Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I rok (dr hab. T. Kamiński)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-STK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I rok (dr hab. T. Kamiński)
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Pierwszy rok pracy na seminarium magisterskim służy sprecyzowaniu obszaru zainteresowań studenta, określeniu tematu pracy pracy magisterskiej, ukształtowaniu jej struktury oraz metodologii i zgromadzeniu odpowiedniej bazy źródłowej.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Buttolph Johnson J., Reynolds H.T., Mycoff J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.. Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Marsh D., Stoker G., Teorie i Metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Zenderowski R., Pawlik K., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student wie, jakie są główne obszary i problemy badawcze w naukach o polityce. Zna podstawowe teorie politologiczne oraz metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w naukach społecznych.

Student potrafi samodzielne znajdować i analizować źródła konieczne do napisania pracy magisterskiej. Umie zaplanować, zorganizować i przeprowadzić badania naukowe w zakresie niezbędnym do realizacji pracy magisterskiej. Potrafi formułować złożone, logiczne i spójne wypowiedzi na zadany/wybrany temat.

Student jest przygotowany do przejrzystej prezentacji i obrony sformułowanych przez siebie tez oraz uzyskanych wyników badań. Docenia znaczenie nieustannego rozwoju własnych umiejętności, pogłębiania wiedzy oraz zainteresowań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagany jest systematyczny udział w seminarium oraz bieżące konsultacje via e-mail. Studenci są zobowiązani do terminowego przedstawiania kolejnych etapów swojej pracy - terminy te są ustalane indywidualnie przez opiekuna.

Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest:

- ustalenie problemu badawczego pracy magisterskiej,

- wstępne ustalenie struktury pracy,

- określenie metod, technik i narzędzi badawczych,

- określenie podejścia teoretycznego, które zostanie wykorzystane w pracy,

- zestawienie podstawowej literatury niezbędnej do napisania pracy.

Warunkiem zaliczenie semestru letniego jest przedstawienie do końca maja:

- dopracowanej struktury pracy magisterskiej,

- kompletnego pierwszego rozdziału pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)