Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Myśl społeczna Kościoła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-MSpolK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Myśl społeczna Kościoła
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W03, E1_W09, E1_U08, E1_U10, E1_K02

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z genezą i statusem myśli społecznej Kościoła, jej podstawowymi postulatami i ich uzasadnieniami. Konwersatoryjna forma zajęć zakłada m.in. debaty studenckie w stylu debat oxfordzkich.

Pełny opis:

W ciągu semestru podjętych zostaje 6 zagadnień szczegółowych:

1. Wizje Kościoła, wizje sfery publicznej

2. Znaczenie Kościoła dla życia społecznego i politycznego

3. Władza

4. Antropologia chrześcijańska

5. Małżeństwo i rodzina

6. Kościół w obronie życia

Literatura:

Dokumenty i źródła:

Jan Paweł II, List do rodzin, różne wydania

Jan Paweł II, Familiaris consortio, różne wydania

Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, różne wydania

Jan Paweł II, Pamięc i tożsamość, Znak, Kraków 2007

Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005

Stanowisko zespołu ekspertów KEP ds. bioetycznych w sprawie klauzuli sumienia z 20.02.2014

Stanowisko 4/2013 Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN z 12.11.2013

Opracowania podstawowe:

F. Compagnioni, Prawa człowieka, WAM, Kraków 2000

M. Gierycz, Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej, WAM, Kraków 2008

T. Herr, Wprowadzenie do katolickiej nauki społecznej, WAM, K

G. Himmelfarb, Jeden naród. Dwie kultury, WAiP, Warszawa 2007

M. Hornsby-Smith, An introduction to Catholic Social Thought, CUP, Cambridge 2006

W. Hoye, Demokracja a chrześcijaństwo, WAM, Kraków 2003,

P. Kieniewicz, Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny. Dyskusja antropologiczna w bioetyce amerykańskiej, KUL, Lublin 2010

M. Krąpiec, Człowiek i polityka, Lublin 2007

P. Mazurkiewicz, Kościół i demokracja, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2001

Ch. Millon-Delsol, Zasada pomocniczości, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995

M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka, TN KUL, Lublin 1999

E. Picker, Godność człowieka a życie ludzkie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007

M. Pokrywka, Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa I rodziny, KUL, Lublin 2010

J. Ratzinger, Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie pluralistycznym, w: tenże, Prawda, wartości, władza, Znak, Kraków 1999

Literatura pomocnicza:

Burgoński P., Sowiński S., Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele?, Księgar. św. Jacka, Katowice 2009

Casanova Jose, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2005

Drzonek Maciej, Między integracją a europeizacją. Kościół katolicki w Polsce wobec Unii Europejskiej w latach 1997-2003, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006

Gierycz Michał, Grosfeld Jan [red.], Zmagania początku tysiąclecia, Wyd. Łośgraf, Warszawa 2012

Haarscher Guy, Laickość, PAX, Warszawa 2004

Mazurkiewicz Piotr, Przemoc w polityce, Ossolineum, Wrocław 2007

Possenti Vittorio, Religia i życie publiczne, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2005

Ratzinger Joseph, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2005

Ratzinger Joseph, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005

Schuman Robert, Dla Europy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003

Stawrowski Zbigniew, Niemoralna demokracja, Kraków 2008

Stawrowski Zbigniew, Prawo naturalne i ład polityczny, Kraków 2006

Weigel George, Ostateczna rewolucja, Wydawnictwo W drodze, Poznań 1995

Weiler, Joseph H.H. Chrześcijańska Europa, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy student uzyskuje wiedzę z zakresu:

- (w ramach E1_W03) chrześcijańskich tradycji ideowych, w tym zwłaszcza chrześcijańskiej refleksji antropologicznej, społecznej i politycznej.

- (w ramach E1_W09) religijnych źródłach kulturowej „jedności w różnorodności” Europy, w tym aksjologii Unii Europejskiej.

W zakresie umiejętności:

- (w ramach E1_U08) student potrafi zastosować posiadaną wiedzę dla rozstrzygania problemów i dylematów etycznych, w tym rozpoznać znaczenie przyjętego systemu aksjonormatywny do rozpoznawania i oceny analizowanych zjawisk oraz realizowania podjętych zadań.

- (w ramach E1_U10) zdobywa umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i argumentowania w dyskusji w języku polskim z właściwym wykorzystaniem różnych źródeł

W zakresie kometencji społecznych:

- (w ramach E1_K02): student potrafi uzasadnić i bronić w dyskusji własne stanowisko, szanując jednocześnie poglądy i opinie innych. Zna i rozumie zalety i wyzwania pluralizmu opinii.

ECTS:

0,5 punkta - uczestnictwo w zajęciach (15 h)

0,5 pkt - przygotowanie do zajęć (15 h)

0,5 pkt - przygotowanie do debaty (10-15 h)

0,5 pkt - przygotowanie do testy (10-15 h)

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia końcowego dopuszczone zostaną osoby, które:

• wezmą udział w co najmniej pięciu zajęciach merytorycznych w toku semestru (dopuszczalna 1 nieobecność); w terminie do 15 maja przedstawi pracę zaliczeniową na 7-8 stron (na temat ustalony z prowadzącym zajęcia, z przypisami, bibliografią).

Ocena końcowa z konwersatorium jest składową 3 elementów:

1. Oceny pracy na zajęciach (przygotowanie do zajęć, praca w grupie, aktywność) (25%);

2. Oceny z pracy pisemnej (25%);

3. Końcowe zaliczenie (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z genezą i statusem myśli społecznej Kościoła, jej podstawowymi postulatami i ich uzasadnieniami. Konwersatoryjna forma zajęć zakłada m.in. dyskusje, pracę w grupach, wystąpienia studentów, debaty studenckie w stylu debat oxfordzkich.

Literatura:

Dokumenty Kościoła:

Katechizm Kościoła Katolickiego (wersja on-line: http://www.katechizm.opoka.org.pl)

Pismo Święte (wersja on-line: http://biblia.deon.pl)

Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych, Kongregacja Nauki Wiary, 12.04.2008 (wersja on-line: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dignitas_personae_12122008.html )

Humanae vitae, encyklika Pawła VI, p. 4, 8-13, 17, 18, 20 (tekst encykliki z komentarzem: http://www.kodr.pl/upload/file/PDF/Pawe%C5%82%20VI%20Humanae%20vitae.pdf).

Papież Benedykt XVI, Niezbywalna wartość naturalnego prawa moralnego, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/prawomoralne_05102007.html

Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi, Kongregacja Nauki Wiary, 3.06.2003 r. (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_pl.html)

O wolności człowieka, encyklika Leona XIII (http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/libertas)

Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym, Kongregacja Nauki Wiary (http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/nota_polityka_24112002.html)

Inne:

Himmelfarb Gertrude, Jeden naród, dwie kultury, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Picker Eduard, Godność człowieka a życie ludzkie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.

Schuman Robert, Dla Europy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.

Ratzinger Józef, Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie pluralistycznym, w: tenże, Prawda, wartości, władza, Znak, Kraków 1999.

Sulkowski Mariusz, Świeckość, wolność religijna i prawa człowieka jako fundamenty demokracji liberalnej – percepcja w chrześcijaństwie i islamie, [w:] Michalak R. (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, s. 129-142.

Nietzsche Friedrich, Wiedza radosna, punkt 125.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.