Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Religious freedom in EU

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-RFUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Religious freedom in EU
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic knowledge of the EU, human rights, and religion.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Europe is regarded as a continent granting religious freedom to its citizens and promoting it in the world. Religious freedom is a concept elaborated on the ground of Christianity. Secularisation is changing the social context in Europe and thus also the meaning of freedom of religion. In consequence also the legal framework on freedom of religion is being changed. The EU law and policy is an expression of this evolution.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The theory of religious freedom (five dimensions of freedom of religion)

2. Freedom of religion in the international law

3. Different models of Church - State relations in some of the EU Member States

4. Freedom of religion in the EU primary law (Charter of Fundamental Rights, art 17 TFEU, transparency register).

5. The impact of the EU secondary law on religious freedom in the EU.

6. The EU soft law and freedom of religion (resolutions, declarations, The EU Guidelines on freedom of religion or believe)

7. Annual reports on freedom of religion in the EU and in the world (Freedom House, Pew Research Centre, Open Doors, Aid to the Church in Need, COMECE Report on religious freedom, Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe)

8. Tensions between politics and religious communities around ethical issues

9. Hate speech laws and freedom of religion

10. Current initiatives concerning freedom of religion in the Council of Europe

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Aid to the Church in Need, Persecuted and Forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith 2013-2015.

2. COMECE, Religious Freedom. Pilar of the human rights policy in the external relations of the European Union, Brussels 2010

3. William Cavanaugh, Migrations of the Holy. God, State, and the Political Meaning of the Church, Michigan 2011

4. William Cavanaugh, The Myth of Religious Violence, Oxford 2009

Georges Corm, La question religiese au XXIe siecle, Paris 2006

5. Paul Coleman, Censored. How European „hate speech“ laws are threatening freedom of speech, Kairos Publications, November 2012

6. Ronan McCrea, Religion and the Public Order of the European Union, Oxford 2010

7. Gabriel Motzkin, Yochi Fischer (eds), Religion and democracy in contemporary Europe, London 2011

8. Pontificio Consiglio della Cultura, Sfide della secolarizzazione in Europa. 8. Roma 2008

Stefano Allievi, La Guerra delle moschee. L’Europa e la sfida del pluralism religioso, Venezia 2010

9. Krzysztof Michalski, Nina zu Fuerstenberg (eds), Europa laica e puzzle religioso, Venezia 2005

10. Pierre Manent, Beyond Radical Secularism, S. Augustin's Press, South Bend 2016.

11. Stępkowski, J. Banasiuk (eds), “Persecution of Christians. Time to React to Genocide”, Ordo Iuris Institute for Legal Culture, Warszawa 2017.

12. R.J. Rychlak, J. F. Adoplhe (eds), The Persecution and Genocide of Christians in the Middle East. Prevention, Prohibition, & Prosecution, University of Mississippi, Ave Maria School of Law, Naples, Angelico Press 2017.

Useful websites:

- Aid to the Church in Need, http://www.churchinneed.org/site/PageServer?pagename=mainpage

- Freedom House, https://freedomhouse.org

- Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, http://www.intoleranceagainstchristians.eu

- Open Doors, https://www.opendoors.org

- Pew Research Centre, http://www.pewforum.org

Efekty kształcenia i opis ECTS: (tylko po angielsku)

General understanding of the philosophical and legal concept of religious freedom. Knowledge on the EU policy on religious freedom as expressed in the EU primary, secondary and soft law. Understanding of contemporary political debates on freedom of religion.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Lecture with elements of discussion. Oral exam at the end of trimester on the ground of lecture and literature proposed in syllabus. Participation in the lectures is compulsory. Two absences maximum are allowed.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)