Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna i gospodarcza w programach partii politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-PSPPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna i gospodarcza w programach partii politycznych
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(tylko po angielsku) enter learning outcome code/codes

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobami prezentacji problemów społeczno-gospodarczych i propozycji ich rozwiązań w programach głównych partii politycznych w Polsce.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują najpierw zapoznanie studentów z głównymi wyzwaniami polskiej polityki społecznej oraz ideologicznymi podstawami proponowanych rozwiązań. W dalszej kolejności prezentowane będą wybrane problemy społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej polskiej rzeczywistości. Analiza obejmuje propozycje partii politycznych w odniesieniu do polityki rodzinnej, rynku pracy, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa i edukacji.

Odwołując się do podstawowej wiedzy na temat najważniejszych problemów społecznych i różnych koncepcji ich rozwiązywania, studenci będą mieli okazję do sformułowania oceny programów politycznych pod kątem ich adekwatności do aktualnych wyzwań i zgodności z deklarowaną przez poszczególne partie opcją ideową.

Literatura:

1. Aktualne programy partii politycznych (dostępne na stronach internetowych poszczególnych ugrupowań).

2. Esping-Andersen G., Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, WSP TWP: Warszawa 2010, s. 95-119.

3. Polityka społeczna: teorie, pojęcia, problemy, pod red. M. Lavalette, A. Pratt, Diffin, Warszawa 2010.

4. Polityka społeczna, pod red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, PWN, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student posiada wiedzę na temat postrzegania problemów społecznych przez poszczególne partie polityczne.

EK 2 - student zna ideologiczne podstawy rozwiązań proponowanych przez partie polityczne w zakresie polityki społecznej.

EK 3 - student posiada wiedzę o aktualnych propozycjach partii politycznych w zakresie polityki społecznej.

Umiejętności:

EK 4 - student potrafi przyporządkować propozycje partii do konkretnych ideologii

EK 5 - student potrafi sformułować oceny programów politycznych partii pod kątem ich adekwatności do aktualnych wyzwań i zgodności z deklarowaną opcją ideową

Kompetencje:

EK 6 - student posiada kompetencje w zakresie formułowania postulatów politykospołecznych w oparciu o przyjęte założenia ideowe

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godzin]

udział w konwersatorium: 15 godzin

przygotowanie do zajęć (lektury obowiązkowe): 30 godzin

przygotowanie do zaliczenia: 15 godzin

suma godzin: 60 [60:30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność (niezależnie od przyczyny). Każda następna powoduje

obniżenie oceny końcowej o 1 punkt.

2. Przygotowanie prezentacji na zadany temat.

3. Aktywny udział w dyskusji.

4. Rozmowa ewaluacyjna na ostatnich zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)