Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-TIEU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie integracji europejskiej
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot omawia klasyczne i współczesne teorie integracji europejskiej oraz wskazuje ich miejsce w strukturze teorii stosunków międzynarodowych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu teorii integracji europejskiej oraz wybranych politycznych koncepcji Unii Europejskiej.

We wstępnej części zajęć nacisk położony jest na analizę propozycji federalnych, międzyrządowych oraz funkcjonalistycznych wraz z ich późniejszych reinterpretacji, ze szczególnym uwzględnieniem neofunkcjonalizmu, konfederalizmu i liberalnego podejścia międzyrządowego. W dalszej części zajęć omówione zostaną wybrane nowe teorie integracji europejskiej oraz teoretyczne ujęcia funkcjonowania Unii Europejskiej (tzw. teorie średniego zasięgu), m.in. nowy instytucjonalizm, analiza sieci politycznych, społeczny konstruktywizm, koncepcja wielopoziomowego zarządzania.

Ważnym elementem zajęć jest konfrontowanie ze sobą różnych teorii i koncepcji integracji oraz odnoszenie ich do zmian instytucjonalnych i politycznych, zachodzących w przeszłości i obecnie w Unii Europejskiej.

W tym celu z perspektywy politologicznej analizowane są artykuły naukowe i teksty polityczne zarówno reprezentatywne dla wybranych teorii integracji europejskiej, jak i będące wyrazem bądź interpretacją określonych koncepcji integracji i rozwoju Unii Europejskiej.

Literatura:

Obowiązkowa:

Borkowski Piotr, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difin, Warszawa 2007.

Cini Michelle (red.), Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Czaputowicz Jacek, Teorie integracji europejskiej, Warszawa 2018.

Nugent Neill, Unia Europejska. Władza i polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski Janusz, Wstęp do studiów europejskich, PWN, Warszawa 2007.

Uzupełniająca:

Caporaso J., Regional Integration Theory: Understanding our Past and Anticipating our Future, w: Sandholtz W., Stone Sweet A. (red.), European Integration and Supranational Governance, Oxford University Press, Oxford 1998.

Chryssochoou D., Theorizing European Integration, Routledge, New York 2009.

Coudenhove-Kalergi R., Naród europejski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998, s. 11-31 (Roz. 1),

Coudenhove-Kalergi R., Naród europejski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998.

Gaulle Ch. de, Pamiętniki nadziei, Wyd. MON, Warszawa 1974.

Grosse T. G., Trzy oblicza konstruktywizmu w Europie. Rozważania o kryzysie metody integracyjnej, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka”, 2015, s.35-50.

Konopacki S., Dylematy federalizmu europejskiego, Studia Europejskie, „Studia Europejskie” 1998, nr 4, s. 77–92.

Konopacki S., Neofunkcjonailstyczna teoria integracji politycznej E. Hassa i L. Lindberga, „Studia Europejskie” 1998 nr 3, s. 105-115,

Leonard M., Rozumienie Europy jako sieci współzależności, w: Tenże, Sposób na Europę. Pomiędzy federalizmem a Europą narodów, ISP, Warszawa 2000.

Manifest Paneuropejski z 1924 r. wraz z zarysem Europejskiej Konstytucji Związkowej z 1951r., opracowaną przez Komitet Konstytucyjny dla Stanów Zjednoczonych Europy,

Moravcsik A., O roli preferencji: liberalna teoria polityki międzynarodowej, „ResPublica Nowa” 2004 nr 3, s. 53-70.

Morgenthau H., Sześć zasad realizmu politycznego, “Res Publika Nowa” 2004 nr 3, s. 40-64.

Orłowska M., Neorealistyczne interpretacje procesu integracji europejskiej, "Historia i Polityka" 2014 nr 11 (18), s. 47–54.

Popowicz K., Europa ojczyzn w ujęciu konfederacyjnym, w: Tenże, Historia integracji europejskiej, SGH, Warszawa 2006, s. 29-30,

Rosamond B., Theories of European Integration, Macmillan/St. Martin’s Press, Basingstoke-New York 2000.

Ruszkowski J., Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej, [w:] J. Ruszkowski, Luiza Wojnicz (red.), Multi-level governance w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa 2013, s. 19-60, http://www.whus.pl/files/whus/IPIE2/Multi-level_Governance..._(Ruszkowski,_Wojnicz).pdf

Schuman R., Dla Europy, Wydawnictwo Znak , Kraków 2009, s. 63-83.

Thatcher M., Przyszłość Europy, przemówienie wygłoszone 20.IX.1988 w Brugii.

Wallner M., Współczesny konfederalizm europejski, http://www.psz.pl/117-polityka/michal-wallner-wspolczesny-konfederalizm-europejski.html.

Wiener A., Diez T. (red.), European Integration Theory, Oxford University Press, Oxford 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie poddane jest:

1/ systematyczne przygotowywanie się do zajęć poprzez zapoznanie się z lekturą wyznaczoną na dane zajęcia i udział w dyskusjach grupowych;

2/ udział w pracach grupowych określonych przez prowadzącego;

3/ zaliczenie testu końcowego, sprawdzającego zdobytą wiedzę teoretyczną.

Na ocenę końcową z zajęć składają się oceny cząstkowe uzyskiwane za:

1/obecność i aktywność na zajęciach (w tym indywidualny udział w omawianiu lektur na forum grupy i udział w pracach grupowych),

2/ zaliczenie testu końcowego (formuła testu zostanie przedstawiona na zajęciach),

Koniecznym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest systematyczny udział w zajęciach i zaliczenie testu końcowego (tj. uzyskanie min. 50% pkt+1 pkt).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Laszuk
Prowadzący grup: Patrycja Laszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.