Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityki UE w obszarze społeczno-kulturowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-PSKUE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityki UE w obszarze społeczno-kulturowym
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy: Wykłady specjalistyczne dla specjalności K-S (Europeistyka III r. I st) 2015/2016
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

Wiedza: E1_W11


Umiejętności: E1_U09, E1_U10


Kompetencje: E1_K05

Skrócony opis:

Część kulturowa:

1. Kultura w Traktatach UE

2. Działania UE w obszarze kultury w latach 1996-99

3. Program Kultura 2000

4. Program Kultura 2007-13

5. Flagowe inicjatywy UE na polu kultury: Europejska Stolica Kultury, Nagrody Kulturowe UE, Dni Europejskiego Dziedzictwa, Europeana, Znak Europejskiego Dziedzictwa

6. Europejska Agenda dla Kultury i polityka kulturalna UE po 2007 r., Program Kreatywna Europa

7. Kultura w Funduszach Strukturalnych UE 2014-2020

Część społeczna:

1. Polityka społeczna w UE – podstawy traktatowe

2. Strategia Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Otwarta Metoda Koordynacji.

3. Polityka zatrudnienia UE

4. Równość kobiet i mężczyzn w UE

5. Kwestia demograficzna w UE (1)

6. Kwestia demograficzna w UE (2)

7. Integracja społeczno-kulturowa imigrantów

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami z zakresu polityk UE w obszarze społecznym i kulturowym, ich specyfiką w zakresie kompetencji UE i państw członkowskich oraz sposobu zarządzania (otwarta metoda koordynacji).

Student poznaje ewolucje polityk, traktatowe umocowanie oraz najważniejsze dokumenty ich dotyczące (m.in. program Kultura 2000, Europejska Agenda dla Kultury, Strategia Europa 2020, Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015).

Literatura:

Część kulturowa:

1. Jurkiewicz-Eckert, D., Od „wspólnego dziedzictwa kulturowego" do „wspólnego obszaru kulturowego". O nowych kierunkach debaty wokół przyszłości kultury w Unii Europejskiej, [w:]„Studia Europejskie", n.3/2003, s.81-99.

2. Gierat-Bieroń B., Europejskie modele polityki kulturalnej, Kraków 2005.

3. Jurkiewicz-Eckert D., Program Kultura 2000 jako przykład ewolucji działań Unii Europejskiej w dziedzinie kultury [w:] Europeistyka w zarysie, red. Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek, Warszawa 2006, s. 338-352.

4. Jurkiewicz-Eckert, D., Od Traktatu o Unii Europejskiej do Europejskiej Agendy dla Kultury - narodziny i rozwój polityki kulturalnej UE, [w:]„Studia Europejskie", n.1/2015, s.65-89.

Część społeczna:

1. Demography, active ageing and pensions. Social Europe guide Volume 3, European Commission, 2012 (dostępne on-line).

2. Gabryszak R., Magierek D., Europejska polityka społeczna, Warszawa 2011

3. Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0491&from=PL

4. Strategia Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf

Efekty kształcenia:

Student:

Wiedza

1. Identyfikuje najważniejsze problemy i kwestie związane z politykami UE w zakresie społeczno-kulturowym.

2. Zna specyfikę zarządzania politykami w obszarze społeczno-kulturowym, ich traktatowe umocowanie i unijne dokumenty z nimi związane.

Umiejętności:

1. Analizuje najważniejsze wyzwania z zakresu polityk UW w obszarze społeczno-kulturowym.

2. Porównuje sytuacje z zakresu podstawowych czynników społecznych wpływających na sytuację gospodarczą i polityczną państw UE (aktywność zawodowa, stopa bezrobocia, wskaźnik dzietności, przeciętne dalsze trwanie życia, struktura wieku, współczynnik obciążenia demograficznego)

Kompetencje społeczne:

1. Ma świadomość specyfiki polityk UE w obszarze społeczno-kulturowym

2. Ma świadomość specyfiki sytuacji poszczególnych państw UE w obszarze społecznym i kulturowym.

ECTS:

Uczestnictwo na zajęciach - 30 h

Praca indywidualna (lektura) - 30 h

Przygotowanie prezentacji - 20 h

Przygotowanie się do egzaminu - 20 h

W sumie: 100 h (1 ECTS = 25-30h) = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach i przeczytanie zaleconej literatury

2. Aktywność na zajęciach – 15 pkt

3. Referat (prezentacja) – 20 pkt

4. Kolokwium końcowe – 65 pkt

- Znajomość zadanych lektur weryfikowana jest w toku zajęć poprzez aktywność w dyskusji. Max. liczba punktów: 15

- Referat (w formie prezentacji) należy przesłać prowadzącemu zajęcia na 3 dni robocze przed jego wygłoszeniem i być gotowym do jej przedstawienia w dniu wyznaczonym wedle programu. Ocenie podlega treść i forma wystąpienia. Max. Liczba punktów: 20

- Kolokwium będzie miało charakter rozmowy na temat problematyki zajęć i literatury przedmiotu. Max. liczba punktów: 65.

Bdb: od 80%

Db+: 75% - 79,9%

Db: 65% - 74,99%

Dst+: 60% - 64,9%

Dst: 50% - 59,9%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.