Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patologie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-PSE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patologie społeczne
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne:

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zjawiska patologii społecznej.

2. Zakres i klasyfikacja patologii.

3. Zjawiska patologiczne charakterystyczne dla cywilizacji współczesnej.

4. Profilaktyka zjawisk patologicznych.

Literatura:

-A. Podgórecki, „Zagadnienia patologii społecznej”, Warszawa 1976,

-U. Świętochowska, J. Leska-Ślęzak, „Przemiany cywilizacji współczesnej”, Toruń 1996,

-„Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy”, T. Sołtysiak (red.), Bydgoszcz 1995,

-„Patologie społeczne”, M. Jędrzejko, (red.), Pułtusk 2006,

-Bezrobocie, Roczniki Naukowe Caritas 6/2002, Warszawa 2002,

-„Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej”, J. Brągiel, S. Badora, (red.),

Opole 2005,

-„Poczucie nieegalitarności ubóstwo, bezdomność a zjawiska patologii społecznej w aktualnej rzeczywistości kraju”,

T. Sołtysiak, (red.)., Włocławek 1999,

-B. Hołyst, „Na granicy życia i śmierci”, Warszawa 2002,

-„Wymiary życia społecznego”, Polska na przełomie XX i XXI wieku, M. Marody (red.). Warszawa 2002,

-„Rodzina polska na przełomie wieków, przeobrażenia, zagrożenia, patologie”, J. Żebrowski, (red.), Gdańsk 2002,

-„Społeczeństwo Demokracja Edukacja, nowe wyzwania w pracy socjalnej”, K. Marzec-Holka, Bydgoszcz 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. WIEDZA

PEK_W01 Student posiada wiedzę na temat wybranych patologii społecznych, co jest przydatne w dalszych etapach studiowania

B. UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01 Student potrafi właściwie analizować problemy społeczne i dokonywać ich weryfikacji oraz podejmować naukowe wyjaśnienie genezy i ich profilaktyki

PEK_U02 Student posiada umiejętność przygotowania opracowań naukowych z właściwym wykorzystaniem różnych źródeł.

C. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01 Student potrafi współpracować w grupie podczas prezentowania swoich poglądów i konfrontować je z opiniami alternatywnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

ocenie podlega omówienie/prezentacja określonego zjawiska patologicznego przez słuchaczy - przedstawienie problematyki powinno zawierać:

definicję, charakterystykę zjawiska, dane statystyczne, omówienie profilaktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)