Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady kompozycjj pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-EU-ZKPN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady kompozycjj pracy naukowej
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

-zapoznanie studentów z metodologią badań

-redakcja tekstów naukowych w praktyce

-wprowadzenie w standard redakcji prac licencjackich i magisterskich

-zapoznanie z zagadnieniem ochrony własności intelektualnej

-zaznajomienie z aktami prawnymi odnoszącymi się do ochrony własności intelektualnej

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

-wprowadzenie do zagadnienia ochrony własności intelektualnej,

-polskie regulacje prawne własności intelektualnej /prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej/

-rodzaje prac naukowych realizowanych w ramach studiów uniwersyteckich

-wybór tematyki badawczej, budowa struktury prac licencjackich i magisterskich

-różnorodność i wykorzystanie źródeł

-etapy pisania prac

-styl i język opracowań

-redakcja tekstu

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83.

2. Barta J., Markiewicz R. Prawo autorskie, Warszawa 2010.

3. Chodunski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.

4. Marsh D., Stoker G. (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

5. Pawlik K. Zenderowski R. Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2011.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych : (licencjackich, magisterskich i podyplomowych), Warszawa 2001.

6. Sztumski J. Wstęp do metod i technik badan społecznych, 1999.

7. Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2010.

8. Zenderowski R. Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2007.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Antoszewski A. (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badan politologicznych w Polsce, Lublin 2009.

2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007.

3. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

4. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

5. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla nauk o polityce. Nadto posiada umiejętność pracy z tekstem, analizy i syntezy w metodologii oraz umiejętność przygotowania i zredagowania opracowania naukowego.

OPIS ECTS

udział w ćwiczeniach: 15

czas na napisanie pracy: 30

SUMA GODZIN: 45

LICZBA ECTS: 45 godz./30 godz. = 1,5

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest wywiązanie się w terminie z następujących zobowiązań:

- Obecność na zajęciach (obowiązkowa, max. 1 nieusprawiedliwiona).

- Aktywność na zajęciach – każdy student zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia w ramach zajęć: przykładowego tematu i tytułu pracy, spisu treści, bibliografii.

- Dyskusja nad prezentowanymi przez studentów przykładowymi tekstami naukowymi.

- Bieżące przygotowywanie i prezentacja zadanych prac pisemnych w wymiarze 3-10 stron znormalizowanego maszynopisu (w zalezności od poruszanego zagadnienia) spełniającego wymogi tekstu naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

-zapoznanie studentów z metodologią badań

-redakcja tekstów naukowych w praktyce

-wprowadzenie w standard redakcji prac licencjackich i magisterskich

-zapoznanie z zagadnieniem ochrony własności intelektualnej

-zaznajomienie z aktami prawnymi odnoszącymi się do ochrony własności intelektualnej

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

-wprowadzenie do zagadnienia ochrony własności intelektualnej,

-polskie regulacje prawne własności intelektualnej /prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej/

-rodzaje prac naukowych realizowanych w ramach studiów uniwersyteckich

-wybór tematyki badawczej, budowa struktury prac licencjackich i magisterskich

-różnorodność i wykorzystanie źródeł

-etapy pisania prac

-styl i język opracowań

-redakcja tekstu

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83.

2. Barta J., Markiewicz R. Prawo autorskie, Warszawa 2010.

3. Chodunski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.

4. Marsh D., Stoker G. (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

5. Pawlik K. Zenderowski R. Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2011.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych : (licencjackich, magisterskich i podyplomowych), Warszawa 2001.

6. Sztumski J. Wstęp do metod i technik badan społecznych, 1999.

7. Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2010.

8. Zenderowski R. Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2007.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Antoszewski A. (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badan politologicznych w Polsce, Lublin 2009.

2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007.

3. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

4. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

5. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996.

Wymagania wstępne:

Dostęp i obsługa komputera, znajomość programu edytora tekstowego (Word).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.