Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do prawa europejskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-WDPE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawa europejskiego
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W03, K_W05, K_U02, K_U09, K_U10, K_K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Średnio-zaawansowany.

Cele przedmiotu:

Znajomość mechanizmu tworzenia prawa UE, reguł i zasad rządzących prawem UE, jego miejsca i rola w krajowym porządku prawnym. Rozpoznawania zależności między prawem europejskim a prawem prawem krajowym.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu nauki o prawie (prawoznawstwie).

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Istota i charakter prawa europejskiego. Klasyfikacja prawa: prawo pierwotne i prawo wtórne. Stanowienie prawa wspólnotowego. Zasady prawa UE, metody integracji przez prawo europejskie, kontrola przestrzegania prawa w UE, wykładnia prawa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

- J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wyd. 3, Warszawa 2015 (str. 211-251, 280-310, 317-337, 357-429)

- Traktat o Unii Europejskiej - wersja skonsolidowana

- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - wersja skonsolidowana

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- M. Ahlt, M. Szpunar, „Prawo Europejskie”, Warszawa 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W03

Ma podstawową wiedzę o charakterystycznych dla Europy strukturach społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych i ich ewolucji, jak również jej tradycjach ideowych.

K_W05

Posiada podstawową wiedzę o państwie i prawie, polityce, administracji (w tym administracji unijnej), a także o zasadach funkcjonowania europejskich systemów politycznych.

K_U02

Potrafi ukazać relacje między ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi i kulturowymi aspektami procesu integracyjnego. Rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie procesu europeizacji w jego różnorodnych wymiarach.

K_U09

Posiada orientację w systemie krajowych instytucji wdrażających; potrafi właściwie wskazać podmiot odpowiedzialny za wdrażanie istotnych polityk współfinansowanych przez Unię lub związanych z nimi programów na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym.

K_U10

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, tak naukowych, jak i zawodowych, jak również wystąpień ustnych w języku polskim i wybranym języku obcym, dotyczących zagadnień ogólnych i szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także właściwym wykorzystaniem różnych źródeł.

K_K06

Ma świadomość znaczenia postawy etycznej i profesjonalizmu w trakcie wykonywania pracy jak i działalności publicznej.

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami i zasadami funkcjonowania porządku prawnego Europy. Po ukończeniu kursu student umie wymienić organizacje tworzące europejski porządek prawny.

Ponadto, celem konwersatorium jest wyposażenie studentów w podstawy teoretyczne oraz zaznajomienie z narzędziami analitycznymi umożliwiającymi zrozumienie procesów zachodzących w obszarze prawa europejskiego.

Zajęcia systematyzują wiedzę z zakresu systemu prawnego Rady Europy oraz Unii Europejskiej, a także OBWE i OECD. Poprzez aktywny udział w zajęciach zakłada się rozwijanie umiejętności krytycznej analizy i logicznego myślenia. Studenci poznają powiązania funkcjonalne pomiędzy Radą Europy i Unią Europejską, a także posiadają wiedzę z zakresu praw i wolności zawartych w Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka i innych dokumentów.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest wynik testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru oraz 3 pytań otwartych obejmujący zagadnienia omawiane na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Pawlik
Prowadzący grup: Kazimierz Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)