Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-PPM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa międzynarodowego
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KHT_01

od WS-PO_PPM_01 do WS-PO_PPM_07

K_W01

K_W03

K_W04

K_W16

K_W07

K_W10

K_W11

K_W18

K_W01

K_W05

K_W09

K_W14


K_W01

K_W05

K_W06

K_W08

K_W09

K_W10

K_W13

K_W19

Skrócony opis:

Wykład z podstaw prawa międzynarodowego obejmuje wprowadzenie do tematyki prawa międzynarodowego, podstawowe pojęcia tego działu prawa, opis aktorów prawa międzynarodowego oraz podstawy rozwiązywania konfliktów międzynarodowych i prawa humanitarnego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Zagadnienia wprowadzające.

2.Prawo międzynarodowe publiczne, a inne gałęzie prawa.

3.Podmiotowość w prawie międzynarodowym.

4.Państwo i jego atrybuty: powstanie i upadek państwa, terytorium państwowe, suwerenność, immunitet, sukcesja, misje dyplomatyczne.

5.Organizacje międzynarodowe.

6.Status jednostki w prawie międzynarodowym: obywatelstwo, bezpaństwowcy, cudzoziemcy, azylanci.

7.Prawa człowieka.

8.Zakaz stosowania siły w prawie międzynarodowym. Retorsje, represalia, sankcje międzynarodowe. Pokojowe rozstrzyganie sporów.

9. Prawo humanitarne: status terytoriów okupowanych, kombatanci, uchodźcy, jeńcy, ranni.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Łazowski, A Zawidzka-Łojek, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wyd. 8, Warszawa 2005.

Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach, pod red. S. Sawickiego, wyd. 2,

Warszawa 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięć efektów kształcenia student potrafi:

1) wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego oraz pochodzenie i charakter źródeł tego prawa

2) opisać rolę państw i organizacji międzynarodowych w kształtowaniu podstaw normatywnych

3) przedstawić miejsce umów międzynarodowych w obrocie międzynarodowym oraz zasad odpowiedzialności za ich niedotrzymywanie

4) wyjaśnić rolę zadań administracyjnych podejmowanych w zakresie relacji międzynarodowych

5) określić pozycję jednostki i jej praw w świetle prawa międzynarodowego, z uwzględnieniem sytuacji szczególnych

6) wypowiedzieć się na temat stosowania siły, konfliktów zbrojnych –

określić zasady ich prowadzenia oraz rozwiązywania, a także wskazać na pokojowe sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych

7) przedstawić zagadnienia obejmujące regulacje prawne powiązane z przestrzenią powietrzną, kosmosem oraz prawem morza

Uczestnictwo w zajęciach - 15 godzin

Przygotowanie do zajęć - 2 godziny

Przygotowanie do zaliczenia - 13 godzin

Łącznie [30 godz./30 = 1 pkt ECTS]

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest wynik pisemnego kolokwium składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru oraz 3 pytań otwartych obejmujący zagadnienia omawiane na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Pawlik
Prowadzący grup: Kazimierz Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)