Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Samorząd i polityka lokalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-SIPLK
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorząd i polityka lokalna
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbol Stopień realizacji

K_W02 niski średni X wysoki

K_W03 niski średni X wysoki

K_W04 niski średni wysoki X

K_W05 niski średni wysoki X

K_W08 niski X średni wysoki

K_W10 niski średni X wysoki

K_U02 niski średni X wysoki

K_U03 niski średni wysoki X

K_U05 niski średni X wysoki

K_U08 niski średni wysoki X

K_K01 niski średni wysoki X

K_K04 niski średni wysoki X

K_K06 niski średni X wysoki


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem materialnym wykładu jest przybliżenie problematyki funkcjonowania samorządu w Polsce w aspekcie zagadnienia demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Celem formalnym jest poznanie przez studentów/ki najbliższego otoczenia instytucjonalnego w ich wspólnotach lokalnych, zrozumienia teoretycznych podstaw ich funkcjonowania oraz praktycznych zasad i rzeczywistości społeczno-politycznej, w jakich one działają.

Wymagania wstępne:Podstawowa wiedza dotycząca podziału władz oraz rodzajów szczebli władzy samorządowej. Umiejętność pracy samodzielnej (krótkie wystąpienie publiczne).

Pełny opis:

Zajęcia składają się z trzech części:

1. wykład prezentujący treści w oparciu o literaturę przedmiotu.

2. prezentacje studentów:

- elementy obowiązkowe każdej prezentacji:

(a) charakterystyka wybranej gminy

(b) wskazanie składu organów stanowiących i

wykonawczych (włącznie z charakterem rządzącej koalicji)

(c) prezentacja kilku wybranych aktów prawa

miejscowego z ostatniego roku

(d) krótkie przedstawienie i analiza aktualnego budżetu

danej jednostki samorządu terytorialnego

- czas trwania jednej prezentacji ok. 15-20 minut.

3. test końcowy, dotyczący zagadnień omawianych podczas części 1.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014.

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2012.

ZALECANA

Bandarzewski Kazimierz, Chmielnicki Paweł, Kisiel Wiesław (red.), Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006.

Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. WIEDZA

Symbol Treść

PEK_W01 Student posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć dotyczących samorządu terytorialnego.

PEK_W02 Student posiada wiedzę na temat genezy i historii samorządu terytorialnego.

PEK_W03 Student posiada wiedzę na temat aktualnych podstaw prawnych funkcjonowania samorządu terytorialnego (zarówno ram prawnych krajowych jak i międzynarodowych).

PEK_W04 Student posiada wiedzę na temat organizacji gminy, powiatu oraz województwa.

PEK_W05 Student posiada wiedzę na temat pracowników samorządowych (ich pracy i kompetencji) oraz form demokracji bezpośredniej w ramach wspólnoty samorządowej.

PEK_W06 Student posiada wiedzę na temat aktów prawa miejscowego oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego

B. UMIEJĘTNOŚCI

PEK_U01 Student posiada umiejętność odróżniania form demokracji bezpośredniej w ramach wspólnoty samorządowej, sposobu konstruowania budżetu lokalnego (wraz ze źródłami dochodów).

PEK_U02 Student posiada umiejętność odróżniania form demokracji bezpośredniej w ramach wspólnoty samorządowej, sposobu konstruowania budżetu lokalnego (wraz ze źródłami dochodów)

PEK_U03 Student posiada umiejętność konstruowania aktów prawa miejscowego

C. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEK_K01 Student posiada zdolność konceptualizacji w zakresie: (a) rozpoznania charakteru i działalności danej jednostki samorządu terytorialnego; (b) rozumienia obowiązków i uprawnień pracowników samorządowych; (c) czynnego udziału w sprawowaniu władzy na szczeblu samorządowym zarówno w formule bezpośredniej, jak i przedstawicielskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kęsik
Prowadzący grup: Grzegorz Kęsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wiedza z zakresu samorządu terytorialnego w ramach przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie (szkoła średnia). Umiejętność selekcji informacji i krytycznej analizy źródeł wiedzy oraz umiejętność precyzyjnego artykułowania argumentów. Znajomość podstawowych reguł narracji naukowej oraz zasad dyskusji naukowej. Świadomość rozproszenia źródeł wiedzy o samorządzie terytorialnym i polityce lokalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)