Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-SPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System pomocy społecznej
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W14

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są prezentacji pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa. Ukazują jej genezę, ewolucję oraz współczesne warianty systemowe.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje początki zorganizowanej działalności na rzecz osób, rodzin i grup potrzebujących wsparcia oraz kolejne etapy kształtowania się tej instytucji. Następnie prezentowane są typologie systemów pomocy społecznej i ich główne podmioty: sektor publiczny i organizacje pozarządowe. W dalszej kolejności omawiane są współczesne tendencje rozwojowe pomocy społecznej i wyzwania jakie stoją przed tą instytucją. Stosunkowo największa część zajęć poświęcona jest bliższemu omówieniu systemów pomocy społecznej w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Najpełniej zaprezentowany jest polski system pomocy społecznej.

Literatura:

Grewiński M., Krzyszkowski J. (red.), Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Grewiński M., Krzyszkowski J. (red.), Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej - pomoc społeczna i aktywna integracja, Warszawa 2012.

Kamiński T., Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Warszawa 2012.

Krzyszkowski J. Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 2005.

Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K., Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, Katowice 2009.

Rymsza M., Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Warszawa 2013.

Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK 1 - student zna genezę i najważniejsze etapy ewolucji systemów pomocy społecznej

EK 2 - student posiada wiedzę o modelach pomocy społecznej i systemach pomocy społecznej w wybranych krajach

EK 3 - student zna podstawy prawne i strukturę organizacyjną systemu pomocy społecznej w Polsce

EK 4 - student posiada wiedzę o zasadach i praktyce udziału trzeciego sektora w realizacji zadań pomocy społecznej, z uwzględnieniem działalności podmiotów wyznaniowych.

Umiejętności

EK 5 - student potrafi scharakteryzować pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa

EK 6 - student potrafi przyporządkować odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakres udzielanych przez nie świadczeń.

Kompetencje

EK 7 - student zachowuje krytycyzm w stosunku do stereotypowego postrzegania instytucji pomocy społecznej i jej klientów

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA (EK 1-4)

ocena 2 (ndst) - student nie zna genezy i najważniejszych etapów ewolucji systemów pomocy społecznej; student nie

posiada wiedzy o modelach pomocy społecznej i systemach pomocy społecznej w wybranych krajach; student nie zna

podstaw prawnych i struktury

organizacyjnej pomocy społecznej w Polsce; student nie posiada wiedzy o zasadach i praktyce udziału trzeciego sektora w

realizacji zadań pomocy społecznej.

ocena 3, 3+ (dst, dst+) - Student w stopniu podstawowym zna genezę i najważniejsze etapy ewolucji systemów pomocy

społecznej; student posiada słabo uporządkowaną wiedzę o modelach pomocy społecznej i systemach pomocy społecznej

w wybranych

krajach; student w ograniczonym zakresie zna podstawy prawne i strukturę organizacyjną pomocy społecznej w Polsce;

student posiada elementarną wiedzę o zasadach i praktyce udziału trzeciego sektora w realizacji zadań pomocy społecznej,

z uwzględnieniem działalności podmiotów wyznaniowych.

ocena 4 (db) - student zna genezę i główne etapy ewolucji systemów pomocy społecznej; student posiada uporządkowaną

wiedzę o modelach pomocy społecznej i systemach pomocy społecznej w wybranych krajach; student zna podstawy prawne

i strukturę organizacyjną pomocy społecznej w Polsce; student posiada uporządkowaną wiedzę o zasadach i praktyce

udziału trzeciego sektora w realizacji zadań pomocy społecznej, w tym o działalności podmiotów wyznaniowych.

ocena 4+, 5 (db+, bdb) - Student zna genezę i najważniejsze etapy ewolucji instytucji pomocy społecznej; student posiada

pełną wiedzę o modelach pomocy społecznej i systemach pomocy społecznej w wybranych krajach; student zna podstawy

prawne i posiada

kompletną wiedzę o strukturze organizacyjnej pomocy społecznej w Polsce; student posiada rozległą i uporządkowaną

wiedzę o zasadach i praktyce udziału trzeciego sektora w realizacji zadań pomocy społecznej, ze szczególnym

uwzględnieniem działalności podmiotów wyznaniowych.

UMIEJĘTNOŚCI (EK 5-6)

ocena 2 (ndst) - student nie potrafi scharakteryzować pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa; student

nie potrafi przyporządkować odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakresu udzielanych przez nie

świadczeń.

ocena 3, 3+ (dst, dst+) - student w stopniu podstawowym potrafi scharakteryzować pomoc społeczną jako instytucję polityki

społecznej państwa; potrafi przyporządkować wybrane grupy odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i w

stopniu podstawowym określić zakres udzielanych przez nie świadczeń.

ocena 4 (db) - student potrafi samodzielnie wskazać cechy pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa;

student potrafi przyporządkować większość odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakres

udzielanych przez nie świadczeń.

ocena 4+,5 (db+,bdb) - student potrafi wyczerpująco scharakteryzować pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej

państwa; student potrafi przyporządkować wszystkie kategorie odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić

zakres udzielanych przez nie świadczeń.

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę w formie ustnej. Studenci losują zestawy trzech pytań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)