Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowożytna myśl polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-MPWkw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowożytna myśl polityczna
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

WIEDZA:

- student zna podstawową terminologię z zakresu myśli politycznej;

- student ma uporządkowaną wiedzę o podstawowych zagadnieniach myśli politycznej;

- student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie myśli politycznej;

UMIEJĘTNOŚCI:

- student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu myśli politycznej;

- student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu myśli politycznej oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska;

– student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu myśli politycznej;

KOMPETENCJE:

- student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu myśli politycznej;

- student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 60 godz.

przygotowanie do wykładu 15 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

przygotowanie referatu: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 60 godz.

suma godzin: 225 [225/30(25)=9]

liczba ECTS: 9 [w ciągu całego roku: wykład i ćwiczenia z Klasycznej myśli politycznej i nowożytnej myśli politycznej]

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)