Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasyczna myśl polityczna- ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-MyPolCw
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klasyczna myśl polityczna- ćw.
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

Arystoteles, Etyka nikomachejska, tł.D. Gromska, Warszawa 2007

Arystoteles, Polityka, tł. L. Piotrowicz, Warszawa 2008

Platon, Obrona Sokratesa, tł. R. Legutko, Kraków-Warszawa 2017

Platon, Państwo, tł. W. Witwicki, Warszawa 1957 i późniejsze

Św. Augustyn, Państwo Boże, tł. ks. T. Kubicki, Kęty 2015

Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, t.13 Prawo, tł.P. Bełch OP, Londyn 1984

Historia idei politycznych, t.1, red. S. Filipowicz i in., Warszawa 1998 i późniejsze

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

- student zna podstawową terminologię z zakresu myśli politycznej;

- student ma uporządkowaną wiedzę o podstawowych zagadnieniach myśli politycznej;

- student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie myśli politycznej;

UMIEJĘTNOŚCI:

- student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu myśli politycznej;

- student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia z zakresu myśli politycznej oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska;

– student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu myśli politycznej;

KOMPETENCJE:

- student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu myśli politycznej;

- student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 15 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 15 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 25 godz.

przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 5 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Warunek wstępny (dopuszczający do możliwości zaliczenia zajęć):

- Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność w semestrze)

2. Warunki decydujące o wyniku słuchaczy:

- aktywność na zajęciach, dokumentująca wiedzę o analizowanym tekście

- ustalenie tematu i przygotowanie pracy zaliczeniowej ;

- zaliczenie ustne;

Szczegóły - patrz zasady w konkretnym roku akademickim.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)