Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka rodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-PolRodz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka rodzinna
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest omówieniu najważniejszych wyzwań jakie stoją przed współczesnymi państwami w zakresie polityki rodzinnej oraz prezentacji rozwiązań przyjmowanych w różnych krajach.

Pełny opis:

Treść zajęć obejmuje omówienie uwarunkowań polityki rodzinnej, w szczególności przemian współczesnej rodziny i wynikających z nich wyzwań. Następnie przedstawione są aktualne rozwiązania z zakresu polityki rodzinnej w Polsce i próba ich oceny. W dalszej kolejności prezentowane są polityki rodzinne wybranych państw Europejskich. Uzupełnieniem tych treści przeglądowych jest omówienie rozwiązań, które można określić jako "antyrodzinne" lub co najmniej kontrowersyjne (np. tzw. polityka jednego dziecka w ChRL, działalność norweskiego Barnevernet).

Literatura:

1. Bednarski M., Czepulis-Rutkowska Z., Głogosz D. (red.), O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?, Warszawa 2017.

2. Dąbrowicz-Wąsowska L., O bolesnych związkach ideologii, polityki społecznej i pracy socjalnej: casus chińskiej polityki rodzinnej, [w:] T. Kamiński (red.), Politologia. Polityka społeczna. Praca socjalna, Warszawa 2011, s. 61-109.

3. Durasiewicz A., W kierunku rozwoju polityki rodzinnej w Polsce, Warszawa 2017.

4. Kwak A., Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.

5. Ochocki A., Ludność świata. Powinność i kapitał, Warszawa 2010.

6. Polityka rodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Biuletyn RPO – Materiały nr 67, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK 1 - Student posiada wiedzę na temat przemian współczesnej rodziny i wynikających stąd wyzwań dla polityki społecznej

EK 2 - Student zna współczesne uwarunkowania polityki państwa wobec rodziny

EK 3 - Student posiada wiedzę na temat sposobów wspierania rodziny w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Umiejętności

EK 4 - Student dostrzega zależności pomiędzy polityką państwa a zachowaniami obywateli w sferze decyzji rodzinnych

EK 5 - Student potrafi ocenić działania państwa wobec rodziny w perspektywie aksjonormatywnej

Kompetencje

Zajęcia nie służą kształtowaniu kompetencji społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne. Studenci losują zestawy pytań, w każdym zestawie są trzy pytania. Warunkiem otrzymania minimalnej oceny pozytywnej jest pełna odpowiedź na co najmniej jedno pytanie i niepełna na jedno z pozostałych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)