Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-PDec Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proces decyzyjny w Unii Europejskiej
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: EL_W08, EL_W10


Umiejętności: EL_U01, EL_U03


Kompetencje: EL_K02

Skrócony opis:

Cel zajęć:

Nabycie umiejętności analizowania procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej (określenia ośrodków odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, roli aktorów biorących udział w podejmowaniu decyzji, rodzaju procedur podejmowania decyzji itd.).

Dzięki przygotowywanym referatom tematycznym, student powinien pogłębiać sztukę analizowania procesów politycznych oraz publicznego i zwięzłego przedstawiania wyników pracy badawczej.

Wymagania wstępne:

Znajomość struktury i funkcjonowania UE oraz jej instytucji, umiejętność rozpoznawania mechanizmów funkcjonowania europejskich organów, podstaw ich procesów decyzyjnych oraz m.in. charakteru i zakresu podziału kompetencji państw członkowskich i samej UE.

Pełny opis:

Tematy referatów:

1. Istota, charakter i przedmiot decyzji w Unii Europejskiej. Klasyfikacja decyzji podejmowanych w Unii Europejskiej. Różnorodność procedur decyzyjnych w UE

2. Funkcje Rady Europejskiej w sferze unijnej władzy ustawodawczej. Podejmowanie decyzji w Radzie Europejskiej. Rola Przewodniczącego Rady

3. Podejmowanie decyzji w Radzie UE (negocjacje, impas, głosowania) .

4. Biurokratyczny mechanizm decyzyjny. Komitety i grupy robocze Rady

5. Procesy decyzyjne w Komisji Europejskiej, specyfika konsultacji społecznych, Zielonych i Białych Ksiąg.

6. Procedura przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych (art. 290 i 291 TFUE). Komitologia

7. Decydowanie publiczne w Parlamencie Europejskim (wyznaczanie właściwej komisji, wyznaczanie sprawozdawców i ich „cieni”, prace w komisjach, obrady plenarne, niebieska kartka, procedury decyzyjne).

8. Zwykła procedura legislacyjna. Specjalne procedury legislacyjne

9. Rola parlamentów narodowych w procesie ustawodawczym. Udział w stanowieniu i kontroli prawa wtórnego UE. Procedura żółtej pomarańczowej kartki. Formy współpracy Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi

10. Otwarta metoda koordynacji i wzmocniona współpraca

11. Zmiany traktatów, procedura kładki

12. Udział agencji i komitetów konsultacyjnych (EKES, KR) w procesie decyzyjnym w UE

13. Nieformalne podejmowanie decyzji - trilogi

14. Fazy procesu politycznego w UE: ustanawianie agendy, formułowanie polityki (w tym formułowanie problemu i rozwiązań), podejmowanie decyzji, implementacja, ewaluacja.

15. Tworzenie i charakter decyzji politycznych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

16. Udział obywateli w stanowieniu prawa UE (Europejska inicjatywa ustawodawcza). Skargi obywateli do ERPO i KE, petycje do PE. Rola EKES i KR. EU Pilot. Futurium. Partnerstwo, dialog, konsultacja, informacja.

Tematy tekstów omawianych podczas zajęć:

1. Funkcje Rady Europejskiej w sferze unijnej władzy ustawodawczej

2. Rada UE w systemie politycznym UE

3. Wpływ prezydencji polskiej na kształtowanie prawodawstwa UE

4. Wpływ struktury organizacyjnej Rady na kształt procesu podejmowania decyzji

5. Komisja Europejska między rolą regulacyjną a polityczną

6. Spory kompetencyjne wokół urzędu Wysokiego Przedstawiciela

7. Metoda zarządzania przez rezultaty w agencjach UE

8. Kompetencja prawotwórcza Europejskiego Banku Centralnego

9. Pozycja Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji

10. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w procesie decyzyjnym w UE

11. Komitet Regionów w procesie decyzyjnym w UE

12. Instytucje demokracji bezpośredniej

13. Analiza zjawiska wczesnych nieformalnych porozumień

Literatura:

1. Ambroziak A. (red.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej, MSZ, Warszawa 2010

2. Galster J., Szczerba-Zawada A. (red.), Procedury decyzyjne Unii Europejskiej, Warszawa 2015.

3. Górka M., System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

4. Gretta M., Otto J., Proces decyzyjny i zarządczy w UE - znaczenie systemu agencyjnego, Politechnika Łódzka, Łódź 2016.

5. Guéguen D., Lobbing europejski, Warszawa 2011.

6. Kirpsza A., Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2016.

7. Ławniczak K., Rada Unii Europejskiej. Organizacja i sposób działania, Warszawa 2014.

8. Nowak-Far A. (red.), Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, Warszawa 2011.

9. Nugent N., Unia Europejska. Władza i polityka, Kraków 2012.

10. Pawlicka J., Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę UE, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017

11. Siemssen M., Kreuzeder M., Negotiations and Decision-Making in the European Union. Teaching and Learning through Role-Play Simulation Games, AV Akademikerverlag, Saarbrücken 2012

12. Vetulani-Cęgiel A., Nowe procedury konsultacji Komisji Europejskiej jako czynnik niwelujący deficyt demokracji w UE, "Przegląd Europejski" 2017, nr 3(45), s. 117-236.

13. Witkowska M., Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

14. Wojtaszczyk K.A., Wiśniewska-Grzelak J., Biernacka-Rygiel A. (red.), Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej - wymiar teoretyczno-metodologiczny, Warszawa 2015.

15. Wojtaszczyk K.A., Miedzińska I., Mazurek K.Ł. (red.), Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, Warszawa 2013.

16. teksty do lektury umieszczone na platformie Moodle

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W wyniku przeprowadzonych zajęć, student potrafi zidetyfikować specyfikę unijnych procesów decyzyjnych, zwlaszcza po Traktacie z Lizbony. Potrafi: wskazać typy procedur decyzyjnych, rozróżniać ośrodki odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w UE, objaśniać procedury współpracy poszczególnych instytucji i podmiotów uczestniczących w procesach decyzyjnych w UE. Student pogłębia sztukę gromadzenia, analizowania oraz publicznego i zwięzłego przedstawiania wyników pracy badawczej.

Student powinien potrafić klasyfikować poszczególne etapy oraz efekty procesu podejmowania decyzji w UE. Umiejętność ta będzie szczególnie cenna podczas odbywania staży, praktyk lub pracy zawodowej w agendach instytucji europejskich czy organach administracji publicznej.

Opis ECTS:

- udział w zajęciach - 30 h

- czytanie lektur - 10 h

- przygotowanie referatu - 10

- przygotowanie się do symulacji - 5 h

- przygotowanie się do debaty oxfordzkiej - 5 h

- przygotowanie sie do test końcowego - 10 h

70 h = 2,5 ECTS (1 ECTS = 30 h)

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą:

- treść i sposób przekazania treści podczas wygłaszanego referatu

- praca grupowa podczas zajęć

- udział w dyskusji podczas zajęć

- udział w symulacji podczas zajęć

- wykonywanie zleconych zadań domowych

- napisanie testu końcowego

Oceniane będą: treść, logiczność, język, pomysłowość, zaangażowanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cel zajęć:

Nabycie umiejętności analizowania procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej (określenia ośrodków odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, roli aktorów biorących udział w podejmowaniu decyzji, rodzaju procedur podejmowania decyzji itd.).

Dzięki przygotowywanym referatom tematycznym, student powinien pogłębiać sztukę analizowania procesów politycznych oraz publicznego i zwięzłego przedstawiania wyników pracy badawczej.

Pełny opis:

Tematy referatów:

1. Istota, charakter i przedmiot decyzji w Unii Europejskiej. Klasyfikacja decyzji podejmowanych w Unii Europejskiej. Różnorodność procedur decyzyjnych w UE

2. Funkcje Rady Europejskiej w sferze unijnej władzy ustawodawczej. Podejmowanie decyzji w Radzie Europejskiej. Rola Przewodniczącego Rady

3. Podejmowanie decyzji w Radzie UE (negocjacje, impas, głosowania) .

4. Biurokratyczny mechanizm decyzyjny. Komitety i grupy robocze Rady

5. Procesy decyzyjne w Komisji Europejskiej, specyfika konsultacji społecznych, Zielonych i Białych Ksiąg.

6. Procedura przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych (art. 290 i 291 TFUE). Komitologia

7. Decydowanie publiczne w Parlamencie Europejskim (wyznaczanie właściwej komisji, wyznaczanie sprawozdawców i ich „cieni”, prace w komisjach, obrady plenarne, niebieska kartka, procedury decyzyjne).

8. Zwykła procedura legislacyjna. Specjalne procedury legislacyjne

9. Rola parlamentów narodowych w procesie ustawodawczym. Udział w stanowieniu i kontroli prawa wtórnego UE. Procedura żółtej pomarańczowej kartki. Formy współpracy Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi

10. Otwarta metoda koordynacji i wzmocniona współpraca

11. Zmiany traktatów, procedura kładki

12. Udział agencji i komitetów konsultacyjnych (EKES, KR) w procesie decyzyjnym w UE

13. Nieformalne podejmowanie decyzji - trilogi

14. Fazy procesu politycznego w UE: ustanawianie agendy, formułowanie polityki (w tym formułowanie problemu i rozwiązań), podejmowanie decyzji, implementacja, ewaluacja.

15. Tworzenie i charakter decyzji politycznych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

16. Udział obywateli w stanowieniu prawa UE (Europejska inicjatywa ustawodawcza). Skargi obywateli do ERPO i KE, petycje do PE. Rola EKES i KR. EU Pilot. Futurium. Partnerstwo, dialog, konsultacja, informacja.

Tematy tekstów omawianych podczas zajęć:

1. Funkcje Rady Europejskiej w sferze unijnej władzy ustawodawczej

2. Rada UE w systemie politycznym UE

3. Wpływ prezydencji polskiej na kształtowanie prawodawstwa UE

4. Wpływ struktury organizacyjnej Rady na kształt procesu podejmowania decyzji

5. Komisja Europejska między rolą regulacyjną a polityczną

6. Spory kompetencyjne wokół urzędu Wysokiego Przedstawiciela

7. Metoda zarządzania przez rezultaty w agencjach UE

8. Kompetencja prawotwórcza Europejskiego Banku Centralnego

9. Pozycja Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji

10. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w procesie decyzyjnym w UE

11. Komitet Regionów w procesie decyzyjnym w UE

12. Instytucje demokracji bezpośredniej

13. Analiza zjawiska wczesnych nieformalnych porozumień

Literatura:

1. Ambroziak A. (red.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej, MSZ, Warszawa 2010

2. Galster J., Szczerba-Zawada A. (red.), Procedury decyzyjne Unii Europejskiej, Warszawa 2015.

3. Górka M., System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

4. Gretta M., Otto J., Proces decyzyjny i zarządczy w UE - znaczenie systemu agencyjnego, Politechnika Łódzka, Łódź 2016.

5. Guéguen D., Lobbing europejski, Warszawa 2011.

6. Kirpsza A., Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2016.

7. Ławniczak K., Rada Unii Europejskiej. Organizacja i sposób działania, Warszawa 2014.

8. Nowak-Far A. (red.), Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, Warszawa 2011.

9. Nugent N., Unia Europejska. Władza i polityka, Kraków 2012.

10. Pawlicka J., Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę UE, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017

11. Siemssen M., Kreuzeder M., Negotiations and Decision-Making in the European Union. Teaching and Learning through Role-Play Simulation Games, AV Akademikerverlag, Saarbrücken 2012

12. Vetulani-Cęgiel A., Nowe procedury konsultacji Komisji Europejskiej jako czynnik niwelujący deficyt demokracji w UE, "Przegląd Europejski" 2017, nr 3(45), s. 117-236.

13. Witkowska M., Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

14. Wojtaszczyk K.A., Wiśniewska-Grzelak J., Biernacka-Rygiel A. (red.), Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej - wymiar teoretyczno-metodologiczny, Warszawa 2015.

15. Wojtaszczyk K.A., Miedzińska I., Mazurek K.Ł. (red.), Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej, Warszawa 2013.

16. teksty do lektury umieszczone na platformie Moodle

Wymagania wstępne:

Znajomość struktury i funkcjonowania UE oraz jej instytucji, umiejętność rozpoznawania mechanizmów funkcjonowania europejskich organów, podstaw ich procesów decyzyjnych oraz m.in. charakteru i zakresu podziału kompetencji państw członkowskich i samej UE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.