób prezentowania wyników badań

Literatura:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

2. E. Babbie, Postawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2013.

3. Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

4. S. Nowak, Metodologia Badań Społecznych, PWN, Warszawa 2010.

5. H. Grabowski, Wykłady z metodologii badań empirycznych, Impuls, Kraków 2013.

6. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, Katowice 2010.

7. R. A. Podgórski, Metodologia badań socjologicznych, Branta Bydgoszcz-Olsztyn 2007.

8. T. Benton, I. Crab, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wrocław 2003.

9. A. Bryman, Social research methods, OUP, Oxford 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Student wie, czym się różni poznanie naukowe od innych rodzajów poznania, zna specyfikę nauk społecznych, wie, czym jest działalność badawcza, zna podstawowe etapy procesu badawczego.

Student potrafi zaprojektować i przeprowadzić badanie określonego fragmentu rzeczywistości społecznej. Potrafi określić poszczególne etapy procesu badawczego, potrafi ułożyć plan badań, potrafi zauważyć problem badawczy, sformułować pytania i hipotezy badawcze, dokonać przeglądu literatury, dobrać właściwe metody badawcze, zaprojektować narzędzia badawcze, przeprowadzić badania, dokonać analizy zgromadzonych danych, potrafi sformułować wnioski i zaprezentować wyniki badań.

Student potrafi myśleć problemowo, pracować w grupie, posiada podstawowe kompetencje analityczne.

Punkty ECTS: 4 (1 ECTS = 30 h)

udział w zajęciach 30h

przegląd literatury 30h

sporządzenie projektu badawczego 30h

przeprowadzenie badań 30 h

W sumie 120 h

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie stanowić średnią z ocen uzyskanych za:

udział (aktywność) w zajęciach

przygotowanie projektu badawczego

wykonanie badania

przygotowanie prezentacji

zaliczenie testu końcowego

Metody oceny:

10% za aktywność podczas zajęć

30% za projekt badawczy

35% za przeprowadzenie badań

10% za prezentację wyników

15% za test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)