Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i polityce - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-NPPcw
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie i polityce - ćw.
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

K_W03

K_W05


Umiejętności:

K_U03


Kompetencje społeczne:

K_K02

K_K05

Pełny opis:

1. Polityka i nauka o polityce (T. Żyro, Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 9-23).

2. Istota rządów politycznych (B. Crick, W obronie polityki, przekł. A. Waśkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 19-45).

3. Demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm (J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, ARCHE, Gdańsk 2002, s. 341-369).

4. Proces demokratyzacji władzy (J. Baszkiewicz, Władza, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1999, s. 124-140).

5. Współczesne modele demokracji (Marek Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 63-79.

6. Warunki sprzyjające demokracji (R. Dahl, O demokracji, przekł. M. Król, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000, s. 135-153).

7. Polityczność działań społecznych (A. Czajkowski, Polityczność działań społecznych, w: Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, A. Czajkowski, L. Sobkowiak (red.), Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ALTA2, Wrocław 2012, s. 69-100).

8. Koncepcja dobrego obywatela (J.W. van Deth, Normy obywatelstwa, w; Zachowania polityczne, t. 1, R.J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), R. Markowski (red. nauk. wyd. polskiego), przekł. A. Brzóska, T. Płudowski, A. Stencel, K. Wojtas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 460-480).

9. Legitymizacja w okresie transformacji systemu (W. Sokół, Legitymizacja systemów politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, s. 181-201).

10. Bezpieczeństwo polityczne (J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2013, s. 52-73).

11. Władza bez polityki (J. Staniszkis, Postkomunizm. Próba opisu, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, s. 89-107).

12. Pytania o władzę (G. Tinder, Myślenie polityczne. Odwieczne pytania, przekł. A. Dziurdzik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 107-135)

13. Tekst wybrany przez prowadzącego wspólnie ze studentami

14. Tekst wybrany przez prowadzącego wspólnie ze studentami.

15. Tekst wybrany przez prowadzącego wspólnie ze studentami.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Bankowicz Marek, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

2. Cebul Krzysztof, Zenderowski Radosław, Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006.

3. Heywood Andrew, Politologia, przekł. B. Maliszewska, M. Masojć, N. Orłowska, D. Stasiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

4. Społeczeństwo i polityka. Zarys wykładu, Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.

5. Żyro Tomasz, Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, ARCHE, Gdańsk 2001.

2. Baszkiewicz J., Władza, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1999.

3. Bobbio N., Prawica i lewica, przekł. A. Szymanowski, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.

4. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.

5. Crick B., W obronie polityki, przekł. A. Waśkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Dahl R.A., O demokracji, przekł. M. Król, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.

6. Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

7. Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

8. Filipowicz S., Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

9. Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, ARCHE, Gdańsk 2003.

10. Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2013.

11. Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

12. Heywood A., Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, przekł. P. Kronobis, K. Wolański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

13. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, LIBER, Warszawa 2004.

14. Jarosz M. Władza. Przywileje. Korupcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

15. Kaczorowski P., Państwo w czasach demokracji. Rudolf Smend i Carl Schmitt o istocie porządku państwowego Europy kontynentalnej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005.

16. Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

17. Krauz-Mozer B., Szostak W., Teoria polityki. Podstawy metodologiczne politologii empirycznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993.

18. Lipset Seymour M., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, przekł. G. Dziurdzik-Kraśniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

19. Minoque K., Polityka, przekł. M. Tabin, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.

20. Pawełczyńska A., Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia, Wydawnictwo Test, Lublin 2004.

21. Poggi G., Państwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

22. Politics and the Social Sciences, S.M. Lipset (ed.), Oxford University Press, New York-London 1969.

23. Sartori G., Teoria demokracji, przekł. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

24. Seidler G.L., Groszyk H., Pieniążek A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.

25. Shively W.P., Sztuka prowadzenia badań politycznych, przekł. E. Hornowska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Kraków 2001.

Słownik politologii, przekł. M. Kornobis, P. Kornobis, K. Wolański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

26. Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

27. Sokół W., Legitymizacja systemów politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.

28. Sójka-Zielińska K., Drogi i bezdroża prawa, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2000.

29. Społeczeństwo obywatelskie, W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

30. Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, B. Dobek-Ostrowska, K. Majdecka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

31. Szahaj A., Jakubowski M.N., Filozofia polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

32. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

33. Śpiewak P., Ideologie i obywatele, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1991.

34. Tinder G., Myślenie polityczne, przekł. A. Dziurdzik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

35. Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, LIBER, Warszawa 1998.

36. Winczorek P., Prawo i polityka w czasach przemian, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.

37. Władza i struktura społeczna. Księga dedykowana Włodzimierzowi Wesołowskiemu, A. Jasińska-Kania, K.M. Słomczyński (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.

38. Wnuk-Lipiński E., Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Collegium Civitas Press, Warszawa 2003.

39. Wojtaszczyk K.A., Integracja europejska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.

40. Wojtaszczyk K.A., Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, LIBER, Warszawa 1999.

41. Współczesne teorie polityki – od logiki do retoryki, T. Klementewicz (red.), Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.

42. Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, M. Marody (red.), Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2002.

43. Zachowania polityczne, t. 1-2, R.J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), R. Markowski (red. nauk. wyd. polskiego), przekł. A. Brzóska, T. Płudowski, A. Stencel, K. Wojtas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

44. Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2005.

45. Znamierowski Cz., Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.

46. Żyro T. Wola polityczna. Siedem prób z filozofii praktycznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PEK_W01 – Student identyfikuje zakres przedmiotowy i funkcje nauki o polityce.

PEK_W02 – Student definiuje podstawowe kategorie nauki o polityce odnoszące się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa.

PEK_W03 – Student opisuje koncepcje genezy i funkcje państwa, ideologie polityczne, ustroje państwowe, poziomy i pionowy podział władzy, system prawny państwa, procesy integracji i dezintegracji państw, genezę, typy partii politycznych oraz funkcjonowanie systemów partyjnych, grup interesu i ruchów społecznych.

PEK_W04 – Student wyjaśnia znaczenia koncepcji genezy państwa oraz role pełnione przez państwo, przyczyny oraz następstwa procesów integracyjnych i dezintegracyjnych państw, uwarunkowania powstania i znaczenie ideologii politycznych, zasady funkcjonowania ustrojów państwowych w odniesieniu do poziomego i pionowego podziału władzy, rolę systemu prawnego państwa, uwarunkowania i konsekwencje funkcjonowania systemów partyjnych, grup interesu oraz ruchów społecznych.

PEK_W05 – Student wybiera rozwiązania odnoszące się do problematyki sprawowania władzy i funkcjonowania państwa umożliwiające zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Umiejętności:

PEK_U01 – Student opracowuje referat zawierający wyjaśnienie funkcjonowania wybranego wycinka rzeczywistości politycznej.

PEK_U02 – Student porządkuje elementy warunkujące funkcjonowanie wybranego wycinka rzeczywistości politycznej.

PEK_U03 – Student analizuje znaczenie funkcjonowania danego wycinka rzeczywistości politycznej dla jednostki.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie – 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 30 godz.

Czas na samodzielną lekturę oraz napisanie referatu – 25 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 50 godz.

Liczba ECTS: 165 godz. / 30 (25) godz. = 5,5 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

1. Na zaliczenie ćwiczeń składają się trzy elementy: obecność podczas zajęć, pisemne kolokwium z wybranych przez prowadzącego na dziesiątych zajęciach - pięciu tekstów analizowanych podczas ćwiczeń, a także samodzielne przygotowanie referatu, oddanie wydruku referatu prowadzącemu oraz syntetyczna prezentacja treści referatu podczas zajęć.

2. Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach zgodnie z planem pracy wytyczonym przez prowadzącego – dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań.

3. Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach ćwiczeniowych skutkuje otrzymaniem punktacji ujemnej – 0,5 za każdą nieobecność powyżej dwóch przewidzianych w warunkach zaliczenia. Punktacja ujemna odejmowana jest od końcowego wyniku z ćwiczeń.

4. Kolokwium zaliczeniowe zostanie przeprowadzone w formie pisemnej na przedostatnich zajęciach w semestrze. Studenci otrzymają arkusz zawierający dwa pytania z materiału przerobionego podczas zajęć. Każde z pytań oceniane jest oddzielnie w skali szkolnej od 2 do 5. Następnie oba wyniki są sumowane i dzielone przez dwa – w ten sposób uzyskuje się ostateczną ocenę z kolokwium.

5. Końcowa punktacja z ćwiczeń ustalana jest na podstawie wyliczenia, na które składają się: 70% oceny ze sprawdzianu pisemnego oraz 30% oceny z przygotowanego referatu. W celu zaliczenia ćwiczeń należy uzyskać co najmniej 3 pkt. Uzyskanie negatywnej oceny za co najmniej jeden element składający się na zaliczenie ćwiczeń lub nierozliczenie go w wyznaczonym terminie skutkuje ich niezaliczeniem.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)