Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-IE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: KW07

Umiejętności: KU02


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu:

W trakcie zajęć studenci:

- zdobywają wiedzę z zakresu integracji europejskiej, zwłaszcza w jej wymiarze politycznym, instytucjonalno-prawnym i gospodarczym; oraz poszerzają swoją wiedzę na temat współczesnej historii politycznej Europy;

- zapoznają się z podstawową wiedzą na temat Unii Europejskiej, jej organizacji instytucjonalno-prawnej, poszczególnych polityk i form współpracy oraz relacji z otoczeniem zewnętrznym;

- wyrabiają nawyk systematycznego uczenia się i przygotowywania do zajęć poprzez konieczność czytania zadanych lektur i opracowywania wskazanych zagadnień;

- rozwijają umiejętność publicznego prezentowania prac oraz swoich poglądów;

Pełny opis:

Jest to wykład wprowadzający w problematykę integracji europejskiej dla studentów politologii studiów I stopnia. Celem tych zajęć jest zapoznanie studentów z najbardziej podstawową wiedzą w zakresie integracji regionalnej, prowadzonej w Europie po II wojnie światowej, najpierw w ramach Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej.

Główny nacisk położony został na analizę funkcjonowania Unii Europejskiej, jej kluczowych polityk i form działania.

W trakcie zajęć studenci poznają tę problematykę zarówno w układzie historycznym, jak i przedmiotowym.

W ujęciu historycznym, szczególnym analizom poddany jest proces tworzenia się i rozwoju trzech Wspólnot Europejskich (EWWiS, EWG, Euratom) oraz Unii Europejskiej przez pryzmat kolejnych reform traktatowych (aż do przyjęcia Traktatu z Lizbony).

W ujęciu przedmiotowym nacisk położony jest na:

- analizę przyjętych w UE rozwiązań instytucjonalno-prawnych,

- omówienie zakresu i sposobów działania UE w wybranych politykach (np. Unia Ekonomiczno-Walutowa,strefa Schengen,WPZiB),

- przedstawienie procesów poszerzania zasięgu terytorialnego UE oraz omówienie jej relacji z państwami sąsiednimi.

Uzupełnienie tych analiz stanowi wskazanie także miejsca i roli Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Literatura:

Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w okresie przemian: aspekty ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, Wyd. Difin, Warszawa 2015.

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wydanie 2, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Wojtaszczyk K. A. (red.), Integracja Europejska, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KW07

Ma podstawową wiedzę na temat zachodzących w Europie procesów integracji w wymiarze politycznym,

gospodarczym i społecznym.

KU02

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu integracji europejskiej do

analizowania procesów i zjawisk politycznych, gospodarczych i społecznych zachodzących w UE i jej relacjach z otoczeniem zewnętrznym.

ECTS [1 ECTS = 30 godz.]:

uczestnictwo w wykładzie: 30 godz.

samodzielna lektura: 30 godz.

dodatkowe prace zlecone: 10 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Łącznie za zajęcia 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zakończone są zaliczeniem pisemnym w postaci testu.

Na ocenę końcową z przedmiotu wpływ mają także udział w zajęciach oraz wykonanie prac zleconych w ramach e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Wasiuta
Prowadzący grup: Martyna Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.