Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do europeistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-WEur Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do europeistyki
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: EL_W01, EL_W03

Umiejętności: EL_U01, EL_U06

Kompetencje społeczne: EL_K03

Skrócony opis:

Zajęcia mają przynieść uczestnikom podstawową orientację w problematyce i specyfice przedmiotowej europeistyki tak w ujęciu szerokim (studia nad Europą), jak wąskim (studia nad integracją europejską). W toku zajęć studenci poznają kluczowe dla integracji europejskiej zagadnienia (jak kontekst kulturowy, istotne historyczne wydarzenia, terminy i kategorie, oraz instytucje polityczne i prawne), jak również uczą się zdobywania informacji, ich prezentacji oraz dyskutowania na tematy europejskie.

Pełny opis:

Tematyka podejmowana na zajęciach:

1. Studia europejskie (europeistyka) - w poszukiwaniu tożsamości dyscypliny

2. Idea Europy. Kulturowe dziedzictwo Europy

3. Narody, mniejszości narodowe i etniczne w Europie

4. Ruchy migracyjne w Europie

5. Systemy i ustroje polityczne państw europejskich

6. Regionalizm w Europie

7. Koncepcje integracji europejskiej

8. Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej Europie

9. Debata oxfordzka

10. Polityczny, instytucjonalny i prawny wymiar integracji europejskiej

11. Gospodarczy wymiar integracji europejskiej

12. Społeczny wymiar Europy

13. Bezpieczeństwo europejskie

14. Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych i procesach globalizacji

Literatura:

Źródła:

J. Bodin, Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, przekł.: R. Bierzanek, Z. Izdebski, J. Wróblewski, Warszawa 1958

W. Churchill, Speech delivered at the University of Zurich, 19 September 1946

Konkluzje Rady Europejskiej z Kopenhagi 1993 (fragmenty).

Komisja Europejska, Komunikat: Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2013–2014 (http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_pl.pdf)

Statut Rady Europy

Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali (preabluła, rozdz. II nt Instytucji)

Traktat o EWG

Traktat o Unii Europejskiej (wersja z Maastricht).

Traktat o Unii Europejskiej (wersja z Amsterdamu)

Traktat o Unii Europejskiej (wersja z Nicei)

Traktat Konstytucyjny

Traktat o Unii Europejskiej (wersja z Lizbony)

Opracowania:

J. Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, EuropPrawo, Warszawa 2010

Z. Bauman, Europa - niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005

W. Bokajło, A. Pacześniak (red.), Podstawy europeistyki, Atla 2, Wrocław 2009

F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006

Ch. Dawson, Tworzenie się Europy, PAX, Warszawa 2000

N. Davis, Europa. Między Wschodem a Zachodem, Znak, Kraków 2007

G. Delanty, Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999

F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, WAiP, Warszawa 2008

K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Adam Marszałek, Toruń 2006

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, IP UKSW, Warszawa 2001

P. Mazurkiewicz, Europa jako kinder niespodzianka, OMP, Kraków 2017

J. McCormick, Understanding the European Union. A Concise Introduction, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire 2008

J. Mikułowski-Pomorski (red.), Narody wobec Europy. Negocjowanie tożsamości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004

A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

P. Rietberger, Europa. Dzieje kultury, KiW, Warszawa 2001

J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, PWN, Warszawa 2009

R. Schuman, Dla Europy, Kraków 2004

B. Skarga, Kultura europejska i jej imperatywy, różne wydania (np. w tejże, O filozofię bać się nie musimy, Znak, Kraków 2004)

W. Stankowski (red.). Europeistyka. Leksykon, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

G. Therborn, Drogi do nowoczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998

K.Tomaszewski, Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer, Kraków 2007

J. H. H. Weiler, Chrześcijańska Europa, Poznań 2003

K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Poltext, Warszawa 2011

K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Europeistyka. Podręcznik akademicki, t.1. i t.2, PWN, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Posiada podstawową orientację w problematyce i charakterze nauk społecznych i humanistycznych oraz posiada podstawową wiedzę o specyfice europeistyki w systemie nauk i jej relacjach do innych nauk (EL_W01);

Ma podstawową wiedzę o charakterystycznych dla Europy strukturach społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych i ich ewolucji, jak również jej tradycjach ideowych ( EL_W03).

Umiejętności:

Rozumie i potrafi wyjaśnić specyfikę i oryginalność integracji europejskiej i stworzonego w Unii Europejskiej systemu decyzyjnego i instytucjonalnego. Prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i państwowych w kontekście Unii Europejskiej (EL_U01);

Potrafi dotrzeć do potrzebnych mu informacji i dokumentów, w tym pochodzących od instytucji Unii Europejskiej. Sprawnie porusza się w systemie informacji dostępnych w serwisach internetowych UE ( EL_U06).

Kompetencje społeczne:

Potrafi współpracować i pełnić różne role w grupie, wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością w działaniu (EL_K03).

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach i tutoringu - 24 h

uczestnictwo w debacie - 6h

przygotowanie referatu i do tutoriungu - 20 h

Przygotowanie do zajęć i kolokwium - 20 h

70 h = 2,5 ECTS (1 ECTS 25 - 30 h)

Metody i kryteria oceniania:

W toku zajęć student zdobywa punkty za:

- wykonanie pracy zadanej do samodzielnego wykonania poza zajęciami

- przygotowanie i jakość referatu

- aktywny udział w dyskusji (dokumentującą znajomość literatury zadanej do przeczytania na zajęcia)

- aktywny udział w debacie oxfordzkiej

- aktywny udział w pracy grupowej

Szczegółowe zasady odnośnie kryteriów oceniania znajdują się w części informacji o konwersatorium w danym roku akademickim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają przynieść uczestnikom podstawową orientację w problematyce i specyfice przedmiotowej europeistyki tak w ujęciu szerokim (studia nad Europą), jak wąskim (studia nad integracją europejską). W toku zajęć studenci poznają kluczowe dla integracji europejskiej zagadnienia (jak kontekst kulturowy, istotne historyczne wydarzenia, terminy i kategorie, oraz instytucje polityczne i prawne), jak również uczą się zdobywania informacji, ich prezentacji oraz dyskutowania na tematy europejskie.

Pełny opis:

Tematyka podejmowana na zajęciach:

1. Studia europejskie (europeistyka) - w poszukiwaniu tożsamości dyscypliny

2. Idea Europy. Kulturowe dziedzictwo Europy

3. Narody, mniejszości narodowe i etniczne w Europie

4. Ruchy migracyjne w Europie

5. Systemy i ustroje polityczne państw europejskich

6. Regionalizm w Europie

7. Koncepcje integracji europejskiej

8. Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej Europie

9. Debata oxfordzka

10. Polityczny, instytucjonalny i prawny wymiar integracji europejskiej

11. Gospodarczy wymiar integracji europejskiej

12. Społeczny wymiar Europy

13. Bezpieczeństwo europejskie

14. Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych i procesach globalizacji

Literatura:

Źródła:

J. Bodin, Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, przekł.: R. Bierzanek, Z. Izdebski, J. Wróblewski, Warszawa 1958

W. Churchill, Speech delivered at the University of Zurich, 19 September 1946

Konkluzje Rady Europejskiej z Kopenhagi 1993 (fragmenty).

Komisja Europejska, Komunikat: Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2013–2014 (http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/strategy_paper_2013_pl.pdf)

Statut Rady Europy

Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali (preabluła, rozdz. II nt Instytucji)

Traktat o EWG

Traktat o Unii Europejskiej (wersja z Maastricht).

Traktat o Unii Europejskiej (wersja z Amsterdamu)

Traktat o Unii Europejskiej (wersja z Nicei)

Traktat Konstytucyjny

Traktat o Unii Europejskiej (wersja z Lizbony)

Opracowania:

J. Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, EuropPrawo, Warszawa 2010

Z. Bauman, Europa - niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005

W. Bokajło, A. Pacześniak (red.), Podstawy europeistyki, Atla 2, Wrocław 2009

F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006

Ch. Dawson, Tworzenie się Europy, PAX, Warszawa 2000

N. Davis, Europa. Między Wschodem a Zachodem, Znak, Kraków 2007

G. Delanty, Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999

F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, WAiP, Warszawa 2008

K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Adam Marszałek, Toruń 2006

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, IP UKSW, Warszawa 2001

P. Mazurkiewicz, Europa jako kinder niespodzianka, OMP, Kraków 2017

J. McCormick, Understanding the European Union. A Concise Introduction, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire 2008

J. Mikułowski-Pomorski (red.), Narody wobec Europy. Negocjowanie tożsamości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004

A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

P. Rietberger, Europa. Dzieje kultury, KiW, Warszawa 2001

J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, PWN, Warszawa 2009

R. Schuman, Dla Europy, Kraków 2004

B. Skarga, Kultura europejska i jej imperatywy, różne wydania (np. w tejże, O filozofię bać się nie musimy, Znak, Kraków 2004)

W. Stankowski (red.). Europeistyka. Leksykon, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

G. Therborn, Drogi do nowoczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998

K.Tomaszewski, Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer, Kraków 2007

J. H. H. Weiler, Chrześcijańska Europa, Poznań 2003

K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Poltext, Warszawa 2011

K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Europeistyka. Podręcznik akademicki, t.1. i t.2, PWN, Warszawa 2012

Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna dotycząca problematyki społecznej, politycznej, kulturowej, ekonomicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.