Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt / konferencja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-UwKzR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt / konferencja
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Kontynuacja zajęć "Projekt badawczy" z poprzedniego semestru.

Zajęcia poświęcone są doskonaleniu umiejętności prezentowania wyników badań w formie pisemnej i ustnej

Pełny opis:

Zajęcia są kontynuacja zajęć "Projekt badawczy"

z poprzedniego semestru.

Ich podstawowym celem jest doskonalenie

umiejętności prezentowania wyników badań

w formie pisemnej i ustnej.

Podczas zajęć studenci uczą się:

- analizy przeprowadzonych przez siebie zajęć pod kątem

ich celu, hipotezy, zastosowanej metody, najważniejszych

wyników i wniosków, wartości badań oraz charakteru nowatorskiego

- pisemnej prezentacji swoich badań jako:

a. artykułów naukowych

b. krótkiej noty/komunikatu

c. postera/grafiki/wykresu

Ta część zajęć kończy się przygotowaniem: artykułu z badań, krótkiej noty, oraz grafiki.

- ustnej prezentacji swoich badań jako

a. pełnego referatu/wystąpienia na konferencji

b. krótkiego komunikatu

c. głosu w dyskusji

Ta część zajęć kończy się przygotowaniem: wygłoszeniem komunikatu z badań oraz pełnego referatu na zajęciach w grupie, lub na wewnętrznej konferencji.

Literatura:

Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Stefan Nowak. Metodologia nauk społecznych, Warszawa 2010

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zajęcia ukierunkowane na następujące efekty kształcenia:

- Umiejętność analizy przeprowadzonych przez siebie badań pod kątem ich wartości, istoty i wniosków wartych zakomunikowania, utrwalenia

- Umiejętność pisemnej prezentacji wyników badań

- Umiejętność ustnej prezentacji wyników badań

Metody i kryteria oceniania:

Ad. Umiejętność analizy przeprowadzonych przez siebie badań pod kątem ich wartości, istoty wniosków wartych zakomunikowania, utrwalenia:

- Studentka/student potrafi określić cel, hipotezę i tezy swych badań (ocena dostateczna)

- Studentka/student potrafi określić cel, hipotezę i tezy swych badań, a także przekonująco wskazać ich najważniejsze i najbardziej wartościowe wnioski, (ocena dobra)

- Studentka/student potrafi określić cel, hipotezę i tezy swych badań, a także przekonująco wskazać ich najważniejsze i najbardziej wartościowe wnioski, oraz określić ich ocenę na tle stanu badań (ocena bardzo dobra)

Ad. Umiejętność pisemnej prezentacji wyników badań:

- Studentka/student potrafi przygotować pisemny komunikat ze swoich badań (ocena dostateczna)

- Studentka/student potrafi przygotować pisemny komunikat oraz artykuł ze swoich badań (ocena dobra)

- Studentka/student potrafi przygotować pisemny komunikat, artykuł oraz wykres/graficzną prezentację wyników swoich badań (ocena bardzo dobra)

Ad. Umiejętność ustnej prezentacji wyników badań:

- Studentka/student potrafi ustnie (nie czytając) przedstawić czytelny komunikat ze swych badań ( na 5 minut)

- Studentka/student potrafi ustnie (nie czytając) przedstawić czytelny referat ze swoich badań (15-20 minut)

- Studentka/student potrafi ustnie (nie czytając) przedstawić czytelny komunikat ze swych badań ( na 5 minut) oraz referat (15-20 minut)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)