Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Unii Europejskiej - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-PUE-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W08, K_W11

K_U02, K_U06, K_U09

K_K01, K_K03

K_K04, K_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Celem zajęć jest zapoznanie studentów od strony praktycznej z zasadami, źródłami prawa UE oraz z elementami jego stanowienia i stosowania. W trakcie zajęć studenci będą pogłębiać swoją wiedzę o celach, wartościach, politykach UE oraz o zasadach jego stanowienia i stosowania w państwach członkowskich.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Podstawy prawne Unii Europejskiej w ujęciu historycznym.

3. Cele i wartości oraz polityki Unii Europejskiej.

4. Systematyka źródeł wtórnych prawa UE.

5. Warsztaty z systematyki źródeł wtórnych prawa UE.

6. Wprowadzanie w życie norm prawa UE poprzez określone zabiegi prawne.

7. Praktyka procesu implementacji prawa UE w Polsce.

8. Obywatelstwo Unii Europejskiej.

9. Znaczenie prawne Karty Praw Podstawowych UE po Traktacie lizbońskim.

10. Rozwiązywanie problemów obywateli na rynku wewnętrznym - system SOLVIT.

11. Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

12. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego.

13. Warsztaty z zasad prawa UE: zasada podziału kompetencji.

14. Procedura kontroli stosowania prawa UE.

15. Procedura kontroli stosowania zasady subsydiarności przez parlamenty państw członkowskich

Literatura:

Źródła:

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Teksty skonsolidowane traktatów uwzględniające korekty językowe, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.

Podręcznik podstawowy:

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji. J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Wyd. 3, Warszawa 2012. Wyd. Lexis Nexis.

Literatura uzupełniająca:

A.Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, Prawo materialne Unii Europejskiej, Warszawa 2012, wyd. 2. Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo.

Skomerska-Muchowska Izabela, Wyrozumska Anna, Obywatel Unii, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.

System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Anna Wyrozumska (red.), Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.

Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, Jan Barcz (red.), Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

(W)

Posiada podstawową wiedzę o zasadach funkcjonowania systemu instytucjonalnego UE i kompetencjach poszczególnych jej organów;

Posiada podstawową wiedzę o zasadach prawa UE.

(U)

Rozumie specyfikę systemu decyzyjnego i instytucjonalnego UE;

Potrafi dotrzeć do potrzebnych mu informacji i dokumentów UE; Sprawnie porusza się w systemie informacji dostępnych w serwisach internetowych.

Potrafi wskazać rolę ETSu w systemie prawno-instytucjonalnym UE.

Umie określić poszczególne elementy orzeczeń ETS.

(K)

potrafi pracować w grupie oraz w organizacjach i instytucjach krajowych i unijnych oraz NGO i innych związanych z tematyką UE.

K_W08

Posiada wiedzę i rozumie specyfikę prawa Unii Europejskiej, jak również jej systemu decyzyjnego i instytucjonalnego

K_W11

Posiada wiedzę o kompetencjach i sposobie zaangażowania

Unii w poszczególnych obszarach polityk, jak również roli

państw członkowskich w ich kreowaniu i wdrażaniu.

K_U02

Potrafi ukazać relacje między ekonomicznymi,

politycznymi, społecznymi i kulturowymi aspektami

procesu integracyjnego. Rozumie i potrafi wyjaśnić

znaczenie procesu europeizacji w jego różnorodnych

wymiarach.

K_U06

Potrafi dotrzeć do potrzebnych mu informacji i dokumentów Unii Europejskiej. Sprawnie porusza się w systemie informacji dostępnych w serwisach internetowych UE.

K_U09

Posiada orientację w systemie krajowych instytucji wdrażających; potrafi właściwie wskazać podmiot odpowiedzialny za wdrażanie istotnych polityk współfinansowanych przez Unię lub związanych z nimi programów na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym

K_K01

Dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i uczenia się przez całe życie

K_K03

Potrafi współpracować i pełnić różne role w grupie, wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością w działaniu

K_K04

Posiadł kompetencję samodzielnego organizowania zadań powierzonych, skuteczne je realizuje

K_K05

Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji krajowej i unijnej, organizacjach społecznych i lobbystycznych

ECTS dla roku akademickiego 2017/2018:

1 punkt (30 godz.) za udział w zajęciach,

1 punkt (30 godz.) za bieżące przygotowanie się do zajęć i do testu końcowego

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć składają się następujące elementy:

1. obecność podczas zajęć (dopuszczalne są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

2. pozytywny wynik z kolokwium zaliczeniowego w postaci odpowiedzi opisowej na zadane pytania z zakresu przedmiotowego zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Pawlik
Prowadzący grup: Kazimierz Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)