Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-OWiBUE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wiedza: KW11

umiejętności: KU01, KU02

kompetencje: KK04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podczas konwersatorium studenci będą mogli poznać:

- historię powstania i rozwój PWBS

- zakres przedmiotowy PWBS

- instrumenty realizacji PWBS

- zasady współpracy i system decyzyjny PWBS

- oraz kluczowe wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem tej współpracy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podczas konwersatorium studenci będą mogli pogłębić swoją wiedzę w zakresie PWBS oraz poddać krytycznej analizie poszczególne elementy działania tego systemu.

Podczas zajęć studenci poznają rozwój historyczny, przedmiotowy i terytorialny współpracy państw członkowskich UE w zakresie PWBiS, jego podstawy prawne i ramy instytucjonalne oraz instrumenty i środki stosowane w realizacji celów PWBS. Ważną częścią zajęć będzie dyskusja nad kluczowymi wyzwaniami i dylematami związanymi z funkcjonowaniem UE w tym obszarze.

Szczegółowy wykaz treści merytorycznych:

1. Powstanie i rozwój PWBiS.

2. Podstawy prawne i ramy instytucjonalne funkcjonowania PWBiS. Zakres terytorialny.

3. Zakres przedmiotowy współpracy państw w PWBiS. Polityki dotyczące: kontroli granic i wizowa, azylu, imigracji, współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Barcz J. (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Jasiński F., Smoter K., Obszar Wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.

Kolowiec I., Strąk K. (oprac.), Polityka wizowa, azylowa i imigracyjna. Dokumenty, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Balawejder G., Grochalski S. M., "Granice w Unii Europejskiej": raport z badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.

Białocerkiewicz J., (red.), Wschodnia granica RP zewnętrzną granicą Unii Europejskiej [materiały z konferencji], Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn 2001.

Dudzic A., Polska w strefie Schengen, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.

Duszczyk M., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników – ewolucja i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010/2011.

Iglicka K. (red.), Immigration policies and security, Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2006.

Jańczak J., Musiał-Karg M. (red.), Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej: pomiędzy otwartością a izolacją, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011.

Lazaridis G. (red.), Security, insecurity and migration in Europe, Ashgate, Burlington 2011.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Aspra JR, Warszawa 2014.

Trojanowska-Strzęboszewska, Trzy oblicza unijnych granic. Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa 2011.

Vertovec S. (red.), Migration. Vol. 4, Policies, Routledge, London - New York 2010.

Walters W., Haahr J. H., Rządzenie Europą: dyskurs, urządzenie i integracja europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Wawrzyk P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Wawrzyk P., Wojtaszczyk K. A. (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik, Aspra JR, Warszawa 2011.

Wróbel I., Wspólnotowe prawo imigracyjne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KW11- Posiada wiedzę o kompetencjach i sposobie zaangażowania

Unii w zakresie Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz roli państw członkowskich w ich kreowaniu i wdrażaniu

KU01 - Rozumie i potrafi wyjaśnić specyfikę i oryginalność

działania systemu decyzyjnego i instytucjonalnego Przestrzeni Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE

KU02 - Potrafi ukazać relacje między ekonomicznymi,

politycznymi, społecznymi i kulturowymi aspektami funkcjonowania Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE

KK04 - Posiadł kompetencję samodzielnego organizowania zadań

powierzonych, skuteczne je realizuje

Opis ECTS:

- udział w zajęciach - 15 h

- zapoznanie się z lekturą obowiązującą na dane zajęcia - 30 h

- przygotowanie do kolokwium pisemnego - 15 h

- opracowanie i wygłoszenie referatu - 15 h

- konsultacje - 5 h

Łączna liczba ECTS: 3.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają formę konwersatorium. W związku z tym studenci podlegają ocenie ciągłej.

Ocenie podlegają w szczególności:

- obecność i aktywność w trakcie zajęć,

- przygotowywanie się do zajęć poprzez przeczytanie lektury i/lub opracowanie haseł (zagadnień) tematycznych;

- kolokwium w formie testu sprawdzającego uzyskaną wiedzę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Tylka
Prowadzący grup: Dominik Tylka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.