Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-PDK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo dyplomatyczne i konsularne
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W04 P1_U08

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu:

poszerzenie wiedzy studenta z zakresu prawa międzynarodowego publicznego o kwestie dotyczące prawa dyplomatycznego i konsularnego; wyjaśnienie studentom w sposób jak najbardziej jasny, zrozumiały, dostosowany do ich dotychczasowej wiedzy i doświadczeń oraz stopnia rozwoju psychofizycznego systemu prawa dyplomatycznego i konsularnego; zaznajomienie studentów z najważniejszymi pojęciami związanymi ze sferą dyplomacji; udoskonalenie wśród studentów umiejętności swobodnego wyrażania swoich poglądów i prezentowania wiedzy z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego; wyrobienie wśród studentów umiejętności analizy i interpretacji przepisów prawnych; zaznajomienie się z rzeczywistością pracy dyplomacji.

Wymagania wstępne: Zaliczenie z zajęć Stosunki Międzynarodowe lub Międzynarodowe Stosunki Polityczne.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Kwestie organizacyjne, Pojęcie dyplomacji, źródła prawa dyplomatycznego

2. Minister i Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako realizatorzy polityki zagranicznej państwa, Organy państwa działające za granicą

3. Ustanawianie stosunków dyplomatycznych, Prawo legacji Stolicy Apostolskiej, państw i terytoriów zależnych oraz Zakonu maltańskiego

4. Funkcje dyplomatyczne

5. Klasy, rangi i tytuły szefów i członków misji dyplomatycznych, korpus dyplomatyczny, Zasady precedencji

6. Początki i koniec pełnienia funkcji dyplomatycznych

7. Przywileje i iimmunitety dyplomatyczne

8. Przywileje i immunitety c.d, Misje specjalne, Dyplomacja konferencyjna

9. Prawo dyplomatyczne organizacji międzynarodowych

10. Pojęcie, kodyfikacja i źródła prawa konsularnego, Stosunki dyplomatyczne a stosunki konsularne

11. Ustanowienie stosunków konsularnych, Organy do spraw realizacji stosunków konsularnych

12. Funkcje konsularne

13. Początek i koniec pełnienia funkcji konsularnych, Przywileje i immunitety konsularne

14. Przywileje i immunitetu konsularne c.d., Podsumowanie całości zajęć

15. Zaliczenie zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961r. (Dz.U.65.37.232)

• Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz.U.82.13.98)

• Ustawa o służbie zagranicznej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.01.128.1403)

• Sutor J.: Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wyd.10. Warszawa 2008

Literatura pomocnicza (uzupełniająca):

• Sutor J.: Leksykon dyplomatyczny. Warszawa 2005

• Historia dyplomacji polskiej X-XX w. ,Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002

• Grabowska G.: Prawo dyplomatyczne w stosunkach państw z organizacjami międzynarodowymi. Katowice 1980

• Libera K.: Zasady międzynarodowego prawa konsularnego. Warszawa 1960

• Przyborowska-Klimczak A. [red.]: Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów. Lublin 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W wyniku ukończenia kursu z przedmiotu student odróżnia stosunki dyplomatyczne od konsularnych, potrafi wskazać klasy szefów misji dyplomatycznych, zna podstawowe przywileje i immunitety dyplomatyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć składają się następujące elementy:

1. obecność podczas zajęć (dopuszczalne są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

2. pozytywny wynik z kolokwium zaliczeniowego w postaci odpowiedzi opisowej na 20 pytań testowych zamkniętych i 3 pytań otwartych (których lista zostaje wcześniej przekazana studentom)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Pawlik
Prowadzący grup: Kazimierz Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.