Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia i kultura Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-HKESW
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Europy Środkowo-Wschodniej
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W02

K_U01

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Zajęcia będą obejmować problematykę dotyczącą cywilizacji, kultury, kwestii społecznych, gospodarczych i politycznych tego regionu Europy na przestrzeni wieków, ze szczególnym wyakcentowaniem historii najnowszej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami: Europa Środkowo-Wschodnia jako region historyczny

Europa Środkowo-Wschodnia do końca XIV wieku

Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej w XV-XVII wieku.

Religie i Kościoły

Kwestie cywilizacyjne i kulturowe

Monarchia habsburska

Cesarstwo Austriackie

Europa Środkowa na przełomie XIX i XX wieku

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec konfliktu I wojny światowej

System powersalski

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej między Hitlerem i Stalinem

Emigracja polityczna (jej wizje i projekty federacyjne i integracyjne)

Stalinizacja i odwilż

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w erze Chruszczowa

Problemy polityczne, społeczne i gospodarcze w latach 70 i 80

Upadek komunizmu i kształtowanie się nowej rzeczywistości politycznej

Integracja europejska w Europie Środkowo-Wschodniej

Literatura:

Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t.1, red. J. Kłoczowskiego Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000

Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t.2, red. J. Kłoczowskiego Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000

Europa Środkowo - Wschodnia w XIX i XX wieku, Wiśniewski E. (red.) Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, rok wydania: 2005;

T. Buchanan, Burzliwy pokój. Historia Europy 1945-2000, Kraków 2010;

S. Parzymies, stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009, Warszawa 2009

K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2006;

K. Popowicz, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2006;

J. Krasuski, Europa Zachodnia po II wojnie światowej. Dzieje polityczne, Poznań 1990;

W. Laqueur, Historia Europy 1945-2009Londyn 1993;

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012;

A. Skrzypek, Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009;

N. Davies, Europa, Kraków 1998;

J. Chlebowczyk, Procesy narodowotwórcze w Europie Środkowo-wschodniej, Warszawa 1975;

M. Kitchen, Historia Europy 1919-1939, Wrocław 1992;

W. Laquer, Historia Europy 1945-1992, Londyn 1992;

Kukiel M., Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej, Londyn 1992;

B. Cywiński, Szańce kultur. Szkice z dziejów Europy Wschodniej, Warszawa 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student na dobrym poziomie przedstawia i analizuje kwestie związane z dziejami państw Europy Środkowo-Wschodniej i ich kulturą. Posiada umiejętność wyprowadzania z jej przeszłości prawidłowych wniosków. Dzięki posiadanej wiedzy historycznej potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusjach dotyczących wydarzeń z przeszłości tego regionu Europy.

3 ECTS

aktywność studenta - nakład pracy studenta w godz.

udział w wykładzie - 30

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 25

suma godzin - 60; liczba ECTS - 60 godz./30 (30) godz. ≈ 3

Metody i kryteria oceniania:

Opanował procesy dziejowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej i potrafi logicznie analizować wydarzenia z jej przeszłości i kultury:

- na ocenę 2 (ndst..): nie umie wykorzystywać podstawowych informacji i faktów z przeszłości;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie na poziomie dostatecznym umie analizować wydarzenia z historii i kultury Europy Środkowo-Wschodniej;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie analizuje procesy dziejowe tego regionu Europy;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie analizować przedstawione na zajęciach oraz z podręczników wydarzenia i samodzielnie wyciągać wnioski

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)