Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwa i kultura Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-SKE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwa i kultura Europy
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W03 K_W08 K_K03

K_WO6 K_W02 K_K04

K_W09 K_W04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:zaawansowany.

Cele przedmiotu jest zapoznanie się przez studentów z historycznymi i współczesnymi uwarunkowaniami kulturowymi państw europejskich oraz problematyką społeczno-cywilizacyjną państw starego kontynentu, zrozumienie różnic kulturowych narodów Europy, jego wspólnych fundamentów cywilizacyjnych, a także analizowanie zjawisk społecznych i kulturowych i unaocznienie specyfiki Europy w jej historycznym rozwoju jako całości społeczno-kulturowej.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

Historia idei jedności kulturowej Europy

Historyczne linie podziału Europy: grupy etniczne, językowe, podziały religijne.

Społeczeństwa zachodnioeuropejskie i środkowo-wschodniej Europy- rys historyczny

Podstawowe układy społeczne

Nowe zjawiska społeczne

Kwestie demograficzne Europy

Problematyka etniczna

Przemiany kulturowe

Główne prądy kulturowe. Obraz literatury i sztuki współczesnej

Kwestie religii i Kościołów w życiu społecznym i kulturowym Europy

Społeczeństwo i kultura państw półwyspu iberyjskiego i apenińskiego

Społeczeństwo i kultura państw skandynawskich

Społeczeństwo i kultura państw niemieckojęzycznych

Społeczeństwo i kultura Wielkiej Brytanii i Irlandii

Społeczeństwo i kultura państw Europy Środkowej i Wschodniej

Społeczeństwo i kultura państw bałkańskich

Społeczeństwo i kultura Francji i Szwajcarii

Europa a islam

Systemy polityczne w Europie

Literatura:

Atlas of European Values. Trends and Traditions at th eturn of the Century, L. Halman, I. Sieben, M. van Zundert Brill 2012

B. Cywiński, Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej. Warszawa 2012

Z. Krajewski, Europa i świat zachodni po 1945 roku. Polityka-Społeczeństwo-Kultura, Lublin 2011

Historia życia prywatnego . Od I wojny światowej do naszych czasów, red. A. Prosta, G. Vincenta, t.5, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006

K. Głabicka Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, Warszawa 1998

H. Kaelble, Społeczna historia Europy od 1945 do współczesności, Warszawa 2010

Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, t.2, red. A. Sadowski, Białystok 2006

W. Froese, Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, Warszawa 2007

T. Griffiths, Skandynawia. Wojna z trollami. Historia, kultura, artyści od czasów Napoleona do Stiega Larssona, Warszawa 2011

T. Paluszyński, Historia Niemiec i państw niemieckich Zarys dziejów politycznych wyd. II, Poznań 2006

J.Krasuski, Historia Niemiec, Warszawa 2004

B.Jelavich, Historia Bałkanów wiek XX, Kraków 2005

Jan Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 2008

A. Drong, H. Iwaniuk, M. Setman, Kultura i cywilizacja krajów angielskiego obszaru językowego, Warszawa 2009

H. Zins, Historia Anglii, Wrocław 2001

W.J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998;

O. Halecki, Historia Europy - jej granice i podziały, Lublin 2000;

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005

F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008;

E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991;

G. Babiński, Nacjonalizmy czy regionalizmy? Ruchy regionalne w Europie, w: Europa Państw Europa Narodów. Problemy etniczne Europy Środkowo-Wschodniej, red. G. Babiński, W. Miodunka, Karków 1995;

W. Konarski, Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, w: Społeczeństwo i Polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007;

A. Flis, Chrześcijaństwo i Europa, Kraków 2001;

J. Kłoczowski, Europa. Chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004;

B. Olszewska-Dyoniziak, Człowiek - kultura - osobowość: wstęp do klasycznej antropologii kulturowej, Wrocław 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A A. EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Dysponowanie wiedzą dotyczącą źródeł cywilizacji europejskiej, procesów historycznych wpływających na zmiany kulturowe /w tym religijne/, obecnego jej stanu i zróżnicowania.

2. Znajomość pojęć, kategorii i czynników składowych kultury społecznej, jej religijnych składników, wzajemnych zależności między różnymi czynnikami kształtowania kultury i cywilizacji. Nabycie wiedzy o treściach judeochrześcijańskiego korzenia cywilizacji europejskiej.

3.Wiedza o rożnych koncepcjach antropologicznych i ich wpływie kulturowym w Europie XX i XXI wieku.

4. Rozpoznawanie aktualnych wyzwań kulturowych w społeczeństwach Europy.

5.Umiejętnośc samodzielnego myslenia w w/w dziedzinach.

6. Umiejętność dialogu z osobami i wspólnotami o innych przekonaniach, światopoglądach, wierzeniach.

B. OPIS ECTS

- udział w wykładzie - 30 godzin

- konsultacje- 5 godzin

- przrygotowanie sie do wykładu /lektury, próby przeniesienia wiedzy teoretycznej na grunt realiów życia społecznego - 10 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 45 godzin

Liczba ECTS 90 godz.:30 = 3 pkt

Metody i kryteria oceniania:

wykład problemowy. Egzamin. Student opanował zwiedzę na temat kwestii kulturowych i społecznych w Europie i potrafi logicznie je analizować:

- na ocenę 2 (ndst..): nie umie wykorzystywać podstawowych informacji dotyczących zagadnień dotyczących społeczeństw i kultury starego kontynentu;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie na poziomie dostatecznym potrafi omówić kwestie związane z kulturą i społeczeństwami Europy;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie analizuje zagadnienia dotyczące kultury i społeczeństw europejskich tak zakresie szczegółowym jak i ogólnymi;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie analizować przedstawione na zajęciach oraz z podręczników zagadnienia i samodzielnie wyciągać wnioski.

Do zaliczenia przedmiotu brana jest też pod uwagę obecność na wykładach, max 1 nieobecność nieusprawiedliwiona.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.