Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia instytucji politycznych w wieku XVII i XVIII

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-PO-HIP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia instytucji politycznych w wieku XVII i XVIII
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu: zdobycie przez studenta szczegółowej wiedzy o konkretnych instytucjach wladzy , ich strukturze, kompetencjach, celach działania

Wymagania wstępne:wiedza z poziomu szkoły średniej nt. historii powszechnej nowożytnej i wspołczesnej

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Na wykładzie omawiać będę instytucje wladzy w ramach ustrojów politycznych Italii, Hiszpanii,Francji, Rzeszy, Prus , Austrii , Niemiec, Belgii, Holandii, Szwajcarii ,a takze W.Brytanii i St.Zjednoczonych, w okresie od XVI do I poł. XX wieku .

Wyklad będzie miał charakter faktograficzny ; jego celem jest przedstawienie w miarę szczegółowe konkretu historycznego tj. sieci poszczególnych instancji i urzędów władzy centralnej w wymienionych państwach , ich kompetencji , hierarchii , charakteru ...

Przedmiotem wykładu będą panstwa w kolejnych epokach swego rozwoju tj. od absolutyzmu , poprzez absolutyzm oswiecony i fazy konstytucjonalizmu , po okres fundamentalnej demokratyzacji i demokracji partyjnej.

Metody oceny:Egzamin pisemny do którego obowiązuje materiał wykładu

Literatura:

Jan Baszkiewicz,Władza ; Andrzej Wasowicz, Historia ustroju państw Zachodu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)